gototopgototop
Get Adobe Flash player
Highlighter
การรอรับพระพร (Waiting Blessed) » การรอรับพระพร (Waiting Blessed) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com) การรอรับพระพรเพียงอย่างเดียวเป็นการเห็นแก่ตัว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งคอยให้ราชรถมาเกย ซึ่งเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอนก็เหมือนกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปร้องขอ หรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เพื่อรอคอยให้สิ่งที่ขอตอบสนองความต้องการในชีวิต หรือขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันโตอะไรทำนองนั้น หรือแสวงหาโชคลาภ รอคอยโชคชะตาราศีว่าสักวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่ได้สอนไห้เรากระทำเช่นนั้น การที่จะได้รับพระพรต้องขึ้นอยู่กับการกระทำให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราเปล่า ฟรีๆ ไม่ได้คิดมูลค่าก็จริง แต่ถ้าเราจะรับเอาพระพรก็ต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ มธ.6:33”แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” การที่เราจะได้รับสิ่งทั้งปวงนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการเข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัว ผูกพันด้วยรักอย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง ในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วก็คิดว่าได้รับความรอดเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว (ผิดครับ) ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือการประพฤติตาม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2คร.6:1”ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงวิงวอนท่านว่า ‘อย่าสักแต่รับพระคุณ’ ของพระเจ้าเท่านั้น” เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป มนุษยไม่สามารถกระทำตามธรรมบัญญัติได้เลย ยากเกินกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเราๆ จะทำตามได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากเบื้องบนเพื่อยอมตายบนไม้กางเขน ถ้าเรารอดโดยธรรมบัญญัติ กท.2:21”ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทำให้พระคุณพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ความเชื่อ คือการกระทำตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าถ้าไม่กระทำตามเมื่อวันนั้นมาถึงมิใช่ทุกคนที่เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า” พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ มธ.7:21”มิใช่ทุกคนที่เรียกว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมที่เราหวัง คือพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเสด็จกลับมา ถ้าเรามัวรอรับแต่พระพรที่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย คอยแต่แบมือขออย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีใครให้ ชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยทำอะไรเองเหมือนเด็กที่เอาแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่อะไรทำนองนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้เพราะเราเป็นลูกก็ตาม แต่การให้นั้นเป็นด้วยความรักความผูกพัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้ถูกสอนให้พึงตัวเองใช่ไหมครับ ต้องทำมาหากินเอง แต่ก่อนที่จะมาช่วยตัวเองได้ก็ถูกเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในสารพัดสิ่ง ในทุกเรื่อง พระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้พระองค์จะเทพระพรลงมาให้เรา แต่พระองค์ก็ตรัสให้เรากระทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเหมือนกัน แนวความคิดของการแยกตัวเองออกมาจากความชั่ว คือพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า พร้อมกับผู้คนของพระองค์สู่พระคัมภีร์ การแยกตัวผูกพัน คือ ปฏิเสธ และรับเอาสิ่งอื่นที่ดี แยกตัวเองดำเนินชีวิตออกมาจากบาป และจากทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์ เข้ามาสู่ความชอบธรรม และพระคำของพระเจ้า ต้องเข้ามาใกล้พระเจ้า ติดสนิท และเป็นความสนิทสนมด้วยการอุทิศตัว สรรเสริญและนมัสการ พร้อมกับการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการตอบสนองพระคุณที่ได้มีให้กับเรา การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ออกมาจากการถูกกักขังของความบาป 2คร.6:16-18”วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์  ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา””พระเจ้าตรัสว่า เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากาเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย””เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” ดังนั้น การแยกตัวเองออกมาจากความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นั้นต้องยอมจำนนและดำเนินต่อไปซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อประชากรของพระองค์ พวกเราต้องคาดหวังที่จะบริสุทธิ์ แตกต่างและแยกออกมาจากผู้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น และเข้ามาสู่ภายใต้พระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเกลียดบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียด การกระทำทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้ ถึงแม้การยืนอยู่ตรงข้ามกับบาปจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม แต่ก็จะเป็นที่รักยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นคนโปรด คุณเคยเป็นคนโปรดหรือไม่ครับ? การเป็นคนโปรดจะมีความสุขมาก เพราะร้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบ หรือจะได้รับพระพรนานาประการจากพระองค์ เราจะพบว่าทำไมพระเจ้าจึงให้นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณ และคลอดบุตรชายที่มีชื่อว่า “เยซู” ล่ะครับ ก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนโปรดนั่นเอง การที่ได้เป็นคนโปรดก็ว่านางได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ลก.1:28,30”ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า เธอ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ””แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว” เราจะพบถึงสองข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ “กาเบรียล” มากล่าวแก่นางว่า “เธอเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความโปรดปรานแก่นาง ซึ่งนี่เองเป็นการยืนยันถึงพระพรที่ประชากรของพระองค์จะได้รับเช่นกัน เพียงแค่แยกตัวเองออกมาจากระบบของโลก ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับนางมารีย์ด้วยกันครับ แล้วสิ่งที่รอคอยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ ทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรนะครับ.... วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:37 น.
