gototopgototop
Get Adobe Flash player
Highlighter
การรอรับพระพร (Waiting Blessed) » การรอรับพระพร (Waiting Blessed) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com) การรอรับพระพรเพียงอย่างเดียวเป็นการเห็นแก่ตัว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งคอยให้ราชรถมาเกย ซึ่งเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอนก็เหมือนกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปร้องขอ หรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เพื่อรอคอยให้สิ่งที่ขอตอบสนองความต้องการในชีวิต หรือขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันโตอะไรทำนองนั้น หรือแสวงหาโชคลาภ รอคอยโชคชะตาราศีว่าสักวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่ได้สอนไห้เรากระทำเช่นนั้น การที่จะได้รับพระพรต้องขึ้นอยู่กับการกระทำให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราเปล่า ฟรีๆ ไม่ได้คิดมูลค่าก็จริง แต่ถ้าเราจะรับเอาพระพรก็ต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ มธ.6:33”แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” การที่เราจะได้รับสิ่งทั้งปวงนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการเข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัว ผูกพันด้วยรักอย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง ในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วก็คิดว่าได้รับความรอดเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว (ผิดครับ) ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือการประพฤติตาม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2คร.6:1”ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงวิงวอนท่านว่า ‘อย่าสักแต่รับพระคุณ’ ของพระเจ้าเท่านั้น” เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป มนุษยไม่สามารถกระทำตามธรรมบัญญัติได้เลย ยากเกินกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเราๆ จะทำตามได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากเบื้องบนเพื่อยอมตายบนไม้กางเขน ถ้าเรารอดโดยธรรมบัญญัติ กท.2:21”ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทำให้พระคุณพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ความเชื่อ คือการกระทำตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าถ้าไม่กระทำตามเมื่อวันนั้นมาถึงมิใช่ทุกคนที่เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า” พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ มธ.7:21”มิใช่ทุกคนที่เรียกว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมที่เราหวัง คือพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเสด็จกลับมา ถ้าเรามัวรอรับแต่พระพรที่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย คอยแต่แบมือขออย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีใครให้ ชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยทำอะไรเองเหมือนเด็กที่เอาแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่อะไรทำนองนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้เพราะเราเป็นลูกก็ตาม แต่การให้นั้นเป็นด้วยความรักความผูกพัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้ถูกสอนให้พึงตัวเองใช่ไหมครับ ต้องทำมาหากินเอง แต่ก่อนที่จะมาช่วยตัวเองได้ก็ถูกเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในสารพัดสิ่ง ในทุกเรื่อง พระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้พระองค์จะเทพระพรลงมาให้เรา แต่พระองค์ก็ตรัสให้เรากระทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเหมือนกัน แนวความคิดของการแยกตัวเองออกมาจากความชั่ว คือพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า พร้อมกับผู้คนของพระองค์สู่พระคัมภีร์ การแยกตัวผูกพัน คือ ปฏิเสธ และรับเอาสิ่งอื่นที่ดี แยกตัวเองดำเนินชีวิตออกมาจากบาป และจากทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์ เข้ามาสู่ความชอบธรรม และพระคำของพระเจ้า ต้องเข้ามาใกล้พระเจ้า ติดสนิท และเป็นความสนิทสนมด้วยการอุทิศตัว สรรเสริญและนมัสการ พร้อมกับการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการตอบสนองพระคุณที่ได้มีให้กับเรา การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ออกมาจากการถูกกักขังของความบาป 2คร.6:16-18”วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์  ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา””พระเจ้าตรัสว่า เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากาเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย””เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” ดังนั้น การแยกตัวเองออกมาจากความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นั้นต้องยอมจำนนและดำเนินต่อไปซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อประชากรของพระองค์ พวกเราต้องคาดหวังที่จะบริสุทธิ์ แตกต่างและแยกออกมาจากผู้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น และเข้ามาสู่ภายใต้พระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเกลียดบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียด การกระทำทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้ ถึงแม้การยืนอยู่ตรงข้ามกับบาปจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม แต่ก็จะเป็นที่รักยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นคนโปรด คุณเคยเป็นคนโปรดหรือไม่ครับ? การเป็นคนโปรดจะมีความสุขมาก เพราะร้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบ หรือจะได้รับพระพรนานาประการจากพระองค์ เราจะพบว่าทำไมพระเจ้าจึงให้นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณ และคลอดบุตรชายที่มีชื่อว่า “เยซู” ล่ะครับ ก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนโปรดนั่นเอง การที่ได้เป็นคนโปรดก็ว่านางได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ลก.1:28,30”ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า เธอ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ””แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว” เราจะพบถึงสองข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ “กาเบรียล” มากล่าวแก่นางว่า “เธอเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความโปรดปรานแก่นาง ซึ่งนี่เองเป็นการยืนยันถึงพระพรที่ประชากรของพระองค์จะได้รับเช่นกัน เพียงแค่แยกตัวเองออกมาจากระบบของโลก ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับนางมารีย์ด้วยกันครับ แล้วสิ่งที่รอคอยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ ทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรนะครับ.... วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:37 น.
