gototopgototop
Get Adobe Flash player
Highlighter
การรอรับพระพร (Waiting Blessed) » การรอรับพระพร (Waiting Blessed) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com) การรอรับพระพรเพียงอย่างเดียวเป็นการเห็นแก่ตัว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งคอยให้ราชรถมาเกย ซึ่งเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอนก็เหมือนกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปร้องขอ หรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เพื่อรอคอยให้สิ่งที่ขอตอบสนองความต้องการในชีวิต หรือขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันโตอะไรทำนองนั้น หรือแสวงหาโชคลาภ รอคอยโชคชะตาราศีว่าสักวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่ได้สอนไห้เรากระทำเช่นนั้น การที่จะได้รับพระพรต้องขึ้นอยู่กับการกระทำให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราเปล่า ฟรีๆ ไม่ได้คิดมูลค่าก็จริง แต่ถ้าเราจะรับเอาพระพรก็ต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ มธ.6:33”แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” การที่เราจะได้รับสิ่งทั้งปวงนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการเข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัว ผูกพันด้วยรักอย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง ในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วก็คิดว่าได้รับความรอดเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว (ผิดครับ) ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือการประพฤติตาม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2คร.6:1”ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงวิงวอนท่านว่า ‘อย่าสักแต่รับพระคุณ’ ของพระเจ้าเท่านั้น” เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป มนุษยไม่สามารถกระทำตามธรรมบัญญัติได้เลย ยากเกินกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเราๆ จะทำตามได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากเบื้องบนเพื่อยอมตายบนไม้กางเขน ถ้าเรารอดโดยธรรมบัญญัติ กท.2:21”ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทำให้พระคุณพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ความเชื่อ คือการกระทำตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าถ้าไม่กระทำตามเมื่อวันนั้นมาถึงมิใช่ทุกคนที่เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า” พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ มธ.7:21”มิใช่ทุกคนที่เรียกว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมที่เราหวัง คือพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเสด็จกลับมา ถ้าเรามัวรอรับแต่พระพรที่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย คอยแต่แบมือขออย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีใครให้ ชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยทำอะไรเองเหมือนเด็กที่เอาแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่อะไรทำนองนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้เพราะเราเป็นลูกก็ตาม แต่การให้นั้นเป็นด้วยความรักความผูกพัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้ถูกสอนให้พึงตัวเองใช่ไหมครับ ต้องทำมาหากินเอง แต่ก่อนที่จะมาช่วยตัวเองได้ก็ถูกเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในสารพัดสิ่ง ในทุกเรื่อง พระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้พระองค์จะเทพระพรลงมาให้เรา แต่พระองค์ก็ตรัสให้เรากระทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเหมือนกัน แนวความคิดของการแยกตัวเองออกมาจากความชั่ว คือพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า พร้อมกับผู้คนของพระองค์สู่พระคัมภีร์ การแยกตัวผูกพัน คือ ปฏิเสธ และรับเอาสิ่งอื่นที่ดี แยกตัวเองดำเนินชีวิตออกมาจากบาป และจากทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์ เข้ามาสู่ความชอบธรรม และพระคำของพระเจ้า ต้องเข้ามาใกล้พระเจ้า ติดสนิท และเป็นความสนิทสนมด้วยการอุทิศตัว สรรเสริญและนมัสการ พร้อมกับการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการตอบสนองพระคุณที่ได้มีให้กับเรา การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ออกมาจากการถูกกักขังของความบาป 2คร.6:16-18”วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์  ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา””พระเจ้าตรัสว่า เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากาเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย””เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” ดังนั้น การแยกตัวเองออกมาจากความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นั้นต้องยอมจำนนและดำเนินต่อไปซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อประชากรของพระองค์ พวกเราต้องคาดหวังที่จะบริสุทธิ์ แตกต่างและแยกออกมาจากผู้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น และเข้ามาสู่ภายใต้พระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเกลียดบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียด การกระทำทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้ ถึงแม้การยืนอยู่ตรงข้ามกับบาปจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม แต่ก็จะเป็นที่รักยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นคนโปรด คุณเคยเป็นคนโปรดหรือไม่ครับ? การเป็นคนโปรดจะมีความสุขมาก เพราะร้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบ หรือจะได้รับพระพรนานาประการจากพระองค์ เราจะพบว่าทำไมพระเจ้าจึงให้นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณ และคลอดบุตรชายที่มีชื่อว่า “เยซู” ล่ะครับ ก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนโปรดนั่นเอง การที่ได้เป็นคนโปรดก็ว่านางได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ลก.1:28,30”ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า เธอ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ””แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว” เราจะพบถึงสองข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ “กาเบรียล” มากล่าวแก่นางว่า “เธอเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความโปรดปรานแก่นาง ซึ่งนี่เองเป็นการยืนยันถึงพระพรที่ประชากรของพระองค์จะได้รับเช่นกัน เพียงแค่แยกตัวเองออกมาจากระบบของโลก ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับนางมารีย์ด้วยกันครับ แล้วสิ่งที่รอคอยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ ทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรนะครับ.... วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:37 น.