พลังแห่งความปรารถนาที่ลึก (The Power Of A Deep Desire) » pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   พลังความปรารถนานี้ก็เพียงแค่เข้ามาพิจารณาความจริง  สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง น้ำแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหลเทลงมาด้วยความเชื่อ และความศรัทธาด้วยผลแห่งการอธิษฐาน และพระพรทั้งหมดแห่งชัยชนะของเราด้วยจิตวิญญาณภายใน พระพรนี้จะเข้ามาเป็นส่วนตัวและสำหรับคริสตจักรที่อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้า ไม่เชื่อว่าเราไม่เคยรู้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ที่อยู่ในความปรารถนาลึกๆ ของเรา เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานของเราและพระคำแห่งความเชื่อ เมื่อเราได้จัดการกับความปรารถนาของเรา เราก็จะใส่สิ่งนี้เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรก ความปรารถนาคือรากฐานของเราที่จะทำให้ภูเขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตของการอธิษฐาน นี่คือเคล็ดลับของการฟื้นฟูจิตวิญญาณทั้งหมด ความปรารถนาคืออะไร? เรามักจะใช้คำนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร เรามักจะใช้ถึงความปรารถนาของตัวเราเอง “ต้องการ” แต่ถึงอย่างไรความจุของความลึกแห่งความปรารถนาซึ่งมีเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะหยั่งถึง ความลึกความเข้มแข็งแห่งความปรารถนา คือการใช้ถ้อยคำในความจริงและลึกที่สุดในความรู้สึกแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใต้สำนึกที่ลึกที่สุดในแต่อย่างที่เราปรารถนา ความปรารถนานี้เป็นความรักที่แข็งแกร่ง สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเป็นความบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า “นิมิต” “แนวคิด” ที่จะกระตุ้นชีวิตของเรา และโชคชะตาถ้าเรายังไม่เคยรู้จักความจริงและความสำเร็จที่ชัดเจนจนกว่าพวกเขาจะมีไฟแห่งความรักความปรารถนานี้ภายในจิตใจของพวกเขา ความรู้ ความเข้าใจ และนิมิตที่ร่วมกัน มีข้อพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบ ข้อแรกอยู่ใน โฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” ความรู้ของตัวเองไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจ แต่การใช้ของพระองค์ คือ (ความเอาใจใส่) ความรู้เช่นนี้ก็จะสามารถเป็นไปได้ พระคัมภีร์เล่มที่สองอยู่ใน สภษ.29:18”ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข” นิมิต เป็นแสงสว่าง (การเผย) เราได้รับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในการรับใช้ มีอยู่สองสิ่งที่ได้สอนเรา คือประชากรขาดความรู้กำลังอยู่ในอันตรายของการถูกทำลาย และคนที่ไม่มีนิมิตก็จะพินาศ  การไม่มีนิมิตก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ การก้าวก็จะช้าแต่แน่นอนก็จะสูญเสียผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลประโยชน์ที่ลึกคือผลแห่งการร่วมกันในความรู้และนิมิต มันเป็นความรู้ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเรา ความรู้เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแต่นิมิตได้ผลิตความแข็งแกร่งแห่งความปรารถนาที่จะเคลื่อนเครื่องจักรไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ความเชื่อที่แท้จริงจะมาสู่เราได้ก็คือ ความรู้แห่งพระคำ แต่ความรู้ในตัวมันเองก็ยังไม่พอขาดพลังขับเคลื่อน ความรู้ของเราแห่งพระคำของพระเจ้าจำต้องถูกสร้างขึ้นภายในตัวเราที่มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการปฏิบัติตามพระวจนะ หลายคนเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามพระสัญญาเหล่านั้น เพราะพวกเขาขาดความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความต้องการที่แท้จริง ที่ลึกภายในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเขาเอง ความปรารถนาของเราไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงพระสัญญาเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นในทางความคิดด้วย กล่าวถึง และมีสันติสุขภายในด้วย การกระทำตามนั้นคือความเชื่อที่แท้จริง เป็นชนิดแห่งความเชื่อที่ได้ผลิตนิมิตให้เราติดตามด้วยไม่คาดสายตา  ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ต้องเต็มไปความเชื่อชนิดนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคง มก.11:24 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ถ้ายังไม่ได้ขอให้เราขอก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่ต้องเป็นการขอที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าอย่างลึกๆ ในจิตวิญญาณของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้จิตสำนึกที่ดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเราจะได้รับนิมิตและคว้าเอาไว้ด้วยความมั่นใจ และก้าวตามนิมิตนั้น ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เรายึดนิมิตเอาไว้ด้วยใจที่แน่วแน่ปราศจากความสงสัยในความคิด โดยยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มอบให้กับเราในพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะว่า ถ้าประชากรขาดการเผยธรรม