gototopgototop
Get Adobe Flash player
Highlighter
การรอรับพระพร (Waiting Blessed) » การรอรับพระพร (Waiting Blessed) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com) การรอรับพระพรเพียงอย่างเดียวเป็นการเห็นแก่ตัว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งคอยให้ราชรถมาเกย ซึ่งเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอนก็เหมือนกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปร้องขอ หรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เพื่อรอคอยให้สิ่งที่ขอตอบสนองความต้องการในชีวิต หรือขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันโตอะไรทำนองนั้น หรือแสวงหาโชคลาภ รอคอยโชคชะตาราศีว่าสักวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่ได้สอนไห้เรากระทำเช่นนั้น การที่จะได้รับพระพรต้องขึ้นอยู่กับการกระทำให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราเปล่า ฟรีๆ ไม่ได้คิดมูลค่าก็จริง แต่ถ้าเราจะรับเอาพระพรก็ต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ มธ.6:33”แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” การที่เราจะได้รับสิ่งทั้งปวงนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการเข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัว ผูกพันด้วยรักอย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง ในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วก็คิดว่าได้รับความรอดเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว (ผิดครับ) ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือการประพฤติตาม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2คร.6:1”ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงวิงวอนท่านว่า ‘อย่าสักแต่รับพระคุณ’ ของพระเจ้าเท่านั้น” เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป มนุษยไม่สามารถกระทำตามธรรมบัญญัติได้เลย ยากเกินกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเราๆ จะทำตามได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากเบื้องบนเพื่อยอมตายบนไม้กางเขน ถ้าเรารอดโดยธรรมบัญญัติ กท.2:21”ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทำให้พระคุณพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ความเชื่อ คือการกระทำตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าถ้าไม่กระทำตามเมื่อวันนั้นมาถึงมิใช่ทุกคนที่เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า” พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ มธ.7:21”มิใช่ทุกคนที่เรียกว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมที่เราหวัง คือพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเสด็จกลับมา ถ้าเรามัวรอรับแต่พระพรที่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย คอยแต่แบมือขออย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีใครให้ ชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยทำอะไรเองเหมือนเด็กที่เอาแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่อะไรทำนองนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้เพราะเราเป็นลูกก็ตาม แต่การให้นั้นเป็นด้วยความรักความผูกพัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้ถูกสอนให้พึงตัวเองใช่ไหมครับ ต้องทำมาหากินเอง แต่ก่อนที่จะมาช่วยตัวเองได้ก็ถูกเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในสารพัดสิ่ง ในทุกเรื่อง พระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้พระองค์จะเทพระพรลงมาให้เรา แต่พระองค์ก็ตรัสให้เรากระทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเหมือนกัน แนวความคิดของการแยกตัวเองออกมาจากความชั่ว คือพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า พร้อมกับผู้คนของพระองค์สู่พระคัมภีร์ การแยกตัวผูกพัน คือ ปฏิเสธ และรับเอาสิ่งอื่นที่ดี แยกตัวเองดำเนินชีวิตออกมาจากบาป และจากทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์ เข้ามาสู่ความชอบธรรม และพระคำของพระเจ้า ต้องเข้ามาใกล้พระเจ้า ติดสนิท และเป็นความสนิทสนมด้วยการอุทิศตัว สรรเสริญและนมัสการ พร้อมกับการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการตอบสนองพระคุณที่ได้มีให้กับเรา การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ออกมาจากการถูกกักขังของความบาป 2คร.6:16-18”วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์  ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา””พระเจ้าตรัสว่า เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากาเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย””เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” ดังนั้น การแยกตัวเองออกมาจากความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นั้นต้องยอมจำนนและดำเนินต่อไปซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อประชากรของพระองค์ พวกเราต้องคาดหวังที่จะบริสุทธิ์ แตกต่างและแยกออกมาจากผู้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น และเข้ามาสู่ภายใต้พระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเกลียดบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียด การกระทำทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้ ถึงแม้การยืนอยู่ตรงข้ามกับบาปจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม แต่ก็จะเป็นที่รักยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นคนโปรด คุณเคยเป็นคนโปรดหรือไม่ครับ? การเป็นคนโปรดจะมีความสุขมาก เพราะร้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบ หรือจะได้รับพระพรนานาประการจากพระองค์ เราจะพบว่าทำไมพระเจ้าจึงให้นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณ และคลอดบุตรชายที่มีชื่อว่า “เยซู” ล่ะครับ ก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนโปรดนั่นเอง การที่ได้เป็นคนโปรดก็ว่านางได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ลก.1:28,30”ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า เธอ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ””แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว” เราจะพบถึงสองข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ “กาเบรียล” มากล่าวแก่นางว่า “เธอเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความโปรดปรานแก่นาง ซึ่งนี่เองเป็นการยืนยันถึงพระพรที่ประชากรของพระองค์จะได้รับเช่นกัน เพียงแค่แยกตัวเองออกมาจากระบบของโลก ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับนางมารีย์ด้วยกันครับ แล้วสิ่งที่รอคอยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ ทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรนะครับ.... วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:37 น.
