gototopgototop
Get Adobe Flash player
Highlighter
การรอรับพระพร (Waiting Blessed) » การรอรับพระพร (Waiting Blessed) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com) การรอรับพระพรเพียงอย่างเดียวเป็นการเห็นแก่ตัว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งคอยให้ราชรถมาเกย ซึ่งเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอนก็เหมือนกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปร้องขอ หรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เพื่อรอคอยให้สิ่งที่ขอตอบสนองความต้องการในชีวิต หรือขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันโตอะไรทำนองนั้น หรือแสวงหาโชคลาภ รอคอยโชคชะตาราศีว่าสักวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่ได้สอนไห้เรากระทำเช่นนั้น การที่จะได้รับพระพรต้องขึ้นอยู่กับการกระทำให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราเปล่า ฟรีๆ ไม่ได้คิดมูลค่าก็จริง แต่ถ้าเราจะรับเอาพระพรก็ต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ มธ.6:33”แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” การที่เราจะได้รับสิ่งทั้งปวงนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการเข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัว ผูกพันด้วยรักอย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง ในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วก็คิดว่าได้รับความรอดเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว (ผิดครับ) ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือการประพฤติตาม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2คร.6:1”ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงวิงวอนท่านว่า ‘อย่าสักแต่รับพระคุณ’ ของพระเจ้าเท่านั้น” เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป มนุษยไม่สามารถกระทำตามธรรมบัญญัติได้เลย ยากเกินกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเราๆ จะทำตามได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากเบื้องบนเพื่อยอมตายบนไม้กางเขน ถ้าเรารอดโดยธรรมบัญญัติ กท.2:21”ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทำให้พระคุณพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ความเชื่อ คือการกระทำตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าถ้าไม่กระทำตามเมื่อวันนั้นมาถึงมิใช่ทุกคนที่เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า” พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ มธ.7:21”มิใช่ทุกคนที่เรียกว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมที่เราหวัง คือพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเสด็จกลับมา ถ้าเรามัวรอรับแต่พระพรที่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย คอยแต่แบมือขออย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีใครให้ ชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยทำอะไรเองเหมือนเด็กที่เอาแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่อะไรทำนองนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้เพราะเราเป็นลูกก็ตาม แต่การให้นั้นเป็นด้วยความรักความผูกพัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้ถูกสอนให้พึงตัวเองใช่ไหมครับ ต้องทำมาหากินเอง แต่ก่อนที่จะมาช่วยตัวเองได้ก็ถูกเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในสารพัดสิ่ง ในทุกเรื่อง พระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้พระองค์จะเทพระพรลงมาให้เรา แต่พระองค์ก็ตรัสให้เรากระทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเหมือนกัน แนวความคิดของการแยกตัวเองออกมาจากความชั่ว คือพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า พร้อมกับผู้คนของพระองค์สู่พระคัมภีร์ การแยกตัวผูกพัน คือ ปฏิเสธ และรับเอาสิ่งอื่นที่ดี แยกตัวเองดำเนินชีวิตออกมาจากบาป และจากทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์ เข้ามาสู่ความชอบธรรม และพระคำของพระเจ้า ต้องเข้ามาใกล้พระเจ้า ติดสนิท และเป็นความสนิทสนมด้วยการอุทิศตัว สรรเสริญและนมัสการ พร้อมกับการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการตอบสนองพระคุณที่ได้มีให้กับเรา การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ออกมาจากการถูกกักขังของความบาป 2คร.6:16-18”วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์  ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา””พระเจ้าตรัสว่า เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากาเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย””เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” ดังนั้น การแยกตัวเองออกมาจากความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นั้นต้องยอมจำนนและดำเนินต่อไปซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อประชากรของพระองค์ พวกเราต้องคาดหวังที่จะบริสุทธิ์ แตกต่างและแยกออกมาจากผู้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น และเข้ามาสู่ภายใต้พระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเกลียดบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียด การกระทำทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้ ถึงแม้การยืนอยู่ตรงข้ามกับบาปจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม แต่ก็จะเป็นที่รักยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นคนโปรด คุณเคยเป็นคนโปรดหรือไม่ครับ? การเป็นคนโปรดจะมีความสุขมาก เพราะร้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบ หรือจะได้รับพระพรนานาประการจากพระองค์ เราจะพบว่าทำไมพระเจ้าจึงให้นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณ และคลอดบุตรชายที่มีชื่อว่า “เยซู” ล่ะครับ ก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนโปรดนั่นเอง การที่ได้เป็นคนโปรดก็ว่านางได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ลก.1:28,30”ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า เธอ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ””แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว” เราจะพบถึงสองข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ “กาเบรียล” มากล่าวแก่นางว่า “เธอเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความโปรดปรานแก่นาง ซึ่งนี่เองเป็นการยืนยันถึงพระพรที่ประชากรของพระองค์จะได้รับเช่นกัน เพียงแค่แยกตัวเองออกมาจากระบบของโลก ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับนางมารีย์ด้วยกันครับ แล้วสิ่งที่รอคอยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ ทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรนะครับ.... วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:37 น.