เขาเหล่านั้นก็ขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดจิตสำนึกที่ดี การขาดจิตสำนึกที่ดีเพียงนิดเดียวความปรารถนาเหล่านั้นก็ขาดพลังของการที่จะได้รับคำตอบ หรือไปไม่ถึงความต้องการ “นิมิต” นั้นๆ อย่างน่าผิดหวัง จริยธรรม คือ จริย+ธรรม  ซึ่งคำว่าจริยหมายถึง การประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ   ส่วนคำว่าธรรม หมายถึง คุณความดี เมื่อรวมกันแล้วก็คือการกระทำความดี หรือรวมถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปโลกก็จะวุ่นวาย ความชั่วหรือการขาดการยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็จะเป็นสุข สุขกาย สุขใจ ทุกอย่างก็เป็นสุข โลกก็จะสงบ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นผู้คนต่างชิงดีชิงเด่น แย่งชิงกัน ถ้าไม่ได้ตามใจปรารถนาก็ฆ่าฟันกัน เหตุเหล่านี้ก็คือความบาปที่ได้เข้ามาครอบงำมนุษยชาติ เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยับยั้งชั่งใจจะมีอยู่ในเราทุกคนที่เชื่อและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อย่างเคร่งครัด และยึดนิมิตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวไปด้วยแรงแห่งศรัทธา จนไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยแรงผลักดันแห่งนิมิตที่ได้ทรงมอบให้กับทุกท่านตามแต่พระประสงค์ในจิตใจที่ลึกแห่งความต้องการนะครับ เอเมน..... ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ.....   ................................................   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07 น.
ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) » ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   หลังจากที่ผมรับใช้อยู่ในคริสตจักรใหญ่นั้นอยู่ร่วมหนึ่งปี ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนไม่พอจนกระทั่งล้มป่วยลง จึงได้ลาออกจากที่นั่นเพื่อมาพักผ่อนรักษาตัวให้กลับมีกำลังขึ้นมาใหม่ ในช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยเพื่อขอการทรงนำในก้าวต่อไป แต่ในใจก็คิดถึงคริสตจักรหนึ่งที่เคยไปนมัสการก่อนเดินทางไปอังกฤษ (ทุกครั้งเวลาผมจะทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนเสมอ) ครั้งนี้ก็เหมือนกันได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้รับคำตอบจึงได้โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลและนัดหมายที่จะพบกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมเริ่มต้นรับใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เป็นอิสระ ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ทิศทางของพระเจ้ามากขึ้นถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ทุกวันดูมีสันติสุขมาก เยี่ยมเยียนเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ทำกลุ่มเซลล์ ประกาศ เป็นพยานแต่ก็ไม่หนักเหมือนตอนที่อยู่คริสตจักรก่อน เช่นเคยก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมเพราะต้องทำกลุ่มเซลล์ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิม การรับใช้ในคริสตจักรนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประสานงานขององค์กรอีอีสามประเทศไทยด้วย จุดนี้เองมีความสำคัญมากในเรื่อง “เพื่อน” เพราะว่าการเป็นผู้ประสานงานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อประสานงานขององค์กรในการกระตุ้นผู้ที่เคยมาอบรมหลักสูตรของการประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบของการทวีคูณ อีอี 3 ให้ได้กลับมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ผมได้มีเวลารู้จักเพื่อนผู้รับใช้ตามภาคนั้นๆ ที่ได้เดินทางไปเพิ่มมากขึ้น นี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะงานของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อง่ายต่อการประสานฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ที่นี่มีความสุขมาก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ผูกพันกับสมาชิกเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระเจ้า ผมว่าคริสตจักรนี้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมที่จะได้รับใช้ในหนทางที่จะไปสู่แผนการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมว่า จงนำบุตรของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเรา พระองค์ทรงรู้ว่าอับราฮัมรักบุตรคนนี้มาก จึงต้องการทดสอบจิตใจดูว่าท่านจะรักบุตรของท่าน หรือว่ารักพระองค์มากกว่ากัน แต่ด้วยความเชื่อที่ท่านมีอยู่ไม่เคยจางหายไปนั้น ท่านได้กระทำตามที่พระองค์ทรงตรัสทุกประการ ได้นำบุตรไป ณ สถานที่ที่จะถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่ยื่นมือจับมีดาจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า  อับราฮัม อับราฮัม เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า ยอมถวายบุตรคนเดียวของเจ้า เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ และเมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น ก็พบแกะตัวหนึ่ง ปฐมกาล 22:13”อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย” สถานที่นั้นเอง ท่านจึงเรียกชื่อนั้นว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์” อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์ นี่คือคำที่ว่า “พระเจ้าผู้จัดเตรียม” ถ้าเราเชื่อและกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส เราก็จะได้พบกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรา ผมเชื่อเช่นนั้นมาตลอดสิ่งที่พระองค์บอกเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมมาเสมอ ในช่วงที่รับใช้อยู่นั้นก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปถึงนิมิตที่พระเจ้าให้ก็คืองาน “ฤทธิ์เดช” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวคริสตชนในประเทศไทย เป็นงานที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับใช้ร่วมกันเป็นพระพรมาก ยังจำได้ว่าในปี คศ.1998 ซึ่งก็จะถึงงานฤทธิ์เดชของปีนั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดงาน ทางคริสตจักรก็ได้ส่งผมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมกับเขาด้วย มีการประชุมอยู่หลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเลือกผู้นำนมัสการ ก็ได้เลือกท่านนั้นท่านนี้อยู่หลายท่านด้วยกัน แต่พอเอาเข้าจริงมีอยู่ท่านหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมด้วย ทางคณะกรรมการก็เลยพูดในที่ประชุมว่าก็เอาอาจารย์พงศ์ศักดิ์ นั่นแหละนำนมัสการแทน นี่คือที่มาของการที่จะเข้าไปสู่นิมิตที่ได้ให้ไว้ คือมีอยู่คืนหนึ่งในอังกฤษขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้เข้าไปสู่เวลาของพระเจ้า  แล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตว่าตัวเองยืนถือไมค์โครโฟนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอบด้าน กระโดดโลดเต้นไปมา นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า เป็นภาพที่ประทับใจมากแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แปลกภาพที่เห็นนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ผมก็ได้เฝ้ารอภาพนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย และนิมิตนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในงาน “ฤทธิ์เดช” นี่เอง คืนที่ผมได้นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า ในขณะที่ยืนถือไมค์มีฝูงชนของพระเจ้าทั้งยืนและนั่งอยู่รอบด้านเหมือนในนิมิตอย่างไงอย่างงั้นเลย ทำให้ผมรู้ว่านิมิตที่ให้นั้นคืองานฤทธิ์เดชผมตื้นตันใจมาก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นก็ได้รับใช้ในงานฤทธิ์เดชอยู่หลายปี และผมก็เชื่อว่างานเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พระเจ้าจะนำฝูงชนของพระองค์เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันมหาศาลเพื่อเสียงแห่งการสรรเสริญจะขึ้นไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อพระพรของพระองค์จะเทลงมาสู่ปวงประชาชาติทั้งสิ้น จากการได้ติดตามพระเจ้าเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่ำสมประสบการณ์ในทุกด้านที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ จากวันนั้นถึงวันนี้นิมิตต่างๆ ที่มีได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดพระองค์ไม่เคยที่จะไม่ทำตามพระสัญญาของพระองค์เลย จนกระทั่งได้มีโอกาสมารับใช้อยู่ในองค์กรหนึ่งจากหมายสำคัญที่ขอกับพระองค์ หลังจากที่ได้ออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้ว ในช่วงที่ยังคงรับใช้อยู่ในงานฤทธิ์เดชวันหนึ่งหลังจากมีการประชุมเสร็จ ก็ได้อยู่คุยต่อกับผู้รับใช้อาวุโสสองท่านซึ่งอยู่ในองค์กรนั้น แล้วก็ได้ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่า ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งถามว่าจะมารับใช้ด้วยกันในองค์กรนี้ไหม (นั้นคือหมายสำคัญ) และในเวลานั้นก็มีท่านหนึ่งได้ถามผมว่าจะมารับใช้ด้วยกันไหม ผมก็เลยรีบตกลง เพราะเป็นหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้า รับใช้อยู่ในคณะฯนี้มาประมาณ 12-13 ปีมาแล้ว ด้วยพระคุณของพระเจ้า การรับใช้เป็นการรับใช้ไปรอคอยพระสัญญาไปด้วย ผมเชื่อว่าในขณะที่รับใช้ถ้าหัวใจของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยากมากที่จะพรากเราออกไปจากพระองค์ สดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” พระธรรมข้อนี้ได้ทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างอัศจรรย์ อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เราออกไปจากน้ำพระทัยได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการยึดมั่น ทุกการทดลองก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องทนไม่ได้แม้สักครั้งเดียว 1คร.10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”   ทุกวันนี้การรับใช้ของผมอยู่ได้ก็โดยมีเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของผมก็คือ “พระเยซู” พระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นครอบครัวเดียวกันทุกสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตในพระมรรคาทุกลมหายใจเข้าออก คือผู้ที่ทรงนำข้าพระองค์กลับมา และเปลี่ยนแปลงทุกกระเบียนนิ้วในร่างกายนี้ บั้นปลายของชีวิตขอมอบอุทิศแด่พระองค์เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยนิมิตที่ได้มอบให้ วันเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่ง ด้วยทุกวันความเชื่อ และความศรัทธาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นว่าวันนั้นจะมาถึงอีกไม่นาน ฝูงชนของพระเจ้าจะรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาชาติอันมโหฬาร วางทุกสิ่งที่ถืออยู่ลง เหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเฉลิมฉลองโห่ร้องเต้นโลด สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังที่มีอยู่ ถวายสาธุการแด่องค์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยจะไม่เสียเปล่าพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องคอยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น  สดุดี 126:3,5-6 “พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” “ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน” “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้าน ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” ด้วยเสียงโห่ร้องนี้จะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยแล้ววันที่รอคอยก็จะมาถึงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดด้วยตกตะลึงพึงเพลิด แต่เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สำหรับเจ้าบ่าวคนเดียวของเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้เวลานั้นมาถึงเร็ววันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน....  (ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม ทุกถ้อยคำเหล่านี้ขอมอบถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียว)........       ................................................... วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 20:37 น.