พลังแห่งความปรารถนาที่ลึก (The Power Of A Deep Desire) » pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   พลังความปรารถนานี้ก็เพียงแค่เข้ามาพิจารณาความจริง  สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง น้ำแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหลเทลงมาด้วยความเชื่อ และความศรัทธาด้วยผลแห่งการอธิษฐาน และพระพรทั้งหมดแห่งชัยชนะของเราด้วยจิตวิญญาณภายใน พระพรนี้จะเข้ามาเป็นส่วนตัวและสำหรับคริสตจักรที่อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้า ไม่เชื่อว่าเราไม่เคยรู้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ที่อยู่ในความปรารถนาลึกๆ ของเรา เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานของเราและพระคำแห่งความเชื่อ เมื่อเราได้จัดการกับความปรารถนาของเรา เราก็จะใส่สิ่งนี้เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรก ความปรารถนาคือรากฐานของเราที่จะทำให้ภูเขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตของการอธิษฐาน นี่คือเคล็ดลับของการฟื้นฟูจิตวิญญาณทั้งหมด ความปรารถนาคืออะไร? เรามักจะใช้คำนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร เรามักจะใช้ถึงความปรารถนาของตัวเราเอง “ต้องการ” แต่ถึงอย่างไรความจุของความลึกแห่งความปรารถนาซึ่งมีเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะหยั่งถึง ความลึกความเข้มแข็งแห่งความปรารถนา คือการใช้ถ้อยคำในความจริงและลึกที่สุดในความรู้สึกแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใต้สำนึกที่ลึกที่สุดในแต่อย่างที่เราปรารถนา ความปรารถนานี้เป็นความรักที่แข็งแกร่ง สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเป็นความบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า “นิมิต” “แนวคิด” ที่จะกระตุ้นชีวิตของเรา และโชคชะตาถ้าเรายังไม่เคยรู้จักความจริงและความสำเร็จที่ชัดเจนจนกว่าพวกเขาจะมีไฟแห่งความรักความปรารถนานี้ภายในจิตใจของพวกเขา ความรู้ ความเข้าใจ และนิมิตที่ร่วมกัน มีข้อพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบ ข้อแรกอยู่ใน โฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” ความรู้ของตัวเองไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจ แต่การใช้ของพระองค์ คือ (ความเอาใจใส่) ความรู้เช่นนี้ก็จะสามารถเป็นไปได้ พระคัมภีร์เล่มที่สองอยู่ใน สภษ.29:18”ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข” นิมิต เป็นแสงสว่าง (การเผย) เราได้รับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในการรับใช้ มีอยู่สองสิ่งที่ได้สอนเรา คือประชากรขาดความรู้กำลังอยู่ในอันตรายของการถูกทำลาย และคนที่ไม่มีนิมิตก็จะพินาศ  การไม่มีนิมิตก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ การก้าวก็จะช้าแต่แน่นอนก็จะสูญเสียผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลประโยชน์ที่ลึกคือผลแห่งการร่วมกันในความรู้และนิมิต มันเป็นความรู้ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเรา ความรู้เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแต่นิมิตได้ผลิตความแข็งแกร่งแห่งความปรารถนาที่จะเคลื่อนเครื่องจักรไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ความเชื่อที่แท้จริงจะมาสู่เราได้ก็คือ ความรู้แห่งพระคำ แต่ความรู้ในตัวมันเองก็ยังไม่พอขาดพลังขับเคลื่อน ความรู้ของเราแห่งพระคำของพระเจ้าจำต้องถูกสร้างขึ้นภายในตัวเราที่มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการปฏิบัติตามพระวจนะ หลายคนเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามพระสัญญาเหล่านั้น เพราะพวกเขาขาดความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความต้องการที่แท้จริง ที่ลึกภายในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเขาเอง ความปรารถนาของเราไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงพระสัญญาเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นในทางความคิดด้วย กล่าวถึง และมีสันติสุขภายในด้วย การกระทำตามนั้นคือความเชื่อที่แท้จริง เป็นชนิดแห่งความเชื่อที่ได้ผลิตนิมิตให้เราติดตามด้วยไม่คาดสายตา  ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ต้องเต็มไปความเชื่อชนิดนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคง มก.11:24 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ถ้ายังไม่ได้ขอให้เราขอก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่ต้องเป็นการขอที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าอย่างลึกๆ ในจิตวิญญาณของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้จิตสำนึกที่ดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเราจะได้รับนิมิตและคว้าเอาไว้ด้วยความมั่นใจ และก้าวตามนิมิตนั้น ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เรายึดนิมิตเอาไว้ด้วยใจที่แน่วแน่ปราศจากความสงสัยในความคิด โดยยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มอบให้กับเราในพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะว่า ถ้าประชากรขาดการเผยธรรม เขาเหล่านั้นก็ขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดจิตสำนึกที่ดี การขาดจิตสำนึกที่ดีเพียงนิดเดียวความปรารถนาเหล่านั้นก็ขาดพลังของการที่จะได้รับคำตอบ หรือไปไม่ถึงความต้องการ “นิมิต” นั้นๆ อย่างน่าผิดหวัง จริยธรรม คือ จริย+ธรรม  ซึ่งคำว่าจริยหมายถึง การประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ   ส่วนคำว่าธรรม หมายถึง คุณความดี เมื่อรวมกันแล้วก็คือการกระทำความดี หรือรวมถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปโลกก็จะวุ่นวาย ความชั่วหรือการขาดการยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็จะเป็นสุข สุขกาย สุขใจ ทุกอย่างก็เป็นสุข โลกก็จะสงบ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นผู้คนต่างชิงดีชิงเด่น แย่งชิงกัน ถ้าไม่ได้ตามใจปรารถนาก็ฆ่าฟันกัน เหตุเหล่านี้ก็คือความบาปที่ได้เข้ามาครอบงำมนุษยชาติ เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยับยั้งชั่งใจจะมีอยู่ในเราทุกคนที่เชื่อและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อย่างเคร่งครัด และยึดนิมิตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวไปด้วยแรงแห่งศรัทธา จนไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยแรงผลักดันแห่งนิมิตที่ได้ทรงมอบให้กับทุกท่านตามแต่พระประสงค์ในจิตใจที่ลึกแห่งความต้องการนะครับ เอเมน..... ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ.....   ................................................   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07 น.
ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) » ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   หลังจากที่ผมรับใช้อยู่ในคริสตจักรใหญ่นั้นอยู่ร่วมหนึ่งปี ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนไม่พอจนกระทั่งล้มป่วยลง จึงได้ลาออกจากที่นั่นเพื่อมาพักผ่อนรักษาตัวให้กลับมีกำลังขึ้นมาใหม่ ในช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยเพื่อขอการทรงนำในก้าวต่อไป แต่ในใจก็คิดถึงคริสตจักรหนึ่งที่เคยไปนมัสการก่อนเดินทางไปอังกฤษ (ทุกครั้งเวลาผมจะทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนเสมอ) ครั้งนี้ก็เหมือนกันได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้รับคำตอบจึงได้โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลและนัดหมายที่จะพบกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมเริ่มต้นรับใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เป็นอิสระ ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ทิศทางของพระเจ้ามากขึ้นถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ทุกวันดูมีสันติสุขมาก เยี่ยมเยียนเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ทำกลุ่มเซลล์ ประกาศ เป็นพยานแต่ก็ไม่หนักเหมือนตอนที่อยู่คริสตจักรก่อน เช่นเคยก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมเพราะต้องทำกลุ่มเซลล์ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิม การรับใช้ในคริสตจักรนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประสานงานขององค์กรอีอีสามประเทศไทยด้วย จุดนี้เองมีความสำคัญมากในเรื่อง “เพื่อน” เพราะว่าการเป็นผู้ประสานงานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อประสานงานขององค์กรในการกระตุ้นผู้ที่เคยมาอบรมหลักสูตรของการประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบของการทวีคูณ อีอี 3 ให้ได้กลับมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ผมได้มีเวลารู้จักเพื่อนผู้รับใช้ตามภาคนั้นๆ ที่ได้เดินทางไปเพิ่มมากขึ้น นี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะงานของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อง่ายต่อการประสานฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ที่นี่มีความสุขมาก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ผูกพันกับสมาชิกเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระเจ้า ผมว่าคริสตจักรนี้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมที่จะได้รับใช้ในหนทางที่จะไปสู่แผนการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมว่า จงนำบุตรของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเรา พระองค์ทรงรู้ว่าอับราฮัมรักบุตรคนนี้มาก จึงต้องการทดสอบจิตใจดูว่าท่านจะรักบุตรของท่าน หรือว่ารักพระองค์มากกว่ากัน แต่ด้วยความเชื่อที่ท่านมีอยู่ไม่เคยจางหายไปนั้น ท่านได้กระทำตามที่พระองค์ทรงตรัสทุกประการ ได้นำบุตรไป ณ สถานที่ที่จะถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่ยื่นมือจับมีดาจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า  อับราฮัม อับราฮัม เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า ยอมถวายบุตรคนเดียวของเจ้า เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ และเมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น ก็พบแกะตัวหนึ่ง ปฐมกาล 22:13”อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย” สถานที่นั้นเอง ท่านจึงเรียกชื่อนั้นว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์” อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์ นี่คือคำที่ว่า “พระเจ้าผู้จัดเตรียม” ถ้าเราเชื่อและกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส เราก็จะได้พบกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรา ผมเชื่อเช่นนั้นมาตลอดสิ่งที่พระองค์บอกเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมมาเสมอ ในช่วงที่รับใช้อยู่นั้นก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปถึงนิมิตที่พระเจ้าให้ก็คืองาน “ฤทธิ์เดช” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวคริสตชนในประเทศไทย เป็นงานที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับใช้ร่วมกันเป็นพระพรมาก ยังจำได้ว่าในปี คศ.1998 ซึ่งก็จะถึงงานฤทธิ์เดชของปีนั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดงาน ทางคริสตจักรก็ได้ส่งผมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมกับเขาด้วย มีการประชุมอยู่หลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเลือกผู้นำนมัสการ ก็ได้เลือกท่านนั้นท่านนี้อยู่หลายท่านด้วยกัน แต่พอเอาเข้าจริงมีอยู่ท่านหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมด้วย ทางคณะกรรมการก็เลยพูดในที่ประชุมว่าก็เอาอาจารย์พงศ์ศักดิ์ นั่นแหละนำนมัสการแทน นี่คือที่มาของการที่จะเข้าไปสู่นิมิตที่ได้ให้ไว้ คือมีอยู่คืนหนึ่งในอังกฤษขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้เข้าไปสู่เวลาของพระเจ้า  แล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตว่าตัวเองยืนถือไมค์โครโฟนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอบด้าน