gototopgototop
Get Adobe Flash player
Highlighter
การรอรับพระพร (Waiting Blessed) » การรอรับพระพร (Waiting Blessed) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com) การรอรับพระพรเพียงอย่างเดียวเป็นการเห็นแก่ตัว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งคอยให้ราชรถมาเกย ซึ่งเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอนก็เหมือนกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปร้องขอ หรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เพื่อรอคอยให้สิ่งที่ขอตอบสนองความต้องการในชีวิต หรือขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันโตอะไรทำนองนั้น หรือแสวงหาโชคลาภ รอคอยโชคชะตาราศีว่าสักวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่ได้สอนไห้เรากระทำเช่นนั้น การที่จะได้รับพระพรต้องขึ้นอยู่กับการกระทำให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราเปล่า ฟรีๆ ไม่ได้คิดมูลค่าก็จริง แต่ถ้าเราจะรับเอาพระพรก็ต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ มธ.6:33”แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” การที่เราจะได้รับสิ่งทั้งปวงนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการเข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัว ผูกพันด้วยรักอย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง ในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วก็คิดว่าได้รับความรอดเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว (ผิดครับ) ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือการประพฤติตาม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2คร.6:1”ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงวิงวอนท่านว่า ‘อย่าสักแต่รับพระคุณ’ ของพระเจ้าเท่านั้น” เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป มนุษยไม่สามารถกระทำตามธรรมบัญญัติได้เลย ยากเกินกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเราๆ จะทำตามได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากเบื้องบนเพื่อยอมตายบนไม้กางเขน ถ้าเรารอดโดยธรรมบัญญัติ กท.2:21”ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทำให้พระคุณพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ความเชื่อ คือการกระทำตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าถ้าไม่กระทำตามเมื่อวันนั้นมาถึงมิใช่ทุกคนที่เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า” พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ มธ.7:21”มิใช่ทุกคนที่เรียกว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมที่เราหวัง คือพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเสด็จกลับมา ถ้าเรามัวรอรับแต่พระพรที่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย คอยแต่แบมือขออย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีใครให้ ชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยทำอะไรเองเหมือนเด็กที่เอาแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่อะไรทำนองนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้เพราะเราเป็นลูกก็ตาม แต่การให้นั้นเป็นด้วยความรักความผูกพัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้ถูกสอนให้พึงตัวเองใช่ไหมครับ ต้องทำมาหากินเอง แต่ก่อนที่จะมาช่วยตัวเองได้ก็ถูกเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในสารพัดสิ่ง ในทุกเรื่อง พระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้พระองค์จะเทพระพรลงมาให้เรา แต่พระองค์ก็ตรัสให้เรากระทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเหมือนกัน แนวความคิดของการแยกตัวเองออกมาจากความชั่ว คือพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า พร้อมกับผู้คนของพระองค์สู่พระคัมภีร์ การแยกตัวผูกพัน คือ ปฏิเสธ และรับเอาสิ่งอื่นที่ดี แยกตัวเองดำเนินชีวิตออกมาจากบาป และจากทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์ เข้ามาสู่ความชอบธรรม และพระคำของพระเจ้า ต้องเข้ามาใกล้พระเจ้า ติดสนิท และเป็นความสนิทสนมด้วยการอุทิศตัว สรรเสริญและนมัสการ พร้อมกับการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการตอบสนองพระคุณที่ได้มีให้กับเรา การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ออกมาจากการถูกกักขังของความบาป 2คร.6:16-18”วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์  ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา””พระเจ้าตรัสว่า เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากาเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย””เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” ดังนั้น การแยกตัวเองออกมาจากความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นั้นต้องยอมจำนนและดำเนินต่อไปซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อประชากรของพระองค์ พวกเราต้องคาดหวังที่จะบริสุทธิ์ แตกต่างและแยกออกมาจากผู้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น และเข้ามาสู่ภายใต้พระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเกลียดบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียด การกระทำทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้ ถึงแม้การยืนอยู่ตรงข้ามกับบาปจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม แต่ก็จะเป็นที่รักยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นคนโปรด คุณเคยเป็นคนโปรดหรือไม่ครับ? การเป็นคนโปรดจะมีความสุขมาก เพราะร้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบ หรือจะได้รับพระพรนานาประการจากพระองค์ เราจะพบว่าทำไมพระเจ้าจึงให้นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณ และคลอดบุตรชายที่มีชื่อว่า “เยซู” ล่ะครับ ก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนโปรดนั่นเอง การที่ได้เป็นคนโปรดก็ว่านางได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ลก.1:28,30”ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า เธอ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ””แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว” เราจะพบถึงสองข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ “กาเบรียล” มากล่าวแก่นางว่า “เธอเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความโปรดปรานแก่นาง ซึ่งนี่เองเป็นการยืนยันถึงพระพรที่ประชากรของพระองค์จะได้รับเช่นกัน เพียงแค่แยกตัวเองออกมาจากระบบของโลก ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับนางมารีย์ด้วยกันครับ แล้วสิ่งที่รอคอยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ ทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรนะครับ.... วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:37 น.