คริสเตียน กับ การเมืองการเมือง ?

โดย   อาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์    ผู้อำนวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต

มีคนเคยถามผมว่า.... "คุณธงชัย คริสเตียน ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ไหม หรือว่า ยุ่งเกี่ยวได้แต่เฉพาะการมุ้งเท่านั้น?" ผมรู้สึกสะอึกที่ คริสเตียน หลายคนแม้จะจบการศึกษาระดับ"ปัญญาชน" มาแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่เข้าใจ"จุดยืน"หรือ"บทบาท"ของคริสเตียนในสังคม!พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาไว้ชัดเจนว่า....คริสเตียน ต้องมีบทบาทสำคัญในสังคม ในฐานะ

1) แสงสว่าง และ

2) เกลือ !

และพระองค์ทรงย้ำแล้วย้ำอีกว่า "แสงสว่าง" นั้น ถ้าเอาถังไปครอบไว้ ก็ไร้ประโยชน์
"เกลือ" นั้น ก็เช่นกัน ถ้าไม่เอาไปคลุกกับเนื้อหรือหมักกับผักก็ไร้ความหมาย!

"ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ "ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ " (มัทธิว 5:13-16)

พูดง่าย ๆ ก็คือ พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า คริสเตียน จะมัวอุเบกขาปลีกวิเวกไปจากสังคมไม่ได้!

เราต้องสำแดง "ความเป็น คริสเตียน " ต่อชุมชน ………….

ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ใหญ่ เราต้องสำแดงตัวเป็นพระคริสต์เล็ก หรือ คริสเตียน!

ถ้าพระเยซูทรงเป็นทาง ใหญ่สู่สวรรค์ เราต้องเป็นทางเล็กที่นำไปสู่ทางใหญ่นั้น!

พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่กระทำพระราชกิจในเมือง และไม่ได้ปลีกวิเวกบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าเขา นอกจากทรงมีรีทรีตปลีกพระองค์เข้าเฝ้าพระบิดา (ที่เราเรียกกันว่า เฝ้าเดี่ยว) ในแต่ละช่วงสั้น ๆ เพื่อจะมีพลังรับใช้ในชุมชนต่อไป

เราต้องเข้าใจนะครับว่า...
คำว่า "เมือง" มาจากคำภาษากรีกว่า "Polis"
คำว่า "การเมือง" มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "Politics"

ตราบใดที่เรายังอาศัยอยู่ในเมืองไม่จะเป็นเมืองใหญ่หรือ เมืองเล็ก (อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน) ตราบนั้นเราหนีไม่พ้น "การเมือง" (politics) เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้น ภายในเมืองที่เราอยู่ ไม่ว่าดีหรือเลว ล้วนกระทบต่อวิถีชีวิตคริสเตียนของเรา!

ประเด็นที่เราควรถามจึงไม่ใช่ว่า .....

" คริสเตียน ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้หรือไม่?" แต่ควรเป็นว่า " คริสเตียน ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร?" ต่างหาก!
ผมไม่เห็นหลักคำสอนในพระคัมภีร์ตอนใดที่สั่งให้เราไปยุ่งกับการเมือง หรือไปทำให้บ้านเมืองยุ่งเหยิง! แต่ว่าเรา ในฐานะ "ความสว่าง" และ "เกลือ" จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่อ "เมือง" ที่เราอยู่ไม่ได้