พลังแห่งความปรารถนาที่ลึก (The Power Of A Deep Desire) » pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   พลังความปรารถนานี้ก็เพียงแค่เข้ามาพิจารณาความจริง  สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง น้ำแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหลเทลงมาด้วยความเชื่อ และความศรัทธาด้วยผลแห่งการอธิษฐาน และพระพรทั้งหมดแห่งชัยชนะของเราด้วยจิตวิญญาณภายใน พระพรนี้จะเข้ามาเป็นส่วนตัวและสำหรับคริสตจักรที่อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้า ไม่เชื่อว่าเราไม่เคยรู้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ที่อยู่ในความปรารถนาลึกๆ ของเรา เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานของเราและพระคำแห่งความเชื่อ เมื่อเราได้จัดการกับความปรารถนาของเรา เราก็จะใส่สิ่งนี้เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรก ความปรารถนาคือรากฐานของเราที่จะทำให้ภูเขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตของการอธิษฐาน นี่คือเคล็ดลับของการฟื้นฟูจิตวิญญาณทั้งหมด ความปรารถนาคืออะไร? เรามักจะใช้คำนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร เรามักจะใช้ถึงความปรารถนาของตัวเราเอง “ต้องการ” แต่ถึงอย่างไรความจุของความลึกแห่งความปรารถนาซึ่งมีเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะหยั่งถึง ความลึกความเข้มแข็งแห่งความปรารถนา คือการใช้ถ้อยคำในความจริงและลึกที่สุดในความรู้สึกแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใต้สำนึกที่ลึกที่สุดในแต่อย่างที่เราปรารถนา ความปรารถนานี้เป็นความรักที่แข็งแกร่ง สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเป็นความบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า “นิมิต” “แนวคิด” ที่จะกระตุ้นชีวิตของเรา และโชคชะตาถ้าเรายังไม่เคยรู้จักความจริงและความสำเร็จที่ชัดเจนจนกว่าพวกเขาจะมีไฟแห่งความรักความปรารถนานี้ภายในจิตใจของพวกเขา ความรู้ ความเข้าใจ และนิมิตที่ร่วมกัน มีข้อพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบ ข้อแรกอยู่ใน โฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” ความรู้ของตัวเองไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจ แต่การใช้ของพระองค์ คือ (ความเอาใจใส่) ความรู้เช่นนี้ก็จะสามารถเป็นไปได้ พระคัมภีร์เล่มที่สองอยู่ใน สภษ.29:18”ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข” นิมิต เป็นแสงสว่าง (การเผย) เราได้รับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในการรับใช้ มีอยู่สองสิ่งที่ได้สอนเรา คือประชากรขาดความรู้กำลังอยู่ในอันตรายของการถูกทำลาย และคนที่ไม่มีนิมิตก็จะพินาศ  การไม่มีนิมิตก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ การก้าวก็จะช้าแต่แน่นอนก็จะสูญเสียผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลประโยชน์ที่ลึกคือผลแห่งการร่วมกันในความรู้และนิมิต มันเป็นความรู้ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเรา ความรู้เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแต่นิมิตได้ผลิตความแข็งแกร่งแห่งความปรารถนาที่จะเคลื่อนเครื่องจักรไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ความเชื่อที่แท้จริงจะมาสู่เราได้ก็คือ ความรู้แห่งพระคำ แต่ความรู้ในตัวมันเองก็ยังไม่พอขาดพลังขับเคลื่อน ความรู้ของเราแห่งพระคำของพระเจ้าจำต้องถูกสร้างขึ้นภายในตัวเราที่มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการปฏิบัติตามพระวจนะ หลายคนเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามพระสัญญาเหล่านั้น เพราะพวกเขาขาดความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความต้องการที่แท้จริง ที่ลึกภายในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเขาเอง ความปรารถนาของเราไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงพระสัญญาเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นในทางความคิดด้วย กล่าวถึง และมีสันติสุขภายในด้วย การกระทำตามนั้นคือความเชื่อที่แท้จริง เป็นชนิดแห่งความเชื่อที่ได้ผลิตนิมิตให้เราติดตามด้วยไม่คาดสายตา  ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ต้องเต็มไปความเชื่อชนิดนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคง มก.11:24 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ถ้ายังไม่ได้ขอให้เราขอก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่ต้องเป็นการขอที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าอย่างลึกๆ ในจิตวิญญาณของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้จิตสำนึกที่ดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเราจะได้รับนิมิตและคว้าเอาไว้ด้วยความมั่นใจ และก้าวตามนิมิตนั้น ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เรายึดนิมิตเอาไว้ด้วยใจที่แน่วแน่ปราศจากความสงสัยในความคิด โดยยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มอบให้กับเราในพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะว่า ถ้าประชากรขาดการเผยธรรม