พลังแห่งความปรารถนาที่ลึก (The Power Of A Deep Desire) » pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   พลังความปรารถนานี้ก็เพียงแค่เข้ามาพิจารณาความจริง  สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง น้ำแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหลเทลงมาด้วยความเชื่อ และความศรัทธาด้วยผลแห่งการอธิษฐาน และพระพรทั้งหมดแห่งชัยชนะของเราด้วยจิตวิญญาณภายใน พระพรนี้จะเข้ามาเป็นส่วนตัวและสำหรับคริสตจักรที่อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้า ไม่เชื่อว่าเราไม่เคยรู้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ที่อยู่ในความปรารถนาลึกๆ ของเรา เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานของเราและพระคำแห่งความเชื่อ เมื่อเราได้จัดการกับความปรารถนาของเรา เราก็จะใส่สิ่งนี้เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรก ความปรารถนาคือรากฐานของเราที่จะทำให้ภูเขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตของการอธิษฐาน นี่คือเคล็ดลับของการฟื้นฟูจิตวิญญาณทั้งหมด ความปรารถนาคืออะไร? เรามักจะใช้คำนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร เรามักจะใช้ถึงความปรารถนาของตัวเราเอง “ต้องการ” แต่ถึงอย่างไรความจุของความลึกแห่งความปรารถนาซึ่งมีเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะหยั่งถึง ความลึกความเข้มแข็งแห่งความปรารถนา คือการใช้ถ้อยคำในความจริงและลึกที่สุดในความรู้สึกแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใต้สำนึกที่ลึกที่สุดในแต่อย่างที่เราปรารถนา ความปรารถนานี้เป็นความรักที่แข็งแกร่ง สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเป็นความบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า “นิมิต” “แนวคิด” ที่จะกระตุ้นชีวิตของเรา และโชคชะตาถ้าเรายังไม่เคยรู้จักความจริงและความสำเร็จที่ชัดเจนจนกว่าพวกเขาจะมีไฟแห่งความรักความปรารถนานี้ภายในจิตใจของพวกเขา ความรู้ ความเข้าใจ และนิมิตที่ร่วมกัน มีข้อพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบ ข้อแรกอยู่ใน โฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” ความรู้ของตัวเองไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจ แต่การใช้ของพระองค์ คือ (ความเอาใจใส่) ความรู้เช่นนี้ก็จะสามารถเป็นไปได้ พระคัมภีร์เล่มที่สองอยู่ใน สภษ.29:18”ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข” นิมิต เป็นแสงสว่าง (การเผย) เราได้รับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในการรับใช้ มีอยู่สองสิ่งที่ได้สอนเรา คือประชากรขาดความรู้กำลังอยู่ในอันตรายของการถูกทำลาย และคนที่ไม่มีนิมิตก็จะพินาศ  การไม่มีนิมิตก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ การก้าวก็จะช้าแต่แน่นอนก็จะสูญเสียผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลประโยชน์ที่ลึกคือผลแห่งการร่วมกันในความรู้และนิมิต มันเป็นความรู้ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเรา ความรู้เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแต่นิมิตได้ผลิตความแข็งแกร่งแห่งความปรารถนาที่จะเคลื่อนเครื่องจักรไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ความเชื่อที่แท้จริงจะมาสู่เราได้ก็คือ ความรู้แห่งพระคำ แต่ความรู้ในตัวมันเองก็ยังไม่พอขาดพลังขับเคลื่อน ความรู้ของเราแห่งพระคำของพระเจ้าจำต้องถูกสร้างขึ้นภายในตัวเราที่มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการปฏิบัติตามพระวจนะ หลายคนเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามพระสัญญาเหล่านั้น เพราะพวกเขาขาดความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความต้องการที่แท้จริง ที่ลึกภายในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเขาเอง ความปรารถนาของเราไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงพระสัญญาเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นในทางความคิดด้วย กล่าวถึง และมีสันติสุขภายในด้วย การกระทำตามนั้นคือความเชื่อที่แท้จริง เป็นชนิดแห่งความเชื่อที่ได้ผลิตนิมิตให้เราติดตามด้วยไม่คาดสายตา  ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ต้องเต็มไปความเชื่อชนิดนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคง มก.11:24 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ถ้ายังไม่ได้ขอให้เราขอก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่ต้องเป็นการขอที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าอย่างลึกๆ ในจิตวิญญาณของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้จิตสำนึกที่ดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเราจะได้รับนิมิตและคว้าเอาไว้ด้วยความมั่นใจ และก้าวตามนิมิตนั้น ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เรายึดนิมิตเอาไว้ด้วยใจที่แน่วแน่ปราศจากความสงสัยในความคิด โดยยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มอบให้กับเราในพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะว่า ถ้าประชากรขาดการเผยธรรม เขาเหล่านั้นก็ขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดจิตสำนึกที่ดี การขาดจิตสำนึกที่ดีเพียงนิดเดียวความปรารถนาเหล่านั้นก็ขาดพลังของการที่จะได้รับคำตอบ หรือไปไม่ถึงความต้องการ “นิมิต” นั้นๆ อย่างน่าผิดหวัง จริยธรรม คือ จริย+ธรรม  ซึ่งคำว่าจริยหมายถึง การประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ   ส่วนคำว่าธรรม หมายถึง คุณความดี เมื่อรวมกันแล้วก็คือการกระทำความดี หรือรวมถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปโลกก็จะวุ่นวาย ความชั่วหรือการขาดการยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็จะเป็นสุข สุขกาย สุขใจ ทุกอย่างก็เป็นสุข โลกก็จะสงบ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นผู้คนต่างชิงดีชิงเด่น แย่งชิงกัน ถ้าไม่ได้ตามใจปรารถนาก็ฆ่าฟันกัน เหตุเหล่านี้ก็คือความบาปที่ได้เข้ามาครอบงำมนุษยชาติ เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยับยั้งชั่งใจจะมีอยู่ในเราทุกคนที่เชื่อและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อย่างเคร่งครัด และยึดนิมิตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวไปด้วยแรงแห่งศรัทธา จนไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยแรงผลักดันแห่งนิมิตที่ได้ทรงมอบให้กับทุกท่านตามแต่พระประสงค์ในจิตใจที่ลึกแห่งความต้องการนะครับ เอเมน..... ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ.....   ................................................   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07 น.
ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) » ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   หลังจากที่ผมรับใช้อยู่ในคริสตจักรใหญ่นั้นอยู่ร่วมหนึ่งปี ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนไม่พอจนกระทั่งล้มป่วยลง จึงได้ลาออกจากที่นั่นเพื่อมาพักผ่อนรักษาตัวให้กลับมีกำลังขึ้นมาใหม่ ในช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยเพื่อขอการทรงนำในก้าวต่อไป แต่ในใจก็คิดถึงคริสตจักรหนึ่งที่เคยไปนมัสการก่อนเดินทางไปอังกฤษ (ทุกครั้งเวลาผมจะทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนเสมอ) ครั้งนี้ก็เหมือนกันได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้รับคำตอบจึงได้โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลและนัดหมายที่จะพบกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมเริ่มต้นรับใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เป็นอิสระ ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ทิศทางของพระเจ้ามากขึ้นถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ทุกวันดูมีสันติสุขมาก เยี่ยมเยียนเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ทำกลุ่มเซลล์ ประกาศ เป็นพยานแต่ก็ไม่หนักเหมือนตอนที่อยู่คริสตจักรก่อน เช่นเคยก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมเพราะต้องทำกลุ่มเซลล์ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิม การรับใช้ในคริสตจักรนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประสานงานขององค์กรอีอีสามประเทศไทยด้วย จุดนี้เองมีความสำคัญมากในเรื่อง “เพื่อน” เพราะว่าการเป็นผู้ประสานงานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อประสานงานขององค์กรในการกระตุ้นผู้ที่เคยมาอบรมหลักสูตรของการประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบของการทวีคูณ อีอี 3 ให้ได้กลับมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ผมได้มีเวลารู้จักเพื่อนผู้รับใช้ตามภาคนั้นๆ ที่ได้เดินทางไปเพิ่มมากขึ้น นี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะงานของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อง่ายต่อการประสานฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ที่นี่มีความสุขมาก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ผูกพันกับสมาชิกเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระเจ้า ผมว่าคริสตจักรนี้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมที่จะได้รับใช้ในหนทางที่จะไปสู่แผนการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมว่า จงนำบุตรของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเรา พระองค์ทรงรู้ว่าอับราฮัมรักบุตรคนนี้มาก จึงต้องการทดสอบจิตใจดูว่าท่านจะรักบุตรของท่าน หรือว่ารักพระองค์มากกว่ากัน แต่ด้วยความเชื่อที่ท่านมีอยู่ไม่เคยจางหายไปนั้น ท่านได้กระทำตามที่พระองค์ทรงตรัสทุกประการ ได้นำบุตรไป ณ สถานที่ที่จะถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่ยื่นมือจับมีดาจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า  อับราฮัม อับราฮัม เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า ยอมถวายบุตรคนเดียวของเจ้า เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ และเมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น ก็พบแกะตัวหนึ่ง ปฐมกาล 22:13”อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย” สถานที่นั้นเอง ท่านจึงเรียกชื่อนั้นว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์” อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์ นี่คือคำที่ว่า “พระเจ้าผู้จัดเตรียม” ถ้าเราเชื่อและกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส เราก็จะได้พบกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรา ผมเชื่อเช่นนั้นมาตลอดสิ่งที่พระองค์บอกเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมมาเสมอ ในช่วงที่รับใช้อยู่นั้นก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปถึงนิมิตที่พระเจ้าให้ก็คืองาน “ฤทธิ์เดช” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวคริสตชนในประเทศไทย เป็นงานที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับใช้ร่วมกันเป็นพระพรมาก ยังจำได้ว่าในปี คศ.1998 ซึ่งก็จะถึงงานฤทธิ์เดชของปีนั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดงาน ทางคริสตจักรก็ได้ส่งผมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมกับเขาด้วย มีการประชุมอยู่หลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเลือกผู้นำนมัสการ ก็ได้เลือกท่านนั้นท่านนี้อยู่หลายท่านด้วยกัน แต่พอเอาเข้าจริงมีอยู่ท่านหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมด้วย