และหากเราจะแกะรอยชีวิตของพระเยซูคริสต์ดู... เราจะเห็นชีวิตของพระองค์เกี่ยวข้องกับ "เมือง" (การเมือง) อย่างชัดเจน
1) พระเยซูคริสต์ทรงลงเรือข้ามฟากไปเมืองของพระองค์ (มธ.9:1)
2) พระเยซูคริสต์เสด็จไปทั่ว ไม่ว่าในหมู่บ้าน ในตำบล หรือในเมือง และทรงรักษาคนเจ็บป่วยพร้อมทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้า (มก.6:56; ลก.5:12 )
3) พระเยซูทรงย้ำเสมอว่า พระองค์จะต้องไปประกาศตามเมืองต่าง ๆ ด้วย (ลก.4:43; 8:1)
4) พระเยซูคริสต์ทางบัญชาและใช้สาวกของพระองค์ให้เข้าไปในทุกเมืองและทุกตำบล เพื่อ ประกาศแผ่นดินของพระเจ้า (ลก.10:1; มธ.10:23)

ยิ่งในเวลานี้ "คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์แห่งประเทศไทย (กปท)" ได้มีนิมิตและเป้าหมายที่ยอมรับกันเป็น"แผนชาติ" แล้วว่า …..

"ภายในปี 2010 จะมี
คริสตจักรในทุกอำเภอ
คริสเตียนในทุกตำบล และ
คนทุกหมู่บ้านจะได้ฟังพระกิตติคุณ!"

เรายิ่งต้องมุ่งความสนใจไปที่ "การเมือง" ที่จะเปิดช่องให้เรากระทำให้สำเร็จตามแผนชาติดังกล่าวได้ง่ายขึ้น!

ขอย้ำอีกครั้งว่า....

การเมือง นั้นเป็นสิ่งเลวร้าย ถ้าเราใช้ไปในทางผิด คือเพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น คอรับชั่น หรือในการทำลายล้าง ฝ่ายตรงข้ามของเรา

แต่การเมืองนั้นเป็นสิ่งดีเลิศและเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้า หากเรารู้จักเกี่ยวข้องอย่างถูกช่องทาง โปร่งใสและสง่างาม!

* อะไรจะเกิดขึ้นต่อชาวอียิปต์ และชาวคานาอัน (รวมทั้งครอบครัวของโยเซฟ) หากโยเซฟไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองในการเตรียมตัวรับมือกับภัยภิบัติของความกันดารในช่วง 7 ปีแห่งความแห้งแล้ง?

* อะไรจะเกิดขึ้น หากโมเสส ไม่ขอเกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองของฟาโรห์ที่กดขี่ และใช้แรงงานชาวยิวอย่างไร้ความเป็นธรรม?

* อะไรจะเกิดขึ้น หากเนหะมีย์ไม่ได้รับการมอบอำนาจ(ทางการเมือง) ในการบูรณะกำแพงพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มจากกษัตริย์?

* อะไรจะเกิดขึ้นต่อชนชาติยิว หาก เอสเธอร์และโมรเดคัย ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับกิจการของบ้านเมือง?

และอะไรจะเกิดขึ้นหากเราไม่มีผู้เผยพระวจนะอีกหลาย ๆ คนที่กล้าหาญเผชิญกับอำนาจทางการเมืองที่ถูกนำไปใช้ในทางผิด ๆ ที่เป็น เหตุให้ประชาชนห่างไกลจากพระเจ้า และก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อคนในชาติ?

แน่นอนว่า หากคนของพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เราคงไม่เห็นบทบาทของ
เอลียาห์, เอลีชา, เยเรมีย์, อิสยาห์, เอเสเคียล, ดาเนียล, โฮเชยา, โยเอล, ฮาโมส, โอบาดีย์, มีคาห์, นาฮูม, ฮะบากุก, เคฟันยาห์ และอื่นๆ
แม้แต่อาจารย์เปาโลเองก็ใช้ยุทธศาสตร์ "เมืองใหญ่" เป็นแผนแม่บทในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าซึ่ง เราอ่านพบได้ในพระธรรมกิจการว่า ท่านและทีม...

....ลุกขึ้นเข้าไปในเมือง(กจ.9:6;14:20)
...หนีไปยังเมือง(กจ.14:6)
...ไปประกาศข่าวประเสริฐในเมือง (กจ.14:21)
...เที่ยวไปตามเมืองต่าง ๆ (กจ. 16:4)
...ส่งหนังสือ...มอบให้คน..ทุกเมือง(กจ.16:4)

เราจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า จดหมายของอาจารย์เปาโลแทบทุกฉบับล้วนเขียนถึงผู้เชื่อในเมืองต่าง ๆ เช่น เมืองโรม, โครินธ์, กาลาเทีย, เอเฟซัส, โคโลสี ฯลฯ

เนื้อหาในจดหมายเหล่านั้น ก็คือ คำแนะนำให้รู้จักวิธีดำรงและดำเนินชีวิตในสังคมเมือง ตามวิถีทางของพระเจ้า เพื่อให้คนทั้งปวงเห็นพระเยซูคริสต์ในเรา และหันกลับจากความมืดมาสู่ความสว่าง!