เขาเหล่านั้นก็ขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดจิตสำนึกที่ดี การขาดจิตสำนึกที่ดีเพียงนิดเดียวความปรารถนาเหล่านั้นก็ขาดพลังของการที่จะได้รับคำตอบ หรือไปไม่ถึงความต้องการ “นิมิต” นั้นๆ อย่างน่าผิดหวัง จริยธรรม คือ จริย+ธรรม  ซึ่งคำว่าจริยหมายถึง การประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ   ส่วนคำว่าธรรม หมายถึง คุณความดี เมื่อรวมกันแล้วก็คือการกระทำความดี หรือรวมถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปโลกก็จะวุ่นวาย ความชั่วหรือการขาดการยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็จะเป็นสุข สุขกาย สุขใจ ทุกอย่างก็เป็นสุข โลกก็จะสงบ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นผู้คนต่างชิงดีชิงเด่น แย่งชิงกัน ถ้าไม่ได้ตามใจปรารถนาก็ฆ่าฟันกัน เหตุเหล่านี้ก็คือความบาปที่ได้เข้ามาครอบงำมนุษยชาติ เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยับยั้งชั่งใจจะมีอยู่ในเราทุกคนที่เชื่อและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อย่างเคร่งครัด และยึดนิมิตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวไปด้วยแรงแห่งศรัทธา จนไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยแรงผลักดันแห่งนิมิตที่ได้ทรงมอบให้กับทุกท่านตามแต่พระประสงค์ในจิตใจที่ลึกแห่งความต้องการนะครับ เอเมน..... ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ.....   ................................................   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07 น.
ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) » ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   หลังจากที่ผมรับใช้อยู่ในคริสตจักรใหญ่นั้นอยู่ร่วมหนึ่งปี ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนไม่พอจนกระทั่งล้มป่วยลง จึงได้ลาออกจากที่นั่นเพื่อมาพักผ่อนรักษาตัวให้กลับมีกำลังขึ้นมาใหม่ ในช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยเพื่อขอการทรงนำในก้าวต่อไป แต่ในใจก็คิดถึงคริสตจักรหนึ่งที่เคยไปนมัสการก่อนเดินทางไปอังกฤษ (ทุกครั้งเวลาผมจะทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนเสมอ) ครั้งนี้ก็เหมือนกันได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้รับคำตอบจึงได้โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลและนัดหมายที่จะพบกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมเริ่มต้นรับใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เป็นอิสระ ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ทิศทางของพระเจ้ามากขึ้นถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ทุกวันดูมีสันติสุขมาก เยี่ยมเยียนเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ทำกลุ่มเซลล์ ประกาศ เป็นพยานแต่ก็ไม่หนักเหมือนตอนที่อยู่คริสตจักรก่อน เช่นเคยก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมเพราะต้องทำกลุ่มเซลล์ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิม การรับใช้ในคริสตจักรนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประสานงานขององค์กรอีอีสามประเทศไทยด้วย จุดนี้เองมีความสำคัญมากในเรื่อง “เพื่อน” เพราะว่าการเป็นผู้ประสานงานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อประสานงานขององค์กรในการกระตุ้นผู้ที่เคยมาอบรมหลักสูตรของการประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบของการทวีคูณ อีอี 3 ให้ได้กลับมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ผมได้มีเวลารู้จักเพื่อนผู้รับใช้ตามภาคนั้นๆ ที่ได้เดินทางไปเพิ่มมากขึ้น นี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะงานของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อง่ายต่อการประสานฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ที่นี่มีความสุขมาก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ผูกพันกับสมาชิกเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระเจ้า ผมว่าคริสตจักรนี้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมที่จะได้รับใช้ในหนทางที่จะไปสู่แผนการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมว่า จงนำบุตรของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเรา พระองค์ทรงรู้ว่าอับราฮัมรักบุตรคนนี้มาก จึงต้องการทดสอบจิตใจดูว่าท่านจะรักบุตรของท่าน หรือว่ารักพระองค์มากกว่ากัน แต่ด้วยความเชื่อที่ท่านมีอยู่ไม่เคยจางหายไปนั้น ท่านได้กระทำตามที่พระองค์ทรงตรัสทุกประการ ได้นำบุตรไป ณ สถานที่ที่จะถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่ยื่นมือจับมีดาจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า  อับราฮัม อับราฮัม เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า ยอมถวายบุตรคนเดียวของเจ้า เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ และเมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น ก็พบแกะตัวหนึ่ง ปฐมกาล 22:13”อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย” สถานที่นั้นเอง ท่านจึงเรียกชื่อนั้นว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์” อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์ นี่คือคำที่ว่า “พระเจ้าผู้จัดเตรียม” ถ้าเราเชื่อและกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส เราก็จะได้พบกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรา ผมเชื่อเช่นนั้นมาตลอดสิ่งที่พระองค์บอกเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมมาเสมอ ในช่วงที่รับใช้อยู่นั้นก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปถึงนิมิตที่พระเจ้าให้ก็คืองาน “ฤทธิ์เดช” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวคริสตชนในประเทศไทย เป็นงานที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับใช้ร่วมกันเป็นพระพรมาก ยังจำได้ว่าในปี คศ.1998 ซึ่งก็จะถึงงานฤทธิ์เดชของปีนั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดงาน ทางคริสตจักรก็ได้ส่งผมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมกับเขาด้วย มีการประชุมอยู่หลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเลือกผู้นำนมัสการ ก็ได้เลือกท่านนั้นท่านนี้อยู่หลายท่านด้วยกัน แต่พอเอาเข้าจริงมีอยู่ท่านหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมด้วย ทางคณะกรรมการก็เลยพูดในที่ประชุมว่าก็เอาอาจารย์พงศ์ศักดิ์ นั่นแหละนำนมัสการแทน นี่คือที่มาของการที่จะเข้าไปสู่นิมิตที่ได้ให้ไว้ คือมีอยู่คืนหนึ่งในอังกฤษขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้เข้าไปสู่เวลาของพระเจ้า  แล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตว่าตัวเองยืนถือไมค์โครโฟนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอบด้าน กระโดดโลดเต้นไปมา นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า เป็นภาพที่ประทับใจมากแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แปลกภาพที่เห็นนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ผมก็ได้เฝ้ารอภาพนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย และนิมิตนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในงาน “ฤทธิ์เดช” นี่เอง คืนที่ผมได้นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า ในขณะที่ยืนถือไมค์มีฝูงชนของพระเจ้าทั้งยืนและนั่งอยู่รอบด้านเหมือนในนิมิตอย่างไงอย่างงั้นเลย ทำให้ผมรู้ว่านิมิตที่ให้นั้นคืองานฤทธิ์เดชผมตื้นตันใจมาก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นก็ได้รับใช้ในงานฤทธิ์เดชอยู่หลายปี และผมก็เชื่อว่างานเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พระเจ้าจะนำฝูงชนของพระองค์เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันมหาศาลเพื่อเสียงแห่งการสรรเสริญจะขึ้นไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อพระพรของพระองค์จะเทลงมาสู่ปวงประชาชาติทั้งสิ้น จากการได้ติดตามพระเจ้าเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่ำสมประสบการณ์ในทุกด้านที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ จากวันนั้นถึงวันนี้นิมิตต่างๆ ที่มีได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดพระองค์ไม่เคยที่จะไม่ทำตามพระสัญญาของพระองค์เลย จนกระทั่งได้มีโอกาสมารับใช้อยู่ในองค์กรหนึ่งจากหมายสำคัญที่ขอกับพระองค์ หลังจากที่ได้ออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้ว ในช่วงที่ยังคงรับใช้อยู่ในงานฤทธิ์เดชวันหนึ่งหลังจากมีการประชุมเสร็จ ก็ได้อยู่คุยต่อกับผู้รับใช้อาวุโสสองท่านซึ่งอยู่ในองค์กรนั้น แล้วก็ได้ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่า ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งถามว่าจะมารับใช้ด้วยกันในองค์กรนี้ไหม (นั้นคือหมายสำคัญ) และในเวลานั้นก็มีท่านหนึ่งได้ถามผมว่าจะมารับใช้ด้วยกันไหม ผมก็เลยรีบตกลง เพราะเป็นหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้า รับใช้อยู่ในคณะฯนี้มาประมาณ 12-13 ปีมาแล้ว ด้วยพระคุณของพระเจ้า การรับใช้เป็นการรับใช้ไปรอคอยพระสัญญาไปด้วย ผมเชื่อว่าในขณะที่รับใช้ถ้าหัวใจของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยากมากที่จะพรากเราออกไปจากพระองค์ สดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” พระธรรมข้อนี้ได้ทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างอัศจรรย์ อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เราออกไปจากน้ำพระทัยได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการยึดมั่น ทุกการทดลองก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องทนไม่ได้แม้สักครั้งเดียว 1คร.10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”   ทุกวันนี้การรับใช้ของผมอยู่ได้ก็โดยมีเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของผมก็คือ “พระเยซู” พระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นครอบครัวเดียวกันทุกสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตในพระมรรคาทุกลมหายใจเข้าออก คือผู้ที่ทรงนำข้าพระองค์กลับมา และเปลี่ยนแปลงทุกกระเบียนนิ้วในร่างกายนี้ บั้นปลายของชีวิตขอมอบอุทิศแด่พระองค์เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยนิมิตที่ได้มอบให้ วันเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่ง ด้วยทุกวันความเชื่อ และความศรัทธาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นว่าวันนั้นจะมาถึงอีกไม่นาน ฝูงชนของพระเจ้าจะรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาชาติอันมโหฬาร วางทุกสิ่งที่ถืออยู่ลง เหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเฉลิมฉลองโห่ร้องเต้นโลด สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังที่มีอยู่ ถวายสาธุการแด่องค์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยจะไม่เสียเปล่าพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องคอยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น  สดุดี 126:3,5-6 “พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” “ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน” “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้าน ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” ด้วยเสียงโห่ร้องนี้จะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยแล้ววันที่รอคอยก็จะมาถึงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดด้วยตกตะลึงพึงเพลิด แต่เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สำหรับเจ้าบ่าวคนเดียวของเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้เวลานั้นมาถึงเร็ววันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน....  (ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม ทุกถ้อยคำเหล่านี้ขอมอบถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียว)........       ................................................... วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 20:37 น.