ทางคณะกรรมการก็เลยพูดในที่ประชุมว่าก็เอาอาจารย์พงศ์ศักดิ์ นั่นแหละนำนมัสการแทน นี่คือที่มาของการที่จะเข้าไปสู่นิมิตที่ได้ให้ไว้ คือมีอยู่คืนหนึ่งในอังกฤษขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้เข้าไปสู่เวลาของพระเจ้า  แล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตว่าตัวเองยืนถือไมค์โครโฟนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอบด้าน กระโดดโลดเต้นไปมา นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า เป็นภาพที่ประทับใจมากแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แปลกภาพที่เห็นนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ผมก็ได้เฝ้ารอภาพนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย และนิมิตนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในงาน “ฤทธิ์เดช” นี่เอง คืนที่ผมได้นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า ในขณะที่ยืนถือไมค์มีฝูงชนของพระเจ้าทั้งยืนและนั่งอยู่รอบด้านเหมือนในนิมิตอย่างไงอย่างงั้นเลย ทำให้ผมรู้ว่านิมิตที่ให้นั้นคืองานฤทธิ์เดชผมตื้นตันใจมาก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นก็ได้รับใช้ในงานฤทธิ์เดชอยู่หลายปี และผมก็เชื่อว่างานเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พระเจ้าจะนำฝูงชนของพระองค์เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันมหาศาลเพื่อเสียงแห่งการสรรเสริญจะขึ้นไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อพระพรของพระองค์จะเทลงมาสู่ปวงประชาชาติทั้งสิ้น จากการได้ติดตามพระเจ้าเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่ำสมประสบการณ์ในทุกด้านที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ จากวันนั้นถึงวันนี้นิมิตต่างๆ ที่มีได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดพระองค์ไม่เคยที่จะไม่ทำตามพระสัญญาของพระองค์เลย จนกระทั่งได้มีโอกาสมารับใช้อยู่ในองค์กรหนึ่งจากหมายสำคัญที่ขอกับพระองค์ หลังจากที่ได้ออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้ว ในช่วงที่ยังคงรับใช้อยู่ในงานฤทธิ์เดชวันหนึ่งหลังจากมีการประชุมเสร็จ ก็ได้อยู่คุยต่อกับผู้รับใช้อาวุโสสองท่านซึ่งอยู่ในองค์กรนั้น แล้วก็ได้ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่า ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งถามว่าจะมารับใช้ด้วยกันในองค์กรนี้ไหม (นั้นคือหมายสำคัญ) และในเวลานั้นก็มีท่านหนึ่งได้ถามผมว่าจะมารับใช้ด้วยกันไหม ผมก็เลยรีบตกลง เพราะเป็นหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้า รับใช้อยู่ในคณะฯนี้มาประมาณ 12-13 ปีมาแล้ว ด้วยพระคุณของพระเจ้า การรับใช้เป็นการรับใช้ไปรอคอยพระสัญญาไปด้วย ผมเชื่อว่าในขณะที่รับใช้ถ้าหัวใจของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยากมากที่จะพรากเราออกไปจากพระองค์ สดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” พระธรรมข้อนี้ได้ทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างอัศจรรย์ อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เราออกไปจากน้ำพระทัยได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการยึดมั่น ทุกการทดลองก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องทนไม่ได้แม้สักครั้งเดียว 1คร.10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”   ทุกวันนี้การรับใช้ของผมอยู่ได้ก็โดยมีเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของผมก็คือ “พระเยซู” พระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นครอบครัวเดียวกันทุกสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตในพระมรรคาทุกลมหายใจเข้าออก คือผู้ที่ทรงนำข้าพระองค์กลับมา และเปลี่ยนแปลงทุกกระเบียนนิ้วในร่างกายนี้ บั้นปลายของชีวิตขอมอบอุทิศแด่พระองค์เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยนิมิตที่ได้มอบให้ วันเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่ง ด้วยทุกวันความเชื่อ และความศรัทธาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นว่าวันนั้นจะมาถึงอีกไม่นาน ฝูงชนของพระเจ้าจะรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาชาติอันมโหฬาร วางทุกสิ่งที่ถืออยู่ลง เหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเฉลิมฉลองโห่ร้องเต้นโลด สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังที่มีอยู่ ถวายสาธุการแด่องค์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยจะไม่เสียเปล่าพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องคอยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น  สดุดี 126:3,5-6 “พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” “ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน” “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้าน ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” ด้วยเสียงโห่ร้องนี้จะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยแล้ววันที่รอคอยก็จะมาถึงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดด้วยตกตะลึงพึงเพลิด แต่เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สำหรับเจ้าบ่าวคนเดียวของเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้เวลานั้นมาถึงเร็ววันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน....  (ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม ทุกถ้อยคำเหล่านี้ขอมอบถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียว)........       ................................................... วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 20:37 น.