พลังแห่งความปรารถนาที่ลึก (The Power Of A Deep Desire) » pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   พลังความปรารถนานี้ก็เพียงแค่เข้ามาพิจารณาความจริง  สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง น้ำแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหลเทลงมาด้วยความเชื่อ และความศรัทธาด้วยผลแห่งการอธิษฐาน และพระพรทั้งหมดแห่งชัยชนะของเราด้วยจิตวิญญาณภายใน พระพรนี้จะเข้ามาเป็นส่วนตัวและสำหรับคริสตจักรที่อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้า ไม่เชื่อว่าเราไม่เคยรู้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ที่อยู่ในความปรารถนาลึกๆ ของเรา เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานของเราและพระคำแห่งความเชื่อ เมื่อเราได้จัดการกับความปรารถนาของเรา เราก็จะใส่สิ่งนี้เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรก ความปรารถนาคือรากฐานของเราที่จะทำให้ภูเขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตของการอธิษฐาน นี่คือเคล็ดลับของการฟื้นฟูจิตวิญญาณทั้งหมด ความปรารถนาคืออะไร? เรามักจะใช้คำนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร เรามักจะใช้ถึงความปรารถนาของตัวเราเอง “ต้องการ” แต่ถึงอย่างไรความจุของความลึกแห่งความปรารถนาซึ่งมีเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะหยั่งถึง ความลึกความเข้มแข็งแห่งความปรารถนา คือการใช้ถ้อยคำในความจริงและลึกที่สุดในความรู้สึกแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใต้สำนึกที่ลึกที่สุดในแต่อย่างที่เราปรารถนา ความปรารถนานี้เป็นความรักที่แข็งแกร่ง สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเป็นความบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า “นิมิต” “แนวคิด” ที่จะกระตุ้นชีวิตของเรา และโชคชะตาถ้าเรายังไม่เคยรู้จักความจริงและความสำเร็จที่ชัดเจนจนกว่าพวกเขาจะมีไฟแห่งความรักความปรารถนานี้ภายในจิตใจของพวกเขา ความรู้ ความเข้าใจ และนิมิตที่ร่วมกัน มีข้อพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบ ข้อแรกอยู่ใน โฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” ความรู้ของตัวเองไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจ แต่การใช้ของพระองค์ คือ (ความเอาใจใส่) ความรู้เช่นนี้ก็จะสามารถเป็นไปได้ พระคัมภีร์เล่มที่สองอยู่ใน สภษ.29:18”ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข” นิมิต เป็นแสงสว่าง (การเผย) เราได้รับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในการรับใช้ มีอยู่สองสิ่งที่ได้สอนเรา คือประชากรขาดความรู้กำลังอยู่ในอันตรายของการถูกทำลาย และคนที่ไม่มีนิมิตก็จะพินาศ  การไม่มีนิมิตก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ การก้าวก็จะช้าแต่แน่นอนก็จะสูญเสียผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลประโยชน์ที่ลึกคือผลแห่งการร่วมกันในความรู้และนิมิต มันเป็นความรู้ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเรา ความรู้เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแต่นิมิตได้ผลิตความแข็งแกร่งแห่งความปรารถนาที่จะเคลื่อนเครื่องจักรไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ความเชื่อที่แท้จริงจะมาสู่เราได้ก็คือ ความรู้แห่งพระคำ แต่ความรู้ในตัวมันเองก็ยังไม่พอขาดพลังขับเคลื่อน ความรู้ของเราแห่งพระคำของพระเจ้าจำต้องถูกสร้างขึ้นภายในตัวเราที่มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการปฏิบัติตามพระวจนะ หลายคนเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามพระสัญญาเหล่านั้น เพราะพวกเขาขาดความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความต้องการที่แท้จริง ที่ลึกภายในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเขาเอง ความปรารถนาของเราไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงพระสัญญาเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นในทางความคิดด้วย กล่าวถึง และมีสันติสุขภายในด้วย การกระทำตามนั้นคือความเชื่อที่แท้จริง เป็นชนิดแห่งความเชื่อที่ได้ผลิตนิมิตให้เราติดตามด้วยไม่คาดสายตา  ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ต้องเต็มไปความเชื่อชนิดนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคง มก.11:24 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ถ้ายังไม่ได้ขอให้เราขอก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่ต้องเป็นการขอที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าอย่างลึกๆ ในจิตวิญญาณของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้จิตสำนึกที่ดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเราจะได้รับนิมิตและคว้าเอาไว้ด้วยความมั่นใจ และก้าวตามนิมิตนั้น ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เรายึดนิมิตเอาไว้ด้วยใจที่แน่วแน่ปราศจากความสงสัยในความคิด โดยยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มอบให้กับเราในพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะว่า ถ้าประชากรขาดการเผยธรรม เขาเหล่านั้นก็ขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดจิตสำนึกที่ดี การขาดจิตสำนึกที่ดีเพียงนิดเดียวความปรารถนาเหล่านั้นก็ขาดพลังของการที่จะได้รับคำตอบ หรือไปไม่ถึงความต้องการ “นิมิต” นั้นๆ อย่างน่าผิดหวัง จริยธรรม คือ จริย+ธรรม  ซึ่งคำว่าจริยหมายถึง การประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ   ส่วนคำว่าธรรม หมายถึง คุณความดี เมื่อรวมกันแล้วก็คือการกระทำความดี หรือรวมถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปโลกก็จะวุ่นวาย ความชั่วหรือการขาดการยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็จะเป็นสุข สุขกาย สุขใจ ทุกอย่างก็เป็นสุข โลกก็จะสงบ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นผู้คนต่างชิงดีชิงเด่น แย่งชิงกัน ถ้าไม่ได้ตามใจปรารถนาก็ฆ่าฟันกัน เหตุเหล่านี้ก็คือความบาปที่ได้เข้ามาครอบงำมนุษยชาติ เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยับยั้งชั่งใจจะมีอยู่ในเราทุกคนที่เชื่อและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อย่างเคร่งครัด และยึดนิมิตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวไปด้วยแรงแห่งศรัทธา จนไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยแรงผลักดันแห่งนิมิตที่ได้ทรงมอบให้กับทุกท่านตามแต่พระประสงค์ในจิตใจที่ลึกแห่งความต้องการนะครับ เอเมน..... ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ.....   ................................................   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07 น.
ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) » ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   หลังจากที่ผมรับใช้อยู่ในคริสตจักรใหญ่นั้นอยู่ร่วมหนึ่งปี ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนไม่พอจนกระทั่งล้มป่วยลง จึงได้ลาออกจากที่นั่นเพื่อมาพักผ่อนรักษาตัวให้กลับมีกำลังขึ้นมาใหม่ ในช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยเพื่อขอการทรงนำในก้าวต่อไป แต่ในใจก็คิดถึงคริสตจักรหนึ่งที่เคยไปนมัสการก่อนเดินทางไปอังกฤษ (ทุกครั้งเวลาผมจะทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนเสมอ) ครั้งนี้ก็เหมือนกันได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้รับคำตอบจึงได้โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลและนัดหมายที่จะพบกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมเริ่มต้นรับใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เป็นอิสระ ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ทิศทางของพระเจ้ามากขึ้นถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ทุกวันดูมีสันติสุขมาก เยี่ยมเยียนเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ทำกลุ่มเซลล์ ประกาศ เป็นพยานแต่ก็ไม่หนักเหมือนตอนที่อยู่คริสตจักรก่อน เช่นเคยก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมเพราะต้องทำกลุ่มเซลล์ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิม การรับใช้ในคริสตจักรนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประสานงานขององค์กรอีอีสามประเทศไทยด้วย จุดนี้เองมีความสำคัญมากในเรื่อง “เพื่อน” เพราะว่าการเป็นผู้ประสานงานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อประสานงานขององค์กรในการกระตุ้นผู้ที่เคยมาอบรมหลักสูตรของการประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบของการทวีคูณ อีอี 3 ให้ได้กลับมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ผมได้มีเวลารู้จักเพื่อนผู้รับใช้ตามภาคนั้นๆ ที่ได้เดินทางไปเพิ่มมากขึ้น นี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะงานของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อง่ายต่อการประสานฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ที่นี่มีความสุขมาก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ผูกพันกับสมาชิกเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระเจ้า ผมว่าคริสตจักรนี้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมที่จะได้รับใช้ในหนทางที่จะไปสู่แผนการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมว่า จงนำบุตรของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเรา พระองค์ทรงรู้ว่าอับราฮัมรักบุตรคนนี้มาก จึงต้องการทดสอบจิตใจดูว่าท่านจะรักบุตรของท่าน หรือว่ารักพระองค์มากกว่ากัน แต่ด้วยความเชื่อที่ท่านมีอยู่ไม่เคยจางหายไปนั้น ท่านได้กระทำตามที่พระองค์ทรงตรัสทุกประการ ได้นำบุตรไป ณ สถานที่ที่จะถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่ยื่นมือจับมีดาจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า  อับราฮัม อับราฮัม เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า ยอมถวายบุตรคนเดียวของเจ้า เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ และเมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น ก็พบแกะตัวหนึ่ง ปฐมกาล 22:13”อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย” สถานที่นั้นเอง ท่านจึงเรียกชื่อนั้นว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์” อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์ นี่คือคำที่ว่า “พระเจ้าผู้จัดเตรียม” ถ้าเราเชื่อและกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส เราก็จะได้พบกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรา ผมเชื่อเช่นนั้นมาตลอดสิ่งที่พระองค์บอกเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมมาเสมอ ในช่วงที่รับใช้อยู่นั้นก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปถึงนิมิตที่พระเจ้าให้ก็คืองาน “ฤทธิ์เดช” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวคริสตชนในประเทศไทย เป็นงานที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับใช้ร่วมกันเป็นพระพรมาก ยังจำได้ว่าในปี คศ.1998 ซึ่งก็จะถึงงานฤทธิ์เดชของปีนั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดงาน ทางคริสตจักรก็ได้ส่งผมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมกับเขาด้วย มีการประชุมอยู่หลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเลือกผู้นำนมัสการ ก็ได้เลือกท่านนั้นท่านนี้อยู่หลายท่านด้วยกัน แต่พอเอาเข้าจริงมีอยู่ท่านหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมด้วย