เรื่อง คริสต์มาสมหัศจรรย์ อสย 9.1-7

เรื่อง  คริสต์มาสมหัศจรรย์   อสย 9.1-7

หลายคนเคยร่วมฉลองคริสต์มาสมาก็หลายครั้ง แต่ความหมายที่แท้จริงกลับไม่ทราบ  คริสต์มาสไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่ฝรั่ง ไม่ใช่วันเกิดซานต้า  คริสต์มาสถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก โลกได้เปลี่ยนมานับปีศักราชใหม่โดยเริ่มจากพระเยซูคริสต์  แม้จะไม่มีใครทราบวันที่แน่นอนของวันประสูติ  แต่คริสต์มาสได้เริ่มจากพระเจ้า

คำถาม.... ทำไมต้องมีคริสต์มาส ?   คริสต์มาสมหัศจรรย์อย่างไรบ้าง ?

 

ชมวีดีโอเรื่อง  ตราชั่งความดี ......

วีดีโอนี้ทำให้เราได้เห็นว่า  แม้มนุษย์จะเพียรพยายามทำความดีสักเท่าไร  แต่มนุษย์ก็ยังขาดจากมาตรฐานของพระเจ้า  หากอาศัยความดีของมนุษย์จะไม่มีสักคนเดียวรอดบาปและขึ้นสวรรค์ได้เลย   ชีวิตของมนุษย์ก็ยังวนเวียนอยู่กับกฎแห่งกรรม  ( เกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า  ขณะเดียวกันก็สร้างกรรมใหม่ขึ้นอีก)     ทำดีๆๆ แต่ทำชั่วครั้งเดียวก็ล้มเหลว.... เหมือนน้ำแก้วหนึ่งที่สะอาดดีแต่เจือด้วยยาพิษ  พระเจ้าเสียพระทัยเพียงใดต่อมนุษย์ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างมา  อสย1.2-6
จึงทำให้มนุษย์เสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า  เค้าความคิดของมนุษย์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากน้ำพระทัยแรกๆของพระเจ้า  ในมนุษย์จึงเต็มไปด้วยความโกรธ ความหลง ความชั่วร้าย การอิจฉาริษยา การขัดเคียงกัน การทะเลาะกัน การแบ่งแยกขั้วเลือกฝ่าย   กลายเป็นศัตรูกันเอง   (พี่น้องคานตามกันมาจากแม่เดียวกันยังฆ่ากันได้  สามีภรรยารักกันมาก แต่สุดท้ายก็ยังฆ่าแกงกันลงคอ )    

มนุษย์จึงอ่อนแอและขาดกำลังที่จะทำดีได้สม่ำเสมอ “ ชั่วดีกูรู้ แต่กูทำไม่ได้”   สิ่งที่ไม่ทำก็ทำไปได้ สิ่งดีที่อยากทำแต่กลับทำไม่ได้    มนุษย์ได้ทำบาปต่อกันยังไม่พอยังทำบาปผิดต่อพระเจ้า   ทำอะไรบ้าง ?
เช่น   -    ประกาศว่ามนุษย์มาจากลิงไม่ใช่จากการทรงสร้าง    เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระเจ้าอย่างมหันต์

-       พระเจ้าทรงสร้างเพศชาย-หญิง  แต่ปัจจุบันมีเพศที่3  และยอมรับกันว่าชอบธรรมด้วย มีกฎหมายรับรอง

-       พระเจ้าห้ามล่วงประเวณี  แต่ปัจจุบันมีการทำแท้งมากมาย ตัวอย่าง ทำแท้งทิ้ง 2002ศพ ที่วัดไผ่เงิน

-       พระเจ้าห้ามฆ่าคน  แต่คนยุคนี้มีการฆ่าคนอื่นเหมือนของเล่นๆ  มีวิธีการที่โหดเหี้ยม อมหิต

-       อารมณ์ของคนยุคนี้สั้นๆ  ปฏิบัติตัวต่อกันเหมือนสัตว์ร้าย  (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความชั่วเป็นความดี เห็นผีเป็นพระเจ้า เห็นเหล้าเป็นโอวัลติน)