2012 ฤๅโลกาจะวินาศ? ความจริงหลังทฤษฎีวันสิ้นโลก

ที่มา :  ไทยโพสต์  1 มกราคม 2554 http://www.thaipost.net/news/010111/32291

หมู่บ้านบูการัชในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสกำลังต้อนรับบรรดาสาวกลัทธิมนุษย์ต่างดาวบุกโลกที่เชื่อว่าหมู่บ้านอันงดงามดั่งภาพวาดแห่งนี้เป็นสถานที่เดียวในโลกที่จะรอดพ้นจากวันโลกาวินาศในปี2012 ได้ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เทเลกราฟของอังกฤษนำเราไปสำรวจข้อเท็จจริงและเรื่องแต่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์วันสิ้นโลกที่มีการกล่าวขวัญถึงกันมากที่สุด1. มนุษย์ต่างดาวบุก หรือรัฐบาลยืนยันการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกนับแต่ เอช. จี. เวลส์ เขียนหนังสือ War of the Worlds เมื่อปี ค.ศ.1898 ประเด็นเอเลียนบุกโลกถูกกล่าวถึงในหน้าหนังสือนิยายเรื่องเยี่ยมมากมายความหวาดกลัวเรื่องการถูกโจมตีโดยพวกมนุษย์ดาวอังคาร,สปีชีส์จากนอกกาแล็กซีหรือสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นก็มีขึ้นมีลงไปตามภาวะความวิตกจริตของผู้คนบนโลกใบนี้
พวกนักวิจัยพบว่าความหวาดกลัวการถูกมนุษย์ต่างดาวโจมตีมีแนวโน้มจะสูงไปตามความหวาดกลัวภัยคุกคามจากสัตว์บนโลกบรรดาสาวกลัทธินี้อ้างหลักฐานจำนวนการพบเห็นยูเอฟโอกันมากขึ้น,คำกล่าวขวัญถึงจานบินตกที่รอสเวลล์ รัฐนิวเม็กซิโก เมื่อปี 1947และภาพถ่ายกับวิดีโอยานประหลาดบนท้องฟ้าซึ่งหลายชิ้นดูน่าเชื่อถือว่าแสดงถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นข้อพิสูจน์ : ภาพถ่าย, วิดีโอ,เอกสารที่เปิดเผยอย่างเป็นทางการที่พิสูจน์ว่ารัฐบาลทั่วโลกได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของยูเอฟโอมานานกว่า50 ปี คำบอกเล่าของผู้ที่โดนลักพาตัวและคำกล่าวอ้างอื่นๆ
ของบรรดาผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้แต่มีหลักฐานชิ้นไหนบ้างที่ชี้แนะว่ามนุษย์โลกจะตกอยู่ใต้การควบคุมของสิ่งมีชีวิตตัวสีเทาตาดำโตภายในอนาคตอย่าว่าแต่ในปี 2012 เลยความเป็นไปได้ : 0.1/10


2. ดาวนิบิรุหรือดาวเคราะห์ปริศนาพุ่งชนโลก
เว็บไซต์และห้องสนทนาออนไลน์นับหมื่นเสนอความเชื่อที่ว่า ช่วงปีแรกๆ
ของทศวรรษที่ 21
ดาวเคราะห์ที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนจะพุ่งชนโลกหรือเฉียดเข้าใกล้โลกมาก
และทำลายอารยธรรมหรือก่อมหันตภัยดาวเคราะห์ครั้งใหญ่
ส่วนตำนานเรื่องดาวนิบิรุนั้น เซซาเรีย ซิตชิน
เป็นผู้เสกสรรค์ขึ้นเมื่อปลายทศวรรษ 1960
โดยเขาอ้างว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในระบบสุริยะแต่วงโคจรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จะทำให้มันเข้ามาระบบสุริยะชั้นในทุกๆ
3,700 ปี ทว่าตัวซิตชินเองก็ไม่เคยพูดว่ามันเป็นภัยคุกคามโลก
ข้อพิสูจน์ : น้อยมาก บางคนอ้างแถลงการณ์ปี 2005 ขององค์การนาซา
ที่กล่าวถึงการค้นพบดาวเคราะห์ดวงที่ 10 ที่ชายขอบสุริยจักรวาลของเรา
และหลายคนคิดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะเฉียดใกล้โลกในปี 2012
แต่ค่อนข้างแน่นอนว่าดาวเคราะห์ดวงที่ 10
ที่กล่าวถึงจะไม่โคจรเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในของเรา
ความเป็นไปได้ : 0.2/10


3.มหันตภัยจากดวงอาทิตย์
ทฤษฎีนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่เหตุการณ์วันสิ้นโลกซึ่งเชื่อมโยงกับการสิ้นสุดของปฏิทินมายาที่อาจตั้งอยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์จริงๆ
ตามเหตุการณ์ที่เชื่อกันนี้
จะเกิดการลุกจ้าของดวงอาทิตย์หรือการปลดปล่อยก๊าซในระดับรุนแรงมากเข้ากวาดกลืนโลกในเดือนธันวาคม
2612 ทำให้มนุษยชาติและระบบนิเวศของโลกพังพินาศ
แต่ไม่เคยมีหลักฐานการเกิดมหันตภันเช่นนี้มาก่อนในอดีต
ข้อพิสูจน์ : อาจมีความสอดรับกันระหว่างวัฏจักรสุริยะ 11 ปี
และวัฏจักรเวลาในปฏิทินของชาวมายา แต่หลักฐานนี้ยังอ่อน
การลุกจ้าของดวงอาทิตย์แม้อาจสร้างปัญหาแก่โลกได้ เช่น
สร้างความเสียหายแก่ดาวเทียม ไฟฟ้าดับ
หรือทำให้นักบินอวกาศได้รับบาดเจ็บหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
แต่การลุกจ้าโดยตัวของมันเองไม่รุนแรงพอจะทำลายล้างโลกได้
อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในปี แต่ในอนาคตอันไกลโพ้น
เมื่อดวงอาทิตย์ของเราหมดพลัง
นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันจะพองตัวเป็นดาวยักษ์แดงและเขมือบโลก
ทว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดอย่างเร็วก็ภายใน 5,000 ล้านปีนับจากนี้
ความเป็นไปได้ : 0.3/10


4.สนามแม่เหล็กโลกสลับขั้ว
มีคนจำนวนมากในกลุ่มสาวกทฤษฎีวันสิ้นโลกที่เชื่อว่าการสลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกใกล้จวนอุบัติขึ้นแล้ว
โลกจะหมุนรอบตัวเองในทิศตรงกันข้ามและก่อให้เกิดหายนภัยใหญ่หลวงตามมา
พวกเขาอ้างหลักฐานการสลับขั้วของโลกในอดีต
และบอกว่าสามารถคำนวณการสลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกได้ด้วยการศึกษาจุดดับบนดวงอาทิตย์หรือทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
หลายคนเชื่อว่าชาวมายาและชาวอียิปต์โบราณพบหลักฐานว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้อีกในอนาคต
และรัฐบาลต่างๆ ในปัจจุบันพากันปิดความลับเรื่องนี้
ข้อพิสูจน์ : การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและมหาวิทยาลัยพอลซาบาติเยร์ในฝรั่งเศส
บ่งชี้ว่าโลกเคยปรับสมดุลตัวเองเมื่อ 800 ล้านปีก่อน
พวกเขาศึกษาแร่แม่เหล็กในหินตะกอนที่นอร์เวย์และพบว่าขั้วโลกเหนือเลื่อนตำแหน่งมามากกว่า
50 องศา ในช่วงเวลา 20 ล้านปี
นักวิทยาศาสตร์รายอื่นๆ
ยังค้นพบว่าการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลในเขตขั้วโลกทั้งสองกระทบต่อตำแหน่งของขั้วโลก
แต่ก็อีก นักวิทยาศาสตร์และ "พวกเชื่อโลกาวินาศ"
เห็นต่างกันสุดลิ่มเรื่องช่วงเวลาที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้
นักธรณีวิทยาคิดว่าถ้าโลกจะสลับขั้ว มันจะเกิดอย่างช้าๆ ในช่วงเวลา 1
ล้านปี แต่สาวกลัทธิโลกาวินาศเชื่อว่ามันจะเกิดในช่วงเวลาสั้นมาก
ความเป็นไปได้ : 1/10


5.ภูเขาไฟบรรลัยกัลป์
การปะทุของภูเขาไฟมหาประลัยจะยิ่งใหญ่กว่าการปะทุของภูเขาไฟทุกลูกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่
นักวิจัยเชื่อกันว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดเมื่อแมกมาหรือหินหนืดพุ่งสู่เปลือกโลกแต่ไม่อาจดันให้ปริแตกได้
ทำให้แรงดันถูกเก็บกดไว้ด้านในจนถึงจุดหนึ่งแมกมาก็จะระเบิดพวยพุ่งสู่ท้องฟ้า
ทำลายล้างแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล พวกที่เชื่อทฤษฎีนี้บอกว่า