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คริสเตียนทั้งเกลียดและทั้งกลัวการเมืองมาจากการที่ คริสเตียนดี ๆ ไม่ยอมลงไปช่วยเหลือการเมืองให้ดีขึ้น เพราะยึดคติไทยโบราณที่ว่า "รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี"!

นั่นคือ หลีกหนีจากความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของคนทั้งในเมือง และนอกเมือง

(เหมือนอย่างที่โนอาห์วิ่งหนี Assignment หรืองานที่พระเจ้ามอบหมายให้กระทำในเมืองนีนะเวห์!)

ผลก็คือ มีบางคนที่ได้ชื่อว่า เป็นคริสเตียนที่ไม่เข้มแข็งในความเชื่อเข้าไปเล่นการเมืองแทน แล้วทำให้วงการคริสเตียนปั่นป่วน เพราะว่าพวกเขาทำหลายอย่างที่คริสเตียนที่ดีไม่พึงกระทำกัน!

ทำให้คริสเตียนทั้งหลายทั้งปวงมี อคติต่อการเมือง!

และทำให้คริสเตียนดีๆ ทิ้งโอกาสในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศไปอย่างน่าเสียดาย!

สุดท้ายเราก็ปล่อยให้คนที่ "ไม่ดี" และ "ไม่เชื่อ" ในพระเจ้าขึ้นมาปกครองเรา และวางกฎระเบียบบีบคั้นคริสตจักรของพระเจ้าด้วยการลงคะแนนเสียงของเราเอง!

(อีกทั้ง การไม่ลงคะแนนเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมีความผิดด้วยเช่นกัน!....

เห็นไหมครับว่า การเมืองมีผลกระทบต่อเราเข้าไปแล้วโดยไม่รู้ตัว!)

อย่างไรก็ตาม...คริสเตียนไทยควรจะขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้คริสเตียนและศาสนิกของทุกศาสนามีสิทธิเท่าเทียมกันในทางการเมือง!

คริสเตียนทุกคนจึงมีสิทธิเป็นผู้บริหารประเทศได้ทั้งนั้น หากมีคนสนับสนุน!

คุณลองคิดดูสิว่า อะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หาก
เรามี ....

นายกรัฐมนตรี เป็น คริสเตียน ที่ดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น คริสเตียน ที่ดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น คริสเตียน ที่ดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น คริสเตียน ที่ดี

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าราชการในทุก ๆ จังหวัด เป็นคริสเตียนที่ดี! ฯลฯ

เราจึงไม่ควรถามคำถามระดับประถมอีกต่อไปแล้วว่า คริสเตียน ควรเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่?

แต่เราควรจะถามคำถามระดับที่สูงขึ้นไปอีกสักนิดว่า คริสเตียน ควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร?

แน่นอนครับว่า การเกี่ยวข้องกับการเมืองตั้งแต่ระดับล่างสุด ในระดับท้องถิ่นก่อน เป็นการเตรียมตัวที่ดีสำหรับการเป็นนักการเมือง
คริสเตียน ในระดับที่สูงขึ้น หากมีความเป็นไปได้ และโอกาสเอื้ออำนวย!

นับเป็นความปีตียินดีของผมเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ยินว่า มีคริสเตียนบางท่านเป็นผู้แทนอยู่ใน อ.บ.ต. หรือ อ.บ.จ. มีบางคน เป็น ส.ข. และบางคนอาจจะได้เป็น ส.จ. ในเร็ว ๆ นี้ อีกทั้งยังมีคริสเตียนบางคน (เคย) เป็น ส.ส. และบางคนเป็น ส.ว.!

ช่างน่าเสียดายที่ คริสเตียน หลายคนซึ่งอยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติและทรงอิทธิพลแต่ไม่กล้าเปิดเผยตัว หรือไม่ได้กระทำสิ่งที่มีอิทธิพลดีใด ๆ ต่อสังคมเท่าที่ควร!

ผมเฝ้าหวังว่า จะเห็น คริสเตียน ที่ดีเป็นรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจทางการเมืองมากขึ้น!

แต่หากว่า พี่น้อง คริสเตียน ไม่สนับสนุนคริสเตียนที่ดีเข้าสู่เวทีการเมือง เราก็จะถูกปกครองโดยผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าอยู่เสมอไป!

หากถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสามารถตั้งพรรคการเมืองคริสเตียนขึ้นมาโดยเริ่มจากระดับท้องถิ่นก่อน?

คำตอบก็คือ ว่า ในระดับท้องถิ่น ในเวลานี้มีกลุ่มคริสเตียนเข้าไปมีบทบาททางการเมืองแล้ว โดยมีบางคนเป็นนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล!

เพียงแต่ว่า การตั้งพรรคการเมืองนั้นมีเงื่อนไข และระเบียบกฎหมายที่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่ไม่น้อย แต่หากถามว่า เป็นไปได้ไหม?

ผมเห็นว่า เป็นไปได้ และควรเป็นไปตั้งนานแล้ว!