เพราะความบาปผิดของมนุษย์ตั้งแต่อาดัมเอวา จนกระทั่งปัจจุบันดึงให้จ่มลงในบาปหนายิ่งขึ้น  ทำให้ขาดสันติสุขและเสื่อมไปจากพระสิริของพระเจ้า  มีทุกข์ ชีวิตเจอปัญหา  แม้จะมีเงินทองทรัพย์สินมากมายกองท่วมหัว  แต่มนุษย์ก็ยังขาดสันติสุข   แม้ว่าจะมีเตียงราคาเป็นแสนเป็นล้าน มีรถคันเป็น10ล้าน มีบ้านราคาเป็น100 ล้าน  แต่ใช่ว่าจะเป็นหลักประกันว่าเขาจะมีความสุขได้   
ตัวอย่างเรื่องขำขัน : มีคนเล่ากันว่าเป็นภาคที่มีความทุกข์กว่าภาคใดๆนั่นก็คือภาคอิสาน  สังเกตจากไหน ( ตอนเช้า-มื้อเศร้า พอเย็นลงก็บอกว่า มื้อแล้ง ถามว่าอร่อยไหม?ก็ตอบว่า แสบๆๆ เวลาร้องเพลงก็โอดครวญ...โอ๊ย...ด้วยความเจ็บปวด   และขนาดร้องเพลงก็ยังปิดหูตัวเองไม่อยากฟังเสียงตัวเอง )  ..... ฮาๆๆๆ 

พระเจ้าพระผู้สร้างทรงเห็นทุกสิ่งที่มนุษย์เผชิญอยู่ในบาป และความทุกข์ยากในจิตใจ  จึงเสาะหาวิธีการต่างๆ เช่นลงผู้นำศาสนาลงมาเกิดเพื่อนำเขาให้หันกลับใจมาหาพระเจ้า  ให้เขาเรียนรู้ถึงกฎศีลธรรม มีศาสนา  แต่ถึงอย่างไรมนุษย์ก็ทำไม่ได้  ไม่ต้องบอกว่าศีล5ข้อ 1ข้อก็ยังทำไม่ได้    จนกระทั่งพระเจ้าตัดสินใจว่าจะส่งพระเยซูลงมาบังเกิดในโลกนี้  เพื่อกระทำ 3 ประการ  และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีวันคริสต์มาส    สิ่งนั้นก็คือ

 

1.เพื่อช่วยให้รอดถึงสวรรค์
ยน 3.16 พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรลงมา เพื่อทุกคนที่วางใจจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
โดยการส่งพระเยซูมาเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์   เพราะมนุษย์เป็นคนบาปจึงทำบาป  ( แม้มนุษย์จะไม่มีโรงเรียนสอน ทำบาป ไม่มีสาขาบาปศาสตร์แต่มนุษย์ก็ทำบาปเป็นเองได้)      
ดังนั้น    หากอาศัยแรงกำลัง วิธีการของมนุษย์ก็หมดหนทาง  และเราก็อ่อนกำลัง  โดยการนี้พระเจ้าจึงส่งพระเยซูเสด็จลงมาเพื่อไถ่บาป  คำว่าเยซูก็มีความหมายว่า  พระผู้ช่วย พระรอด      หลักการของพระเจ้าในสวรรค์ก็คือว่า   เพียงยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระเจ้า ทรงมาเพื่อไถ่บาปเราก็จะมีสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้า  ไม่ต้องตกในบึงไฟ

( ลูกถึงแม้จะทำตัวแย่แค่ไหน ลุกก็ยังเป็นลูก ยังมีสิทธิ์ลูก  ซึ่งต่างกับคนนอก แม้จะน่ารักแค่ไหน เขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์ของเจ้านาย เพราะเขาเป็นเพียงลูกน้อง)         หลักการไปสวรรค์ไม่ได้วัดจากการทำความดีเป็นหลัก   แต่วัดจากศรัทธาในพระเจ้า หลายคนจะเดินทางไปต่างประเทศกับเพื่อนๆ    แต่ดันไม่ทำหนังสือเดินทางไว้ก่อน    ไม่ได้รับวีซ่าให้อยู่ต่างแดนได้  การเดินทางก็ไม่มี และไม่มีสิทธิที่จะอยู่อาศัย          เช่นเดียวกัน...ในสวรรค์ท่านจะต้องเตรียมหนังสือผ่านแดนก่อน  คือการเปิดจิตใจยอมรับกฎเกณฑ์จากสวรรค์    นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีวันคริสต์มาส   เพราะคริสต์มาสคือวันที่พระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์  ไม่ใช่มนุษย์เกิดเป็นพระเจ้า   ( เป็นไปไม่ได้เลย)

 