กระโดดโลดเต้นไปมา นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า เป็นภาพที่ประทับใจมากแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แปลกภาพที่เห็นนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ผมก็ได้เฝ้ารอภาพนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย และนิมิตนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในงาน “ฤทธิ์เดช” นี่เอง คืนที่ผมได้นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า ในขณะที่ยืนถือไมค์มีฝูงชนของพระเจ้าทั้งยืนและนั่งอยู่รอบด้านเหมือนในนิมิตอย่างไงอย่างงั้นเลย ทำให้ผมรู้ว่านิมิตที่ให้นั้นคืองานฤทธิ์เดชผมตื้นตันใจมาก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นก็ได้รับใช้ในงานฤทธิ์เดชอยู่หลายปี และผมก็เชื่อว่างานเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พระเจ้าจะนำฝูงชนของพระองค์เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันมหาศาลเพื่อเสียงแห่งการสรรเสริญจะขึ้นไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อพระพรของพระองค์จะเทลงมาสู่ปวงประชาชาติทั้งสิ้น จากการได้ติดตามพระเจ้าเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่ำสมประสบการณ์ในทุกด้านที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ จากวันนั้นถึงวันนี้นิมิตต่างๆ ที่มีได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดพระองค์ไม่เคยที่จะไม่ทำตามพระสัญญาของพระองค์เลย จนกระทั่งได้มีโอกาสมารับใช้อยู่ในองค์กรหนึ่งจากหมายสำคัญที่ขอกับพระองค์ หลังจากที่ได้ออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้ว ในช่วงที่ยังคงรับใช้อยู่ในงานฤทธิ์เดชวันหนึ่งหลังจากมีการประชุมเสร็จ ก็ได้อยู่คุยต่อกับผู้รับใช้อาวุโสสองท่านซึ่งอยู่ในองค์กรนั้น แล้วก็ได้ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่า ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งถามว่าจะมารับใช้ด้วยกันในองค์กรนี้ไหม (นั้นคือหมายสำคัญ) และในเวลานั้นก็มีท่านหนึ่งได้ถามผมว่าจะมารับใช้ด้วยกันไหม ผมก็เลยรีบตกลง เพราะเป็นหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้า รับใช้อยู่ในคณะฯนี้มาประมาณ 12-13 ปีมาแล้ว ด้วยพระคุณของพระเจ้า การรับใช้เป็นการรับใช้ไปรอคอยพระสัญญาไปด้วย ผมเชื่อว่าในขณะที่รับใช้ถ้าหัวใจของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยากมากที่จะพรากเราออกไปจากพระองค์ สดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” พระธรรมข้อนี้ได้ทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างอัศจรรย์ อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เราออกไปจากน้ำพระทัยได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการยึดมั่น ทุกการทดลองก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องทนไม่ได้แม้สักครั้งเดียว 1คร.10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”   ทุกวันนี้การรับใช้ของผมอยู่ได้ก็โดยมีเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของผมก็คือ “พระเยซู” พระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นครอบครัวเดียวกันทุกสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตในพระมรรคาทุกลมหายใจเข้าออก คือผู้ที่ทรงนำข้าพระองค์กลับมา และเปลี่ยนแปลงทุกกระเบียนนิ้วในร่างกายนี้ บั้นปลายของชีวิตขอมอบอุทิศแด่พระองค์เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยนิมิตที่ได้มอบให้ วันเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่ง ด้วยทุกวันความเชื่อ และความศรัทธาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นว่าวันนั้นจะมาถึงอีกไม่นาน ฝูงชนของพระเจ้าจะรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาชาติอันมโหฬาร วางทุกสิ่งที่ถืออยู่ลง เหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเฉลิมฉลองโห่ร้องเต้นโลด สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังที่มีอยู่ ถวายสาธุการแด่องค์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยจะไม่เสียเปล่าพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องคอยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น  สดุดี 126:3,5-6 “พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” “ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน” “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้าน ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” ด้วยเสียงโห่ร้องนี้จะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยแล้ววันที่รอคอยก็จะมาถึงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดด้วยตกตะลึงพึงเพลิด แต่เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สำหรับเจ้าบ่าวคนเดียวของเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้เวลานั้นมาถึงเร็ววันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน....  (ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม ทุกถ้อยคำเหล่านี้ขอมอบถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียว)........       ................................................... วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 20:37 น.