เพียงแต่ คริสเตียน เป็นประชากรกลุ่มน้อย หากใช้ชื่อโจ่งแจ้งว่า เป็นพรรค คริสเตียน เลย โอกาสไม่ได้แจ้งเกิดจะมีสูง!

แนวคิดที่เป็นไปได้ในเวลานี้ คือเริ่มจากเป็นขบวนการทางการเมืองสีขาว (คือการเมืองดี) สร้างเครือข่ายกับพี่น้องที่เป็นและไม่ได้เป็น
คริสเตียน เริ่มจากญาติมิตร และคนรอบตัว จากนั้นก็นำเสนอชื่อและร่วมกันลงคะแนนเสียงเลือก คริสเตียน ที่ดี ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเป็นตัวแทนของคริสเตียนและญาติมิตรเข้าไปช่วยชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น!

ที่เป็นไปได้มากที่สุด... ก็คือ ในการเลือกตั้งที่ผู้สมัครไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง เช่น การเลือกตั้ง ส.ว. (สมาชิกวุฒิสภาฯ) !

หากคริสเตียนและญาติมิตรร่วมกันลงคะแนนเสียงเลือก "เขา" หรือ "เธอ" อย่างเป็นเอกภาพเราก็จะได้ คริสเตียนอย่างน้อย 1 คน เป็น ส.ว. โดยไม่ยากเย็นอะไร!
และหากตัวแทนของคริสเตียนที่เข้าไปในสภาผู้แทนฯ เป็นบุคคลที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ มีชื่อเสียงดี มีความเชื่อดีมีความคิดความอ่านกว้างไกล และมีความสามารถในการนำเสนอ เขาหรือเธอเหล่านี้ก็จะเป็นแสงสว่างที่เข้าไปฉายแสงในสภาฯ และเป็นเกลือที่เข้าคลุกเคล้ากับกลุ่มบุคคลที่กำลังจะผ่านกฎหมายต่าง ๆ ออกมาปกครองคนในสังคม.....

อิทธิพลที่ดีของพระเยซูคริสต์ก็จะปรากฏผ่านกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่ออกมา!

ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อคริสตจักรไทยและประชากรไทยโดยรวม และยิ่งมีผู้แทนคริสเตียนเข้าไปในสภาฯ หรือในคณะรัฐบาลได้มากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้ "ความยุติธรรม ความบริบูรณ์ และความรัก" ของพระเจ้าแผ่กว้างออกไปสู่ทุกมุมของสังคมไทย มากขึ้นเท่านั้น!

ความกังวลในเรื่องกฎหมายที่ล่อแหลมต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งหลาย อาทิเช่น กฎหมายเกี่ยวกับ Entertainment Complex, กฎหมายการทำแท้งหรือการจดทะเบียนโสเภณี ฯลฯ ก็จะลงน้อยลง!

ในท้ายนี้ ....ขอสรุปว่า.....

คริสเตียน ไทยควรมีท่าทีที่ถูกต้องต่อการเมือง (politics) โดยไม่เล่นการเมือง หรือไม่ยุ่งกับการเมืองในทางผิดเพื่อแย่งชิงอำนาจหรือผลประโยชน์เฉพาะของตัวเอง หรือกลุ่ม!

แต่เกี่ยวข้องและพัฒนาการเมือง ผ่านกระบวนการของการได้มาซึ่งอำนาจของพระเจ้าอย่างชอบธรรม จากประชาชน เพื่อใช้สิทธิอำนาจนั้นในการปกครอง ตามครรลองขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังที่ อ.เปาโล เคยกล่าวไว้ว่า...

"ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจนั้น พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น เหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้น ก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้น...... เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน. ... .เหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิ่งเดียว แต่เพราะจิตที่สำนึกผิดชอบด้วย เพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า" (โรม 13:1-7)

ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าคณะรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นวุฒิสภาฝ่ายนิติบัญญัติ หรือศาลซึ่งเป็นผู้พิพากษาฝ่ายตุลาการ จะเป็นผู้ใด.....เราที่เป็นคริสเตียนจะต้องยอมรับอำนาจของบุคคลเหล่านั้น โดยไม่ขัดขืน!

แล้วอะไรจะดีกว่ากัน ระหว่างการ สนับสนุนเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า กับบุคคลที่มีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้า เข้าไปรับตำแหน่งนั้นเพื่อใช้อำนาจของพระเจ้า?

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด คุณคงไม่มีทางอื่นใดนอกจากต้องผ่านกระบวนทางการเมืองเท่านั้น!

ดังนั้น คุณคงตอบได้แล้วนะครับว่า "คริสเตียนควรจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่?"

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2012 เวลา 20:33 น.)

 
คำพยานชีวิต ผู้ที่ได้สัมผัสกับพระคุณพระเจ้า
Polls Zone
คุณอยากให้ประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุดจากพระเจ้า ?