ทางคณะกรรมการก็เลยพูดในที่ประชุมว่าก็เอาอาจารย์พงศ์ศักดิ์ นั่นแหละนำนมัสการแทน นี่คือที่มาของการที่จะเข้าไปสู่นิมิตที่ได้ให้ไว้ คือมีอยู่คืนหนึ่งในอังกฤษขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้เข้าไปสู่เวลาของพระเจ้า  แล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตว่าตัวเองยืนถือไมค์โครโฟนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอบด้าน กระโดดโลดเต้นไปมา นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า เป็นภาพที่ประทับใจมากแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แปลกภาพที่เห็นนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ผมก็ได้เฝ้ารอภาพนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย และนิมิตนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในงาน “ฤทธิ์เดช” นี่เอง คืนที่ผมได้นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า ในขณะที่ยืนถือไมค์มีฝูงชนของพระเจ้าทั้งยืนและนั่งอยู่รอบด้านเหมือนในนิมิตอย่างไงอย่างงั้นเลย ทำให้ผมรู้ว่านิมิตที่ให้นั้นคืองานฤทธิ์เดชผมตื้นตันใจมาก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นก็ได้รับใช้ในงานฤทธิ์เดชอยู่หลายปี และผมก็เชื่อว่างานเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พระเจ้าจะนำฝูงชนของพระองค์เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันมหาศาลเพื่อเสียงแห่งการสรรเสริญจะขึ้นไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อพระพรของพระองค์จะเทลงมาสู่ปวงประชาชาติทั้งสิ้น จากการได้ติดตามพระเจ้าเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่ำสมประสบการณ์ในทุกด้านที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ จากวันนั้นถึงวันนี้นิมิตต่างๆ ที่มีได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดพระองค์ไม่เคยที่จะไม่ทำตามพระสัญญาของพระองค์เลย จนกระทั่งได้มีโอกาสมารับใช้อยู่ในองค์กรหนึ่งจากหมายสำคัญที่ขอกับพระองค์ หลังจากที่ได้ออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้ว ในช่วงที่ยังคงรับใช้อยู่ในงานฤทธิ์เดชวันหนึ่งหลังจากมีการประชุมเสร็จ ก็ได้อยู่คุยต่อกับผู้รับใช้อาวุโสสองท่านซึ่งอยู่ในองค์กรนั้น แล้วก็ได้ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่า ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งถามว่าจะมารับใช้ด้วยกันในองค์กรนี้ไหม (นั้นคือหมายสำคัญ) และในเวลานั้นก็มีท่านหนึ่งได้ถามผมว่าจะมารับใช้ด้วยกันไหม ผมก็เลยรีบตกลง เพราะเป็นหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้า รับใช้อยู่ในคณะฯนี้มาประมาณ 12-13 ปีมาแล้ว ด้วยพระคุณของพระเจ้า การรับใช้เป็นการรับใช้ไปรอคอยพระสัญญาไปด้วย ผมเชื่อว่าในขณะที่รับใช้ถ้าหัวใจของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยากมากที่จะพรากเราออกไปจากพระองค์ สดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” พระธรรมข้อนี้ได้ทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างอัศจรรย์ อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เราออกไปจากน้ำพระทัยได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการยึดมั่น ทุกการทดลองก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องทนไม่ได้แม้สักครั้งเดียว 1คร.10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”   ทุกวันนี้การรับใช้ของผมอยู่ได้ก็โดยมีเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของผมก็คือ “พระเยซู” พระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นครอบครัวเดียวกันทุกสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตในพระมรรคาทุกลมหายใจเข้าออก คือผู้ที่ทรงนำข้าพระองค์กลับมา และเปลี่ยนแปลงทุกกระเบียนนิ้วในร่างกายนี้ บั้นปลายของชีวิตขอมอบอุทิศแด่พระองค์เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยนิมิตที่ได้มอบให้ วันเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่ง ด้วยทุกวันความเชื่อ และความศรัทธาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นว่าวันนั้นจะมาถึงอีกไม่นาน ฝูงชนของพระเจ้าจะรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาชาติอันมโหฬาร วางทุกสิ่งที่ถืออยู่ลง เหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเฉลิมฉลองโห่ร้องเต้นโลด สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังที่มีอยู่ ถวายสาธุการแด่องค์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยจะไม่เสียเปล่าพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องคอยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น  สดุดี 126:3,5-6 “พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” “ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน” “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้าน ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” ด้วยเสียงโห่ร้องนี้จะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยแล้ววันที่รอคอยก็จะมาถึงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดด้วยตกตะลึงพึงเพลิด แต่เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สำหรับเจ้าบ่าวคนเดียวของเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้เวลานั้นมาถึงเร็ววันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน....  (ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม ทุกถ้อยคำเหล่านี้ขอมอบถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียว)........       ................................................... วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 20:37 น.