การระเบิดจะทำให้เศษดินเศษหินนับล้านๆ ตันและก๊าซพิษพุ่งสู่ชั้นบรรยากาศ
ทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง หรือเลวร้ายที่สุด
ก็จะกวาดล้างชีวิตในบางพื้นที่หรือทุกตารางนิ้วบนโลก
ข้อพิสูจน์ : หัวใจของความเชื่อดังกล่าวอยู่ที่แคลดีราหรือแอ่งยุบปากปล่องใต้อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนของสหรัฐ
ภาพถ่ายดาวเทียมช่วง 2-3
ปีที่ผ่านมาเผยถึงการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนที่ของหินหลอม 10
ไมล์ใต้พื้นผิว แต่ก็ไม่มีใครรู้แน่ว่าแคลดีรานี้จะระเบิดออกหรือไม่
หรือถ้ามันเกิด จะเกิดเมื่อใด
ความเป็นไปได้ : 1/10


6. สงครามโลกครั้งที่ 3
เกือบทันทีที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง
และเกิดการคุมเชิงกันระหว่างสัมพันธมิตรในโลกตะวันตกกับค่ายคอมมิวนิสต์ตะวันออกในยุโรป
ก็มีความหวั่นวิตกขึ้นอีกว่าโลกจะตกอยู่ในกลียุคแห่งสงครามครั้งใหม่
เมื่อรัสเซียได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของตน 2 ปีให้หลัง
การแข่งขันด้านอาวุธระหว่างสองค่ายเปิดฉาก
และมาถึงขีดสุดระหว่างวิกฤติมิสไซล์คิวบาเมื่อร่ำๆ
จะเกิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียต
การสร้างสมอาวุธดำเนินเรื่อยมาจากทศวรรษ 1970 ถึงยุค 1980
กระทั่งรัฐบาลสหรัฐและโซเวียตติดตั้งฮอตไลน์และมีสนธิสัญญาควบคุมอาวุธ
ช่วยลดภัยคุกคามของอุบัติเหตุสงครามนิวเคลียร์ลงได้
ภัยคุกคามนี้คลายลงหลังสหภาพโซเวียตล่มสายในทศวรรษ 1990
แต่บางคนยังเชื่อว่า "เกมสงคราม"
ล่าสุดระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จะเป็นชนวนสงครามโลกครั้งใหม่
ข้อพิสูจน์ : ความหวาดกลัวสงครามนิวเคลียร์ยุคปัจจุบันมีศูนย์กลางอยู่ที่การผงาดของจีน
และท่าทีของสหรัฐ รวมถึงความเป็นไปได้ที่สงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถาน
หรือเกาหลีเหนือ-ใต้ จะขยายเป็นความขัดแย้งระดับโลก
ความเป็นไปได้ : 1.5/10


7.การก่อการร้ายทำลายล้างประชากร
ภายหลังวินาศกรรม 11 กันยายน 2001 ที่คร่าชีวิตผู้คนร่วม 3,000
รายในนิวยอร์ก รัฐบาลสหรัฐชักเกรงกลัว่ากลุ่มอัลกออิดะห์หรือเครือข่ายก่อการร้ายอื่นๆ
จะครอบครองอาวุธมหาประลัยและระเบิดทำลายล้างเมืองใหญ่ในโลกตะวันตก
หรือโจมตีด้วยอาวุธเคมีชีวภาพ
คำแถลงของรัฐบาลต่างถึงภัยคุกคามนี้แทบไม่ช่วยคลายความกังวล
แถมรัฐบาลอังกฤษและสหรัฐยังช่วยกันประโคมความเสี่ยงที่กลุ่มก่อการร้ายอาจใช้ระเบิดนิวเคลียร์โจมตีนครใหญ่
ข้อพิสูจน์ : อุซามะห์ บิน ลาดิน นายใหญ่อัลกออิดะห์เคยประกาศก้องเมื่อ
2 ปีก่อนว่ากลุ่มของตนมีวัสดุนิวเคลียร์หลายชิ้น แต่จะใช้เพื่อการ
"ป้องปราม" เท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์ "หลุด"
หลายลูกของอดีตสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่พกพาได้
แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าอัลกออิดะห์หรือกลุ่มใดมีอาวุธนิวเคลียร์
ส่วนความพยายามของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในอังกฤษที่จะสร้างสารทำลายประสาทหรืออาวุธชีวภาพก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า
กระนั้น ความกังวลปัจจุบันทุ่มน้ำหนักอยู่ที่ความไร้เสถียรภาพของปากีสถาน
ซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง
โดยเกรงกันว่าอาวุธนิวเคลียร์อาจตกอยู่ในมือตอลิบันหรืออัลกออิดะห์หากพวกเขาโค่นรัฐบาลปากีสถานได้
ความเป็นไปได้ : 2/10


8.การผลิตน้ำมันของโลกถึงจุดสูงสุด
เป็นความจริงที่ปริมาณน้ำมันสำรองของโลกกำลังลดลง
แต่ทฤษฎีนี้หัวใจหลักขึ้นกับอุปสงค์-อุปทาน
และหลักอ้างอิงที่ว่าอุปสงค์ล้ำหน้าอุปทาน
บางคนเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นแล้ว
แต่หลายคนเชื่อว่ามันน่าจะเกิดช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปัจจุบันถึงปี 2020
สาวกลัทธิโลกาวินาศเชื่อมโยงภาวะการผลิตน้ำมันถึงขีดสุดกับปฏิทินมายา
ในปี 2012 เมื่อน้ำมันขาดแคลนทำให้เกิดผลกระทบใหญ่หลวงทั่วโลกในภาคเศรษฐกิจ
การเกษตร การผลิตอุตสาหกรรมที่ต่างต้องพึ่งพาน้ำมัน
ผลพวงดังกล่าวจะถึงทำให้ระเบียบสังคมล่มสลาย  ซึ่งถือเป็นปัญหาร้ายแรง
ข้อพิสูจน์ : การผลิตน้ำมันถึงจุดสูงสุดย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
แต่ยังเกิดคำถามใหญ่ 2 ข้อ ว่าเมื่อใด
และโลกจะพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนได้ทันหรือไม่
ความเป็นไปได้ : 4/10


9.นิคมผึ้งล่มสลาย
เมื่อฤดูหนาวปี 2008 เกิดปรากฏการณ์การล่มสลายของนิคมผึ้ง
กับรังผึ้งเลี้ยงเกินกว่า 1 ใน 3 ในสหรัฐ
ภาวะดังกล่าวคือการที่ผึ้งงานในรังแห่กันตายอย่างฉับพลัน เหลือแต่นางพญา
ปรากฏการณ์นี้ลามไปยังหลายประเทศในยุโรป ทั้ง ฝรั่งเศส, เบลเยียม,
อิตาลี, โปรตุเกส และสเปน มีการระบุถึงสาเหตุหลายประการ ตั้งแต่ปรสิต
ยาฆ่าแมลง โรค สภาวะโลกร้อน และคลื่นจากโทรศัพท์มือถือ
แต่ยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง
และยังไม่พบทางแก้เช่นกัน การพบปรากฏการณ์นี้ในประเทศใหม่ๆ เพิ่มอีก
ก็มีความเป็นไปได้ที่มันระบาดลุกลามไปทั่วโลกและอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของนิคมผึ้งได้
ข้อพิสูจน์ : หากไม่มีผึ้ง
พืชพรรณหลายชนิดที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์อาจหมดสิ้นไปด้วย ไม่ว่า
ถั่วเหลือง, ฝ้าย, ผักตระกูลกะหล่ำ, ถั่วหลายชนิด, องุ่น, ทานตะวัน
อาหารของโลกทุกวันนี้เกือบ 1 ใน 3 เป็นผลงานของผึ้ง
และถ้าพวกมันสูญพันธุ์จริง จะเกิดการขาดแคลนอาหารขั้นร้ายแรง
และเกิดทุพภิกขภัย ความรุนแรงและจลาจลตามมาแน่นอน
ความเป็นไปได้ : 7/10


10. สภาพแวดล้อมพังทลาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกร้อนเพราะน้ำมือมนุษย์เป็นคาถาประจำโลกยุคปัจจุบัน
มิต้องสงสัยเลยว่าสภาพแวดล้อมของโลกเราย่ำแย่ลง เพราะการกระทำของมนุษย์
ที่ได้ก่อมลภาวะ ทำให้ดินเสื่อม และทำลายชั้นโอโซนมานานหลายทศวรรษ
แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่เชื่อว่าโลกร้อนเป็นแค่ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดของพวกเสรีนิยม
และที่จริงแล้วโลกเย็นลงด้วยซ้ำในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ข้อพิสูจน์ : มีนักวิทยาศาสตร์ 2-3
คนแย้งว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย 1 ศตวรรษแล้ว
ยังไม่รวมเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ไอพีซีซี) ที่เรียกกันว่า "ไคลเมตเกต"
ซึ่งเปิดโปงว่านักวิทยาศาสตร์ปั้นแต่งข้อมูลโลกร้อนเกินความเป็นจริง
ความเป็นไปได้ : 7/10
 
คำพยานชีวิต ผู้ที่ได้สัมผัสกับพระคุณพระเจ้า
Polls Zone
คุณอยากให้ประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุดจากพระเจ้า ?