ที่เที่ยว

รายชื่อโรงแรม ระดับ พื้นที่ ราคา
13 เหรียญ รีสอร์ท บางนา บางนา 999 บาท
13 เหรียญ รีสอร์ท โยธินพัฒนา รามอินทรา 1,058 บาท
13 เหรียญ สุวรรณภูมิ-มีนบุรี มีนบุรี 999 บาท
13 เหรียญ แอนทีค วิลล่า สีลม 1,116 บาท
13 เหรียญ แอร์พอร์ต แกรนด์ รีสอร์ท สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,058 บาท
กานต์มณี พาเลส, โรงแรม จตุจักร 1,159 บาท
คริส เรสซิเดนซ์ สนามบิน สุวรรณภูมิ 699 บาท
ควีน โลตัส เกสท์ เฮ้าส์ สุขุมวิท 1,275 บาท
คิงวัน อพาร์ทเมนท์ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,058 บาท
คิงส์ตัน สวีท สุขุมวิท 1,456 บาท
จอลลี่สวีท แอนด์ สปา พื้นที่อื่นๆ 823 บาท
ชาเทรียม เรสซิเด้นท์ สาทร กรุงเทพ สาทร 1,900 บาท
ซอมเมอร์เซท สุขุมวิท ทองหล่อ สุขุมวิท 3,129 บาท
ซอมเมอร์เซท เลคพ้อยท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 2,434 บาท
ซัมมิท วินมิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนท์ สนามบิน สุวรรณภูมิ 4,998 บาท
ซิตี้ชิค บูติค สวีท สุขุมวิท 2,499 บาท
ดิ แอซค็อท สาทร สาทร 3,709 บาท
ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ สนามบิน สุวรรณภูมิ 2,464 บาท
ต้นอ้อ เพลส รัชดาภิเษก 823 บาท
ทองทา รีสอร์ท แอนด์ สปา สนามบิน สุวรรณภูมิ 705 บาท
ทู ทรี แมนชั่น สุขุมวิท 1,344 บาท
นวรัตน์ รีสอร์ท แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ บางนา 886 บาท
นวลัย ริเวอร์ รีสอร์ท ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2,128 บาท
นิว โรด เกสท์เฮ้าส์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 449 บาท
บลิสตัน สุวรรณพาร์ควิว กรุงเทพ (ชื่อเดิม ซอมเมอร์เซท สุวรรณพาร์ควิว) เพลินจิต-ชิดลม 2,900 บาท
บอลลี่ สตูดิโอ สวีท สีลม สีลม 2,000 บาท
บอลลี่ สตูดิโอ สวีท สุขุมวิท 1,800 บาท
บอสโซเทล อินน์ สีลม 1,391 บาท
บัดดี้ บูติค อินน์ กรุงเทพ ถนนข้าวสาร 1,120 บาท
บันดารา สวีท สีลม สีลม 2,039 บาท
บางกอก ซิตี้ อินน์ ประตูน้ำ 1,034 บาท
บี เอส เรสซิเด๊นซ์ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,760 บาท
บี.เอส.คอร์ด บูติค เรสซิเด้นท์ สาทร 1,231 บาท
บุญสิริ เพลส ถนนข้าวสาร 1,275 บาท
บูดาโค เดอะลิฟวิ่ง เพลส ประตูน้ำ 1,428 บาท
บ้านชายน้ำ รีสอร์ท สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,159 บาท
บ้านแอทโฮม สุขุมวิท 1,344 บาท
ประตูน้ำ ซิตี้ อินน์ ประตูน้ำ 999 บาท
พัชรา สวีท สุขุมวิท 2,352 บาท
พินนาเคิล ลุมพินี สีลม 1,344 บาท
พินนาเคิล สุขุมวิท อินน์ สุขุมวิท 940 บาท
ฟลอริด้า กรุงเทพ, โรงแรม ประตูน้ำ 927 บาท
ฟอร์ ยู เรซิเดนซ์ สีลม 940 บาท
มาริยา บูติค เรซิเด้นท์ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,333 บาท
มาเจสติค สวิท สุขุมวิท 1,232 บาท
มิราม่า, โรงแรม เยาวราช 1,599 บาท
มิราเคิล สุวรรณภูมิ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,838 บาท
รามาดา อังคอร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 1,754 บาท
ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1,298 บาท
รีเจ้นท์ สุวรรณภูมิ สนามบิน สุวรรณภูมิ 999 บาท
ลักซ์ เอ๊กซ์แอล สีลม 2,782 บาท
ลี โนวา เพลส สุขุมวิท 940 บาท
วรบุรี สุขุมวิท โฮลเทล แอนด์ รีสอร์ท สุขุมวิท 1,349 บาท
วาบัวร์ ลอจ์ด ลาดพร้าว 744 บาท
วี กรุงเทพ, โรงแรม สยาม 4,368 บาท
สกุลเฮ้าส์ ข้าสาร 1,344 บาท
สยาม @ สยามดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา สยาม 4,749 บาท
สวัสดี ข้าวสาร อินน์ ถนนข้าวสาร 890 บาท
สวัสดี บางกอก อินน์ ถนนข้าวสาร 730 บาท
สวัสดี สุขุมวิท อินน์ สุขุมวิท 1,150 บาท
สวัสดี สไมล์ อินน์ ถนนข้าวสาร 620 บาท
สวัสดีโฮเทล @ สุขุมวิทซอย 8 สุขุมวิท 1,490 บาท
สำราญเพลส ถนนเพชรบุรี 999 บาท
สีลม อเวนิว อินน์ สีลม 1,120 บาท
สีลมวิลเลจ สีลม 999 บาท