คำเทศนาเรื่อง “ อยู่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ”

คำเทศนาเรื่อง  “ อยู่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ”
ข้อพระคัมภีร์ :  ปัญญาจารย์ 5-6
ผู้เทศนา  อ.เรวัฒน์ เทพจักร      ณ คริสตจักรศิโยนกรุงเทพ 15/04/2012

คำนำ
:  ชีวิตของพระเยซูคริสต์ถือว่าเป็นแบบอย่างของคนที่มีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด  33ปีที่ดำเนินในโลกนี้สั้นๆ แต่ได้ทำคุณประโยชน์อเนกอนันต์ ได้ทำภารกิจยิ่งใหญ่จนกระทั่งสำเร็จ   และในที่สุดก็ได้กลับสู่สวรรค์   แต่ชีวิตของเราทุกคนวันนี้กลับอยู่นานๆในโลกนี้ บางคนอยู่ 60-90ปีแต่เรากลับเสียเวลากับสิ่งที่ไร้ค่า  สิ่งที่ไม่สำคัญที่สุดเลย  เรากลับทุ่มเทชีวิตลงให้กับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ได้เป็นแก่นสารใดๆ   เราจึงเหมือนคนปราศจากเป้าหมายและทิศทางชีวิต   จึงทำให้เราสับสนว่าแท้จริงอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้  ดังนั้น  คริสเตียนจะต้องกลับมาทบทวนชีวิตของตนเองทั้ง 7 ประการในเช้าวันนี้คือ   

หนึ่ง : เราต้องทบทวนคำพูดของเราเอง  ปญจ 5:1-7 การพูดจาของเราเป็นอย่างไรบ้าง ?
คำพูด “ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด หลังพูดคำพูดเป็นนายเรา"   ตัวอย่าง: ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึงคนที่ชอบพูดพล่อย ๆ รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือพูดแสดงความอวดดี จนตัวเองต้องรับเคราะห์ก็เพราะปากของตนเอง สำนวนนี้มาจากปลาหมอที่อยู่ในลำน้ำ มักชอบผุดขึ้นฮุบเหยื่อหรือน้ำบ่อย ๆ จนเป็นที่สังเกตของนักจับปลาได้ว่า ปลาหมออยู่ตรงไหน ก็เอาเบ็ดล่อลงไปรงนั้นไม่ค่อยพลาด จึงเรียกว่า ปลาหมอตายเพราะปาก
ทำนองเดียวกัน :  พระคัมภีร์สอนให้ระมัดระวังในเรื่องคำพูดต่อพระเจ้า คำอธิษฐาน คำสัญญา  การรับปากพระเจ้าว่าจะสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ไม่ได้ทำตาม   พระคัมภีร์เตือนเรื่องลิ้นว่า ลิ้นเป็นอวัยวะที่เล็กๆแต่มีอำนาจทำลายยิ่งใหญ่  คนที่สามารถควบคุมลิ้นของตนเองให้เชื่องได้ก็ดีที่สุด  ลิ้นนั้นเต็มไปด้วยพิษร้ายแรง  ยก3:2-10    นั่นหมายความว่า มนุษย์จุดอันตรายคือปาก  การสนทนากับผู้อื่น การพูดคุยกันคนอื่นๆ  จะต้องระมัดระวังให้ดี   เกรงว่าเราจะใช้ลิ้นไปในทางไม่ถูกต้อง ไม่ถวายเกียรติ  ใช้ลิ้นไม่ถูกงาน  และเราจะทำลายตัวเองก็ด้วยลิ้นของเราเอง    ดังนั้นเราต้องระลึกเสมอๆว่า  จะพูดแต่จริงที่จริง พูดแต่การเสริมสร้าง   และระวังที่จะไม่สรุปว่าตนเองเป็นคนพูดจริงเสมอไม่เท็จเลย  เป็นคนพูดตรงๆ    พระคัมภีร์เตือนไม่ให้เราคุยโม้โออวดถึงวันพรุ่งนี้   สภษ. 16:27  คน​ไร้​ค่า ปอง​ทำ​ความ​ชั่ว วาจา​ของ​เขา​เหมือน​อย่าง​ไฟ​ลวก 
สภษ. 22:11 บุคคล​ที่​รัก​ใจ​บริสุทธิ์ และ​วาจา​ของ​เขา​มี​กรุณา​คุณ​จะ​ได้​พระ​ราชา​เป็น​มิตร
สภษ. 4:24  จง​ทิ้ง​วาจา​คดๆ เสีย และ​ให้​คำพูด​ลด​เลี้ยว​ห่าง​จาก​เจ้า
ดังนั้นขอให้เราพูดเสมือนพูดต่อพระเจ้า  เราจะต้องระมัดระวังลิ้นของเราให้ดี บริหารควบคุมลิ้นให้ดี ไม่ใช่ทุกเรื่องที่รู้มา หรือคิดได้จะพูดไปเสียหมด   ต้องพินิจพิเคราะห์ว่าพูดแล้วเสริมสร้างหรือทำลาย ?    พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง  ภาษิตถูกทํานอง เตือนเราให้ใช้เหตุผล พูดไปให้เป็นเรื่อง คนขุ่นเคืองเพราะคําตน นิ่งไว้ใจอดทน ตำลึงทองเป็นของเรา