2.ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

หลังจากที่พระเยซูบังเกิดโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงใหญ่  มีการเริ่มนับศักราชใหม่เรียกว่า คริสต์ศักราช (เริ่มนับจากชีวิตพระเยซู)   อสย 9.1-2  เมืองนั้นจะไม่อยู่ในความแสนระทม จะไม่กลัดกลุ่ม  จะไม่เป็นที่ดูหมิ่นอีกต่อไป   แต่พระเจ้าจะให้เกิดความรุ่งโรจน์ มีสง่าราศีใหม่อีกครั้ง  ( นี่คือถ้อยคำแห่งความหวัง)
-เมืองนั้นหมายถึงเมืองอะไร?  คือเมืองเบธเลเฮ็ม   ในสายตาของนักปกครองประเทศเขาเห็นว่า  เป็นเมืองเล็กๆไม่มีใครรู้จัก  ไม่เจริญ ไม่ได้ศรีวิไล  ผู้คนเต็มไปด้วยความแสนระทม   กลัดกลุ้ม  เป็นที่ดูถูกดูหมิ่น   แต่พระเจ้าตรัสว่าต่อไปภายภาคหน้าเมืองนั้นจะไม่อยู่ในความแสนระทม จะไม่กลัดกลุ้ม  จะไม่เป็นที่ดูหมิ่นอีกต่อไป   แต่พระเจ้าจะให้เกิดความรุ่งโรจน์ มีสง่าราศีใหม่อีกครั้ง          
บทเรียนข้อคิด
ชีวิตของคุณในสายตาของคนอื่นอาจจะเล็กน้อย ไม่มีชาติตระกูล ไม่มีฐานะสูง ไม่ได้เรียนจบสถาบันดังๆ ไม่เก่งอะไรเลย   อาจจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจ  คนดูถูก       แต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงให้ท่านพบความสำเร็จได้      คริสตจักรวันนี้อาจจะเล็กๆในสายตาของคนอื่นๆ จำนวนคนก็ไม่มาก  เงินถวายก็อาจจะน้อย    แต่พระเจ้าสามารถอวยพระพรให้เติบโตขึ้นได้  ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จ    ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้....บุคคลต่างๆในพระคัมภีร์เมื่อเขาได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้ว  ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป
- หญิงที่โลหิตตกมา 12 ปี   เมื่อนางแตะพระองค์ รอบเดือนที่ไหลมา 12ปีเต็มก็หยุดหายปกติดี
- คนเก็บภาษีขี้โกง เมื่อเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป  คืนทรัพย์สินที่โกงมา
- ตัวอย่าง : ประเทศเกาหลีใต้ สิงคโปร์  อเมริกา  เจริญเร็วมากเพราะประเทศเหล่านี้ได้เปิดประเทศให้ข่าวดี 
- ตัวอย่าง : ศิลปิน นักการเมือง นักธุรกิจต่างๆ หลังจากที่เขาได้พบกับพระเจ้า ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไป
ทูตสวรรค์ก็ได้บอกกับคนเลี้ยงแกะว่า  อย่าตกใจเลยเพราะวันนี้เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย  ลก 2:10  เช่นเดียวกันวันนี้ขอพี่น้องอย่าตกใจกลัว      แต่จงทราบว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีคริสต์มาส  เพราะคริสต์มาสเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์มาสู่ท่าน และข้าพเจ้า    นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่โลก  มาสู่สังคม ชุมชน    ใครก็ตามที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  วันนี้ท่านอยากให้คริสต์มาสของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นไหม ?   หากท่านพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง พยายามเปลี่ยนแปลงคู่รักไม่สำเร็จ  จงให้พระเจ้าเปลี่ยน

 

3.เพื่อประทานสันติสุขแท้ให้มนุษย์    สว่างจะส่องมาบนเขา  อสย9.2

ความมืดบ่งบอกถึงชีวิตมืดมน ไร้หนทางออก  เต็มไปด้วยอันตรายน่ากลัว  บางครั้งเล็งถึงความตาย ความชั่วร้าย  ชีวิตของมนุษย์ทุกคนอยู่ในความมืดมาตลอด  ศาสนาทุกศาสนาก็มุ่งสอนให้คนทำการดี  แต่คนก็ยังอ่อนแอ มนุษย์เดินหลงทางในความมืด  สิ่งที่คนกำลังอยู่ในความมืดต้องการที่สุดคือแสงสว่างส่องนำทาง

ยอห์น 8:12. อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า"เราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต"     พระเยซูทรงบังเกิดเพื่อนำความสว่างส่องไม่ให้เราหลงทางผิดอีกต่อไป  ไม่ต้องเผชิญกับอันตรายของชาติหน้าอีกต่อไป     ไม่เพียงพระองค์เป็นความสว่างเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงให้เราเป็นความสว่างส่องไปยังสังคม ชุมชนอีกด้วย     ลำพังตัวเราเองไม่มีแสงในตัวเหมือนดวงจันทร์  แต่ที่เราส่องสว่างได้เพราะเรารับแสงจากพระเยซู        ทรงเพิ่มความชื่นบานของเขา  อสย9.3-4 สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่มีพระเจ้า  จะมีความสุขสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกนี้ให้   ชีวิตจะเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีออกมา  ยน 14.27       ( ไม่ต้องปั้นหน้า )    โดยมีภาพความชื่นบานของคน 3 กลุ่ม
3.1 เหมือนชาวนา   ชื่นบานเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้มากมาย  หลังจากที่ตรากตรำทำงาน  
3.2 เหมือนนักรบ    ที่กลับมาพร้อมชนะในสงคราม และริบยึดของมาแจกจ่ายกัน   
3.3 เหมือนคนที่แบกภาระหนัก  ข้อ 4  แอกที่เป็นภาระหนักนั้นได้รับการปลดแอกโดยพระเจ้าแล้ว