สุริวงศ์ ทาวเวอร์ อินน์ สีลม 823 บาท
อมันตา รัชดาภิเษก เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ รัชดาภิเษก 2,898 บาท
ออมนิ ทาวเวอร์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 1,456 บาท
ออล ซีซัน กรุงเทพ หัวหมาก (เดิม ไอบิส หัวหมาก) รามคำแหง 1,008 บาท
อะบลูม เอ็กซ์คลูซีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพ จตุจักร 1,568 บาท
อะโฟร์ดิเต้ อินน์ ประตูน้ำ 2,086 บาท
อัยยะ เรสซิเดนซ์ แอนด์ สปอร์ตคลับ พื้นที่อื่นๆ 649 บาท
อิม ฟิวชั่น สุขุมวิท สุขุมวิท 999 บาท
อิสติน โฮเต็ล แอนด์ สปา ประตูน้ำ 2,949 บาท
อเดลฟี่ สวีท สุขุมวิท 2,576 บาท
ฮิป กรุงเทพ, โรงแรม รัชดาภิเษก 1,344 บาท
เจเอส ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ สุขุมวิท 764 บาท
เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ สยาม 1,404 บาท
เดอะ พารากอน อินน์ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,250 บาท
เดอะ ภัทรา รามคำแหง 749 บาท
เดอะ ยูจีเนีย กรุงเทพ สุขุมวิท 6,160 บาท
เดอะ รอยัล ไอวอรี่ นานา รีสอร์ท แอนด์ สปา สุขุมวิท 1,058 บาท
เดอะ รีเจ้นท์ สีลม สีลม 1,391 บาท
เดอะ เกรท เรสซิเดนซ์ สนามบิน สุวรรณภูมิ 705 บาท
เดอะ ไพรเวซี่ สวีท สุขุมวิท 1,600 บาท
เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ ราชเทวี 1,450 บาท
เฟรเซอร์ สวีท เออร์บานา สาธร สาทร 2,688 บาท
เฟรเซอร์ เพลส เออร์บาน่า หลังสวน เพลินจิต-ชิดลม 2,576 บาท
เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 4,679 บาท
เวโรนิกา เรสซิเดนซ์ บูติก ดีไซน์ รัชดาภิเษก 1,456 บาท
เอสทูเอส บูติค รีสอร์ท กรุงเทพ ประตูน้ำ 750 บาท
เอ็มโพเรี่ยม สวีท สุขุมวิท 4,750 บาท
แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 พื้นที่อื่นๆ 1,500 บาท
แกรนด์ บิสซิเนส อินน์ สุขุมวิท 1,456 บาท
แกรนด์ พินนาเคิล, โรงแรม สนามบิน สุวรรณภูมิ 633 บาท
แกรนด์ อินน์ สุขุมวิท 1,400 บาท
แกรนด์ ไชน่า ปริ๊นเซส เยาวราช 2,576 บาท
แกรนด์ลัคกี้ โฮเต็ล สุขุมวิท 1,623 บาท
แคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง รามคำเเหง 2,099 บาท
แจ๊สโซเทล รามคำแหง 1,008 บาท
แทงโก้ วายแบรนท์ ลีฟวิ่งเพลส ประตูน้ำ 1,232 บาท
แมกซ์, โรงแรม รัชดาภิเษก 1,120 บาท
แม็ค บูติค สวีท, โรงแรม สุขุมวิท 1,680 บาท
แอดมิรัล พรีเมียร์ สุขุมวิท 2,016 บาท
แอดมิรัล สวีท สุขุมวิท 1,568 บาท
แอสเทรา สาธร สาทร 1,344 บาท
โกลเด้น เพิร์ล เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 2,099 บาท
โรงแรม เดอะ ไชน่า ทาวน์ เยาวราช 1,288 บาท
โรงแรม 13 เหรียญ ทาวเวอร์ รัชดา รัชดาภิเษก 1,116 บาท
โรงแรม กลิทซ์ สีลม 1,904 บาท
โรงแรม คอนวีเนียน รีสอร์ท สุวรรณภูมิ สนามบิน สุวรรณภูมิ 693 บาท
โรงแรม คอนวีเนียนท์ แกรนด์ สุวรรณภูมิ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,058 บาท
โรงแรม คิงปาร์ค อเวนิว สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,680 บาท
โรงแรม จัสมิน รีสอร์ท สุขุมวิท 2,509 บาท
โรงแรม จัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 2,688 บาท
โรงแรม จิตรา สวีท แอนด์ สปา ลาดพร้าว 999 บาท
โรงแรม ชาลีน่า ปริ๊นเซส รามคำแหง 705 บาท
โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 3,770 บาท
โรงแรม ซอมเมอร์เซ็ท ปาร์ค สวนพลู สาทร 2,666 บาท
โรงแรม ซิตรัส สุขุมวิท 22 กรุงเทพ สุขุมวิท 2,184 บาท
โรงแรม ซิทติน ประตูน้ำ ประตูน้ำ 1,232 บาท
โรงแรม ซิทาดีน บางกอก สุขุมวิท 11 สุขุมวิท 2,283 บาท
โรงแรม ซิทาดีน บางกอก สุขุมวิท 23 สุขุมวิท 2,167 บาท
โรงแรม ซิทาดีน บางกอก สุขุมวิท 8 สุขุมวิท 1,936 บาท
โรงแรม ซิทาดีน สุขุมวิท16 กรุงเทพ สุขุมวิท 2,167 บาท
โรงแรม ซิลเวอร์ โกลด์ การ์เด้น สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต สนามบิน สุวรรณภูมิ 690 บาท