สอง: เราอย่าเมินเฉยต่อปัญหาของผู้อื่น  ปญจ5:8 -9
พระคัมภีร์สอนคนจน คนที่ยากลำบาก คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงจะอยู่กับเราเสมอไป  มก. 14:7  ด้วย​ว่า​คน​ยากจน​มี​อยู่​กับ​ท่าน​เสมอ และ​ท่าน​จะ​ทำ​การ​ดี​แก่​เขา​เมื่อไร​ก็​ทำ​ได้ แต่​เรา​จะ​ไม่​อยู่​กับ​ท่าน​เสมอ​ไป​       ในสังคมของเรามีทั้งคนฐานะดี และคนฐานะยากจน   อ.จอย มายเออร์กล่าวว่า ในโลกนี้เพียงแค่เศรษฐี7 คนในโลกนี้เทเงินช่วยเหลือ คนจนจะหมดไปจากโลกนี้ทันที  แต่วันนี้คนหลายคนถูกกระทำ และอยู่ในความลำบาก  ระวังที่เราจะไม่อาศัยอยู่อย่างมีความสุข  กินดื่มเที่ยว ดูหนังฟังเพลง ซื้อของดีๆเพื่อตัวเอง   แต่เรากลับเมินหน้าเสียจากคนที่ยากลำบาก  มธ. 25:40  แล้ว​พระ​มหา​กษัตริย์​จะ​ตรัส​กับ​เขา​ว่า ‘เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ซึ่ง​ท่าน​ได้​กระทำ​แก่​คน​ใด​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​พี่​น้อง​ของ​เรา​นี้ ถึงแม้​จะ​ต่ำ​ต้อย​เพียงไร ​ก็​เหมือน​ได้​กระทำ​แก่​เรา​ด้วย’    1ยน. 3:17  แต่​ถ้า​ผู้ใด​มี​ทรัพย์​สมบัติ​ใน​โลก​นี้ และ​เห็น​พี่​น้อง​ของ​ตน​ขัด​สน​แล้ว​ยัง​ใจ​จืด​ใจ​ดำ​ไม่​สงเคราะห์​เขา ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ดำรง​อยู่​ใน​ผู้​นั้น​อย่างไร​ได้​  การเมินหน้าจากคนที่ยากลำบากก็เหมือนการตัดช่องทางแห่งพระพรจากพระเจ้าไปเสีย  สำหรับหลายคนนั้นก็อยากเป็นแต่ผู้รับฝ่ายเดียว  แต่เราควรจะขอพระเจ้าที่จะเป็นผู้ให้ผู้อื่น 
ทำไม ปญจ 5:9 ไร่นาใดๆก็มีกษัตริย์อยู่เหนือ  นั้นหมายถึงว่า พระเจ้าเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของเรา  พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของคนเหล่านั้น  เราจะต้องใช้ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ดูแลแคร์ห่วงใยผู้อื่นด้วย

 

สาม : เงินทองคือพระพร  แต่ไม่ใช่คำตอบของชีวิต ปญจ 5:10-12
-เงินทองไม่ได้ทำให้ใครรู้สึกอิ่มกำไร
-เงินทองไม่ได้ทำให้ใครหลับสบาย
-เงินทองถ้าไม่บริหารจัดการดีๆก็สูญเสียได้ง่ายๆ
คริสเตียนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สมบัติในโลกนี้ว่า  พระเจ้าคือผู้ประทานให้เรา  ทรงให้เรามีสติปัญญา ให้เรามีแรงกำลัง  ให้เรามีช่องทางหาเงินทอง  แต่เราจะต้องไม่ปักใจรักเงินทองหรือหลงอำนาจของเงินทอง  ระวังไม่มีใครที่อิ่มเงิน  และความสำคัญของชีวิตคนไม่ได้อยู่ที่การมีเงินก่อน   คนที่เป็นกรรมกรอาจจะหลับง่ายและดีกว่าคนมั่งมี     และเงินทองที่พระเจ้าให้เรา  เราต้องอธิษฐานขอให้เรามีสติปัญญาในการใช้อย่างมีค่า   บริหารจัดการให้ดี เพราะถ้าเราจัดการไม่ดีเงินทองก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว   และจะถูกใช้อย่างไม่มีค่า

 

สี่ : ชีวิตเรามาอย่างไร  ก็จะไปอย่างนั้น  ปญจ 5:15-17
ชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้นั้น  ไม่ได้บังเอิญแต่เกิดมาโดยตั้งใจของพระเจ้า   พระเจ้าทรงกำหนดเขตแดนให้เขาอยู่ กจ. 17:26 ​พระ​องค์​ได้​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ทุก​ชาติ สืบสาย​โลหิต​อัน​เดียว​กัน​ให้​อยู่​ทั่ว​พิภพ​โลก และ​ได้​ทรง​กำหนด​เวลา​และ​เขต​แดน​ให้​เขา​อยู่​   แต่พระคัมภีร์สอนชัดไปกว่านั้นว่า  มนุษย์เกิดมาอย่างไรก็จะไปอย่างนั้น  คือมาตัวเปล่าและก็จะกลับไปตัวเปล่า และตลอดชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกนี้จะมีปัญหาเหมือนกันสิ้นคือ  “พบความยุ่งยากใจอย่างสาหัส  เจ็บไข้  โทโส”  
ดังนั้นการรู้ความจริงของชีวิตแบบนี้ก็ช่วยเตือนสติเราได้บ้างว่า  พระเจ้ากำหนดชีวิตให้เราอยู่  เราทุกคนมีเวลาของตนเองในโลกนี้  เรามาตัวเปล่าก็จะไปตัวเปล่า  ดังนั้นถ้าวันนี้ชีวิตของท่านอาจจะมีความโกรธ มีความเจ็บไข้ มีเรื่องที่ยุ่งกลุ้มใจบ้าง  ก็ขอให้เรารู้ว่าถูกต้องแล้วเราเป็นมนุษย์แท้ๆ  และอย่ารู้สึกแปลกใจหรือตกใจว่าทำไมเป้นอย่างนั้น   และเมื่อเราไปในงานไว้อาลัยของผู้ที่ล่วงหลับไป ก็จะช่วยเตือนใจให้เราเป็นว่า  ยามที่เราตายไปหรือจากโลกนี้ไปนั้น  เราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลย  แม้ว่าเราจะเก็บเงินทองตลอดชีวิตซื้อมันมาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเรา  หรือสิ่งนั้นเราจะรักมากที่สุด เราก็เอาไปไม่ได้

ห้: พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้  ปญจ 5:18-20
-ชีวิตจะต้องเรียนรู้พอใจอยู่กับพระพรที่พระเจ้าทานให้นั้น  แม้พระเจ้าจะให้เราอยู่เพียงไม่กี่วันในโลกนี้  พร้อมกับให้เรามีพระพรมากมาย  พระเจ้าสอนให้เราชื่นชมยินดีกับพระพรนั้น  คือหมายถึงว่าพอใจ เรียนรู้จักความพอใจ อิ่มใจ และมีท่าทีขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่ได้รับ  เช่นเดียวกับเปาโล     ฟป4: 11 ข้าพเจ้า​ไม่ได้​บ่น​ถึง​เรื่อง​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพเจ้า​จะ​มี​ฐานะ​อย่างไร​ก็​ตาม ข้าพเจ้า​ก็​เรียนรู้​แล้ว​ที่​จะ​พอใจ​อยู่​อย่าง​นั้น​ 12 ข้าพเจ้า​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​ตกต่ำ และ​รู้จัก​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อุดม​สมบูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใดๆ ข้าพเจ้า​รู้จัก​เคล็ด​ลับ​ที่​จะ​เผชิญ​กับ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​สมบูรณ์​พูน​สุข และ​ความ​ขัด​สน​ 13 ข้าพเจ้า​ผจญ​ทุก​สิ่ง​ได้ โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำลัง​ข้าพเจ้า
-ถ้าชีวิตของเรามัวแต่สะสม และงก เค็ม  เราจะไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสแห่งพระพรในสมบัตินั้นเลย  แต่คนอื่นๆที่มาภายหลังก็จะมาใช้สิ่งของเหล่านั้นที่หามาได้  แล้วจะได้ประโยชน์อะไร ?   การมัวแต่หาเงินทองและเก็บสะสมไว้  ไม่รู้จักใช้เงินทอง ไม่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์  วันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ใช้เงินทองนั้น   นี่คือการเตือนใจเราว่า เราไม่ควรจะขี้เหนียวจนเกินไป ไม่ควรสะสมไว้จนไม่กล้าใช้เงินทอง  ควรจะให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้าง  ควรจะให้ของขวัญกับตัวเอง  และใช้สมบัตินั้นเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า    ใช้รถ ใช้บ้าน ใช้ที่ทำงาน ใช้สิ่งที่เรามีนั้นเพื่อถวายงานแด่พระเจ้าด้วย   