มัทธิว11:28.บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข
มีพระเยซูผู้เดียวที่กล้าตรัสกับมนุษย์ทุกคนว่า  บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาเรา   ดังนั้นไม่ว่าคุณและผมจะอยู่ในสภาพใดๆ    ใครไม่ได้สวมรองเท้าคู่เดียวกับเราย่อมไม่เข้าใจปัญหา  ภาระอันหนักที่เราแบกไว้  แต่พระเจ้าทรงเมตตา   ทรงรู้ว่าเราแบกภาระไม่ไหว    จึงท้าทายว่าให้เรามาหาพระองค์    พระองค์จะปลดแอก ปลดภาระหนักให้เราเอา    เพื่อให้เราเดินสะดวกได้    ทรงประทานแรงกำลังให้เราสามารถบินสูงเหมือนนกอินทรีย์ได้   

 

ดังนั้นในวันนี้หากท่านมีปัญหาหนัก มีความทุกข์ใจ มีปัญหาครอบครัว   มีปัญหาในที่ทำงาน  สับสนกับอนาคตของตนเอง   จงมาหาพระเจ้าวันนี้  และนำเอาภาระที่แบกหนักของคุณนั้นวางภาระปัญหานั้นมอบแด่พระเจ้า    พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณและผม  จะช่วยปลดแอกที่แบกไว้ จะประทานสันติสุขให้ที่ไม่เหมือนความสุขที่โลกนี้มอบให้ 
นี่คือพระพร เป็นของขวัญในวันคริสต์มาส   
ในโลกนี้เราไม่สามารถหาชีวิตที่มีความสุขครบสมบูรณ์ได้    ได้อย่างก็เสียอีกอย่าง  บางคนมีครอบครัวน่ารักแต่ยากจน  บางคนร่ำรวยแต่มีปัญหาครอบครัวเยอะ     บางปีน้ำไม่มีเพียงพอ แต่บางปีก็น้ำมากเกินไปท่วมบ้านเรือนเสียหาย   แม้เราจะมีบ้านหลังใหญ่โตมีเตียงนอนสวยหรูแต่กลับนอนหลับไม่อิ่มไม่สุขใจ    มีแอร์เย็นช่ำแต่จิตใจก็ไม่เย็นสบายลง  เรามีเครื่องมือสื่อสารไฮเทคแต่ก็ยังมีปัญหาในการพูดคุยสื่อสารกัน    เรามีศาลพิจาณาคดีแต่ก็หาความยุติธรรมในโลกนี้ 100%ไม่ได้     เราปลุกใจสร้างสันติภาพโลกแต่สันติภาพก็ไม่ได้เกิดขึ้น     ดังนั้นชีวิตปราศจากพระเจ้าก็ไม่มีความหวังอันใด   แม้ในโลกนี้เราจะมั่งมีมากมาย  แต่หากไม่มีพระเจ้า  ตายไปก็ไม่มีค่าอันใดเลย   
พระเจ้าผู้อยู่เหนือโลกนี้  ทรงเห็นปัญหาทุกๆอย่าง    ทรงรักและเข้าใจจึงได้ประทานเด็กน้อยคนหนึ่งนั่นหมายถึงพระเยซูคริสต์ เพื่อมาประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่   เพื่อให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

มัทธิว20:28. บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก"

 

สรุป  อย่าลืมความหมายสาระสำคัญหัวใจของคริสต์มาส  อย่าสนใจเพียงการตบแต่ง ต้นคริสต์มาส  การร้องเพลง การจัดหาของขวัญให้ผู้ใหญ่โดยปราศจากความหมายแท้  ต้องตระหนักและซาบซึ้งถึงความรักของพระเจ้า อย่าทำให้คริสต์มาสเป็นเพียงแค่เทศกาลหนึ่ง  ชีวิตคนที่มีพระเจ้าจะมีความสุข    หากท่านยังไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อน   วันนี้ ท่านพร้อมหรือยังที่จะรับพร 3 ประการในวันคริสต์มาสมหัศจรรย์นี้

 
คำพยานชีวิต ผู้ที่ได้สัมผัสกับพระคุณพระเจ้า
Polls Zone
คุณอยากให้ประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุดจากพระเจ้า ?