โรงแรม ซีนิท สุขุมวิท สุขุมวิท 2,016 บาท
โรงแรม ณายเพลส สุขุมวิท 535 บาท
โรงแรม ดรีม ทาวน์ ประตูน้ำ 1,058 บาท
โรงแรม ดิ เอ็ม เมอร์รัล รัชดาภิเษก 2,500 บาท
โรงแรม ดิเพลส สุขุมวิท 1,280 บาท
โรงแรม ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา 1,799 บาท
โรงแรม ธารา การ์เด้น รามคำเเหง 650 บาท
โรงแรม ธาราเลค รามคำเเหง 688 บาท
โรงแรม นันทรา เดอ คอมฟอร์ท สุขุมวิท 999 บาท
โรงแรม บัดดี้ ลอด์จ ถนนข้าวสาร 1,882 บาท
โรงแรม บัดดี้ โอเรียลทัล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี ปากเกร็ด - นนทบุรี 2,464 บาท
โรงแรม บางกอก พาเลส ประตูน้ำ 1,600 บาท
โรงแรม บางกอก รามา สนามบิน สุวรรณภูมิ 940 บาท
โรงแรม บางกอก อินเตอร์ เพลส รามคำแหง 999 บาท
โรงแรม บางกอก เซ็นเตอร์ เยาวราช 1,445 บาท
โรงแรม บีเอส พรีเมียร์ แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,760 บาท
โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท สนามบิน ดอนเมือง 1,512 บาท
โรงแรม พี เจ วอเตอร์เกท ประตูน้ำ 1,116 บาท
โรงแรม ฟอร์รัม ปาร์ค สาทร 940 บาท
โรงแรม มนต์มณี สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,200 บาท
โรงแรม มาดูซี สุขุมวิท 4,424 บาท
โรงแรม มารวย การ์เด้น สนามบิน ดอนเมือง 1,456 บาท
โรงแรม ยูนิโก้ เอ็กซ์เพลส แอท สุขุมวิท สุขุมวิท 1,000 บาท
โรงแรม รอยัล ซิตี้ กรุงเทพ พื้นที่อื่นๆ 1,500 บาท
โรงแรม รอยัล ปาร์ควิว สุขุมวิท 1,232 บาท
โรงแรม รอยัล ริเวอร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 1,900 บาท
โรงแรม รอยัล เอเซีย ลอดจ์ แอนด์ พาราไดซ์ กรุงเทพ สุขุมวิท 881 บาท
โรงแรม รัชดา รีสอร์ท แอนด์ สปา รัชดาภิเษก 1,298 บาท
โรงแรม รามา การ์เด้นส์ ดอนเมือง 1,792 บาท
โรงแรม รามาด้า ดิม่า กรงุเทพ ประตูน้ำ 2,352 บาท
โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 870 บาท
โรงแรม ริโอ เรสซิเด้นท์ พื้นที่อื่นๆ 1,120 บาท
โรงแรม รีเจนซี่ ปาร์ค กรุงเทพ สุขุมวิท 1,344 บาท
โรงแรม รีเจนท์ รามคำแหง รามคำแหง 846 บาท
โรงแรม วารินดาวัน พาร์ค สุขุมวิท 1,000 บาท
โรงแรม วิลล่า ชา-ช่า ถนนข้าวสาร 1,456 บาท
โรงแรม วีว่า การ์เดน โดย บลิสตัน สุขุมวิท 1,740 บาท
โรงแรม ศิริ สาทร สาทร 3,700 บาท
โรงแรม สบาย สบาย แอด สุขุมวิท โฮเทล สุขุมวิท 1,265 บาท
โรงแรม สยาม ซิตี้ ประตูน้ำ 4,726 บาท
โรงแรม สยามพิมาน แอร์พอร์ท สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,736 บาท
โรงแรม สยามเพลส แอร์พอร์ต สนามบิน สุวรรณภูมิ 696 บาท
โรงแรม สลิล ทองหล่อ ซอย 1 สุขุมวิท 1,120 บาท
โรงแรม สลิล สุขุมวิท ซอย 8 สุขุมวิท 1,120 บาท
โรงแรม สวัสดี เวลคัม อินน์ ถนนข้าวสาร 620 บาท
โรงแรม สวานา กรุงเทพ ถนนข้าวสาร 1,400 บาท
โรงแรม สวิส ลอร์ด สีลม 1,904 บาท
โรงแรม สวูเทล สุขุมวิท - อโศก 1,725 บาท
โรงแรม สีลม ซีรีน สีลม 1,800 บาท
โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น สนามบิน ดอนเมือง 1,289 บาท
โรงแรม อริสตัน สุขุมวิท 1,792 บาท
โรงแรม ออล ซีซัน กรุงเทพ สยาม (เดิม ไอบิส สยาม) ประตูน้ำ 1,299 บาท
โรงแรม อิมพีเรียล ควีน ปาร์ค สุขุมวิท 2,800 บาท
โรงแรม อีโคเทล เพชรบุรี 1,176 บาท
โรงแรม อเล็กซานเดอร์ รามคำแหง 1,344 บาท
โรงแรม เคป เฮ้าส์ เพลินจิต-ชิดลม 2,900 บาท
โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 1,904 บาท
โรงแรม เช็คอินน์ พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 940 บาท
โรงแรม เช็คอินน์ ไชน่าทาวน์ เยาวราช 823 บาท
โรงแรม เซเว่น กรุงเทพ สุขุมวิท 2,990 บาท
โรงแรม เซ็นทริค เพลส รัชดาภิเษก 1,058 บาท
โรงแรม เด อาร์นี่ สีลม 2,229 บาท
โรงแรม เดอะ ชาลีน่า รามคำแหง 881 บาท
โรงแรม เดอะ ทิโวลิ สาทร 1,456 บาท
โรงแรม เดอะ พาร์ค สุขุมวิท 1,232 บาท
โรงแรม เดอะ อียิปต์ รามคำแหง 1,058 บาท