อย่าลืมว่า  มนุษย์ทุกคนนั้นต่อให้จะมีอายุยืนยาว มีเงินทองมากมายเท่าไรก็เคยอิ่มใจในของเหล่านั้นเลย   ดังนั้นเราจะต้องตักเตือนใจตัวเองบ่อยๆว่า   ได้เท่านี้ มีแค่นี้ก็จงขอบพระคุณพระเจ้าเถิด

หก : เราทุกคนจะต้องไปที่เดียวกัน  ปญจ 6:6
มนุษย์ทุกคนจะต้องตายเหมือนกันหมดสิ้น  ในโลกนี้เรามีฐานะศักดิ์ต่างกัน  เกิดมาในสถานะหรือสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ต่างกันไป  แต่ในสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันสิ้น  จะเร็วหรือช้าแค่นั้นเอง   แต่ในที่สุดทุกคนก็ต้องตายไป  การตายของคริสเตียนก็เหมือนการย้ายที่อยู่ใหม่ที่ดีกว่า   เหมือนการย้ายบ้านในสลัมเข้าไปอยู่ในราชวังซึ่งดีกว่าเดิม   ดังนั้นนี่คือข้อกำหนดไว้สำหรับมนุษย์แล้วว่าจะเกิดมาครั้งเดียวและตายครั้งเดียว  หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การพิพากษาโทษโดยพระเจ้า ฮบ. 9:27 มี​ข้อกำหนด​สำหรับ​มนุษย์​ไว้​แล้ว​ว่า​จะ​ตาย​ครั้ง​เดียว และ​หลังจาก​นั้น​ก็​จะ​มี​การ​พิพากษา​ฉัน​ใด​    ดังนั้นทุกครั้งที่เราเห็นคนจากไปให้เตือนใจตัวเองว่า  วันหนึ่งฉันก็จะเป็นแบบนั้นด้วย      มนุษย์มาจากดินก็จะต้องกลับไปสู่ดิน  เราจะกลับคืนสู่พระเจ้าในสวรรค์    เราจะต้องเตรียมใจและเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ

เจ็ด : ชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า  ปญจ 6:10-12
ชีวิตของเราคือผลผลิตของพระเจ้า พระเจ้าปั้นแต่งชีวิตของเราขึ้นมา  พระเจ้าทรงดำรงอยู่ก่อนที่เราจะมีมา  ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี  ทรงทราบแม้กระทั่งความนึกคิด ความปรารถนา ความต้องการ  นิสัยใจคอของเราเองทั้งสิ้น    มนุษย์ไม่สามารถที่จะไปโต้เถียงพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจยิ่งกว่าตนเองได้    มนุษย์ไม่ทราบแม้กระทั่งวันที่จะมาเกิดในโลกนี้  ไม่สามารถเลือกพ่อเลือกแม่ที่จะมาเกิดได้    หรือวันที่จะต้องสละร่างกายดินจากโลกนี้ไป     ไม่รู้ว่าอะไรที่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ที่กำลังล่วงไปเหมือนเงา  ในความไม่เข้าใจทั้งสิ้นของมนุษย์ที่เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้นั้น  แต่เรามีพระเจ้าผู้สามารถรู้จักเรา  และชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใคร  เขาเหล่านั้นก็อยู่ในเวลา และอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้เดียวทั้งสิ้น  
เมื่อทราบเช่นนั้น   ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องอยู่อย่างมีคุณค่า  ให้ทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที  ทุกวินาที  ผ่านไปอย่างมีคุณค่าอยู่อย่างเกิดผล  อยู่อย่างถวายเกียรติ  อย่าอยู่ในโลกนี้เพื่อฆ่าเวลาหรือเหมือนหายใจทิ้งเปล่า  แต่จงกลับมาแสวงหาพระเจ้าที่เที่ยงแท้ และจงดำเนินตามนั้นต่อไป  ด้วยความเชื่อ และความหวัง และความรัก และอุทิศชีวิตรับใช้พระองค์เถิด. อาเมน

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 21:29 น.)

 
คำพยานชีวิต ผู้ที่ได้สัมผัสกับพระคุณพระเจ้า
Polls Zone
คุณอยากให้ประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุดจากพระเจ้า ?