โรงแรม เดอะ เดวิส กรุงเทพ สุขุมวิท 2,240 บาท
โรงแรม เดอะ เบดรูมส์ บูติค สุขุมวิท 1,344 บาท
โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ แอร์พอร์ต แอนด์ สปา สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,080 บาท
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ บ้านสีลม สีลม 1,680 บาท
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ สาทร สาทร 1,120 บาท
โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ แบงคอก สีลม 1,792 บาท
โรงแรม เดอะ แทรเวลเลอร์ รัชดาภิเษก 999 บาท
โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,232 บาท
โรงแรม เดอะคีย์ สุขุมวิท 1,456 บาท
โรงแรม เทน เฟซ เพลินจิต-ชิดลม 2,898 บาท
โรงแรม เบส เวสเทิร์น กรุงเทพ ฮิปติค สุขุมวิท 2,360 บาท
โรงแรม เบสท์ คอมฟอร์ท เรสซิเดนท์เชียล สุขุมวิท 1,058 บาท
โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมารันย์ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน สุวรรณภูมิ 2,555 บาท
โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น เมย์แฟร์ สวีท กรุงเทพ ประตูน้ำ 1,400 บาท
โรงแรม เพียตรา กรุงเทพ รัชดาภิเษก 2,016 บาท
โรงแรม เฟิร์ส โฮเทล ประตูน้ำ 1,100 บาท
โรงแรม เมิร์ธ สาทร สาทร 1,450 บาท
โรงแรม เร็กซ์ โฮเทล สุขุมวิท 1,159 บาท
โรงแรม เลกาซี่ เอ็กซ์เพรส สุขุมวิท 1,232 บาท
โรงแรม เวียงใต้ ถนนข้าวสาร 1,546 บาท
โรงแรม เอ-วัน บูติค กรุงเทพ เพชรบุรี 2,688 บาท
โรงแรม เอช คิว โฮสเทล กรุงเทพ สีลม 405 บาท
โรงแรม เอวัน กรุงเทพ ถนนเพชรบุรี 2,464 บาท
โรงแรม เอวาน่า บางนา 874 บาท
โรงแรม เอส ซี ปาร์ค รามคำแหง 1,344 บาท
โรงแรม เอเวอร์กรีน ลอเรล สาธร 2,800 บาท
โรงแรม เอเวอร์กรีน เพลส ประตูน้ำ 2,029 บาท
โรงแรม เฮเว่น แอท โฟร์ สุขุมวิท 1,500 บาท
โรงแรม แกรนด์ อินคำ สนามบิน สุวรรณภูมิ 1,456 บาท
โรงแรม แกรนด์ ไดมอน สวีท ประตูน้ำ 2,688 บาท
โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ สุขุมวิท สุขุมวิท 2,501 บาท
โรงแรม แมนดาริน สีลม 1,174 บาท
โรงแรม แมนฮัตตัน สุขุมวิท 1,739 บาท
โรงแรม โกลว์ ทรินิตี้ สีลม สีลม 1,800 บาท
โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน รัชดาภิเษก 2,464 บาท
โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป แมนดิสัน สวีท สุขุมวิท 2,128 บาท
โรงแรม โฮเวิร์ด สแควร์ สาธร 1,058 บาท
โรงแรม ใบหยก บูติค ประตูน้ำ 1,344 บาท
โรงแรม ใบหยก สวีท ประตูน้ำ 2,016 บาท
โรงแรม ไดนาสตี้ แกรนด์ สุขุมวิท 2,016 บาท
โรงแรม ไดมอนด์ ซิตี้ ประตูน้ำ 1,064 บาท
โรงแรม ไทปัน สุขุมวิท 1,960 บาท
โรงแรม ไนซ์ พาเลซ จตุจักร 535 บาท
โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท กรุงเทพ ดอนเมือง 1,300 บาท
โรงแรม ไวท์ พาเลส ประตูน้ำ 1,058 บาท
โรงแรม ไวท์ ออร์คิด เยาวราช 1,170 บาท
โรงแรม ไฮเรสซิเด๊นซ์ กรุงเทพ รัชดาภิเษก 1,344 บาท
โรงแรมเอส 15 สุขุมวิท สุขุมวิท 2,677 บาท
โรงแรมแซฟฟายร์เทล อินน์ สีลม 1,495 บาท
โรมแรม สวิส ปาร์ค สุขุมวิท 1,400 บาท
โฮปแลนด์ เอ็กซ์เซคคูทีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สุขุมวิท 2,016 บาท
โฮปแลนด์ เอ็กซ์เซคคูทีฟ เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 46 สุขุมวิท 1,680 บาท
โฮเต็ล มิวส์ แบงค์คอค หลังสวน เพลินจิต - ชิดลม 5,712 บาท
โฮเต็ล เดอ ม็อค ถนนข้าวสาร 1,680 บาท
โฮเทล เดอ บางกอก ประตูน้ำ 1,568 บาท
ไดมอนด์ เรสซิเดนซ์ สีลม สีลม 1,120 บาท
ไดมอนด์ เฮ้าส์ ถนนข้าวสาร 1,120 บาท
ไอ เรสซิเดนซ์ สาทร สาทร 850 บาท
ไอ เรสซิเด้นท์ สีลม สีลม 1,299 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 22:09 น.)

 
คำพยานชีวิต ผู้ที่ได้สัมผัสกับพระคุณพระเจ้า
Polls Zone
คุณอยากให้ประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุดจากพระเจ้า ?