พลังแห่งความปรารถนาที่ลึก (The Power Of A Deep Desire) » pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   พลังความปรารถนานี้ก็เพียงแค่เข้ามาพิจารณาความจริง  สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง น้ำแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหลเทลงมาด้วยความเชื่อ และความศรัทธาด้วยผลแห่งการอธิษฐาน และพระพรทั้งหมดแห่งชัยชนะของเราด้วยจิตวิญญาณภายใน พระพรนี้จะเข้ามาเป็นส่วนตัวและสำหรับคริสตจักรที่อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้า ไม่เชื่อว่าเราไม่เคยรู้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ที่อยู่ในความปรารถนาลึกๆ ของเรา เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานของเราและพระคำแห่งความเชื่อ เมื่อเราได้จัดการกับความปรารถนาของเรา เราก็จะใส่สิ่งนี้เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรก ความปรารถนาคือรากฐานของเราที่จะทำให้ภูเขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตของการอธิษฐาน นี่คือเคล็ดลับของการฟื้นฟูจิตวิญญาณทั้งหมด ความปรารถนาคืออะไร? เรามักจะใช้คำนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร เรามักจะใช้ถึงความปรารถนาของตัวเราเอง “ต้องการ” แต่ถึงอย่างไรความจุของความลึกแห่งความปรารถนาซึ่งมีเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะหยั่งถึง ความลึกความเข้มแข็งแห่งความปรารถนา คือการใช้ถ้อยคำในความจริงและลึกที่สุดในความรู้สึกแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใต้สำนึกที่ลึกที่สุดในแต่อย่างที่เราปรารถนา ความปรารถนานี้เป็นความรักที่แข็งแกร่ง สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเป็นความบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า “นิมิต” “แนวคิด” ที่จะกระตุ้นชีวิตของเรา และโชคชะตาถ้าเรายังไม่เคยรู้จักความจริงและความสำเร็จที่ชัดเจนจนกว่าพวกเขาจะมีไฟแห่งความรักความปรารถนานี้ภายในจิตใจของพวกเขา ความรู้ ความเข้าใจ และนิมิตที่ร่วมกัน มีข้อพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบ ข้อแรกอยู่ใน โฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” ความรู้ของตัวเองไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจ แต่การใช้ของพระองค์ คือ (ความเอาใจใส่) ความรู้เช่นนี้ก็จะสามารถเป็นไปได้ พระคัมภีร์เล่มที่สองอยู่ใน สภษ.29:18”ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข” นิมิต เป็นแสงสว่าง (การเผย) เราได้รับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในการรับใช้ มีอยู่สองสิ่งที่ได้สอนเรา คือประชากรขาดความรู้กำลังอยู่ในอันตรายของการถูกทำลาย และคนที่ไม่มีนิมิตก็จะพินาศ  การไม่มีนิมิตก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ การก้าวก็จะช้าแต่แน่นอนก็จะสูญเสียผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลประโยชน์ที่ลึกคือผลแห่งการร่วมกันในความรู้และนิมิต มันเป็นความรู้ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเรา ความรู้เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแต่นิมิตได้ผลิตความแข็งแกร่งแห่งความปรารถนาที่จะเคลื่อนเครื่องจักรไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ความเชื่อที่แท้จริงจะมาสู่เราได้ก็คือ ความรู้แห่งพระคำ แต่ความรู้ในตัวมันเองก็ยังไม่พอขาดพลังขับเคลื่อน ความรู้ของเราแห่งพระคำของพระเจ้าจำต้องถูกสร้างขึ้นภายในตัวเราที่มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการปฏิบัติตามพระวจนะ หลายคนเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามพระสัญญาเหล่านั้น เพราะพวกเขาขาดความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความต้องการที่แท้จริง ที่ลึกภายในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเขาเอง ความปรารถนาของเราไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงพระสัญญาเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นในทางความคิดด้วย กล่าวถึง และมีสันติสุขภายในด้วย การกระทำตามนั้นคือความเชื่อที่แท้จริง เป็นชนิดแห่งความเชื่อที่ได้ผลิตนิมิตให้เราติดตามด้วยไม่คาดสายตา  ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ต้องเต็มไปความเชื่อชนิดนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคง มก.11:24 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ถ้ายังไม่ได้ขอให้เราขอก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่ต้องเป็นการขอที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าอย่างลึกๆ ในจิตวิญญาณของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้จิตสำนึกที่ดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเราจะได้รับนิมิตและคว้าเอาไว้ด้วยความมั่นใจ และก้าวตามนิมิตนั้น ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เรายึดนิมิตเอาไว้ด้วยใจที่แน่วแน่ปราศจากความสงสัยในความคิด โดยยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มอบให้กับเราในพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะว่า ถ้าประชากรขาดการเผยธรรม เขาเหล่านั้นก็ขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดจิตสำนึกที่ดี การขาดจิตสำนึกที่ดีเพียงนิดเดียวความปรารถนาเหล่านั้นก็ขาดพลังของการที่จะได้รับคำตอบ หรือไปไม่ถึงความต้องการ “นิมิต” นั้นๆ อย่างน่าผิดหวัง จริยธรรม คือ จริย+ธรรม  ซึ่งคำว่าจริยหมายถึง การประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ   ส่วนคำว่าธรรม หมายถึง คุณความดี เมื่อรวมกันแล้วก็คือการกระทำความดี หรือรวมถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปโลกก็จะวุ่นวาย ความชั่วหรือการขาดการยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็จะเป็นสุข สุขกาย สุขใจ ทุกอย่างก็เป็นสุข โลกก็จะสงบ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นผู้คนต่างชิงดีชิงเด่น แย่งชิงกัน ถ้าไม่ได้ตามใจปรารถนาก็ฆ่าฟันกัน เหตุเหล่านี้ก็คือความบาปที่ได้เข้ามาครอบงำมนุษยชาติ เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยับยั้งชั่งใจจะมีอยู่ในเราทุกคนที่เชื่อและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อย่างเคร่งครัด และยึดนิมิตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวไปด้วยแรงแห่งศรัทธา จนไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยแรงผลักดันแห่งนิมิตที่ได้ทรงมอบให้กับทุกท่านตามแต่พระประสงค์ในจิตใจที่ลึกแห่งความต้องการนะครับ เอเมน..... ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ.....   ................................................   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07 น.
ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) » ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   หลังจากที่ผมรับใช้อยู่ในคริสตจักรใหญ่นั้นอยู่ร่วมหนึ่งปี ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนไม่พอจนกระทั่งล้มป่วยลง จึงได้ลาออกจากที่นั่นเพื่อมาพักผ่อนรักษาตัวให้กลับมีกำลังขึ้นมาใหม่ ในช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยเพื่อขอการทรงนำในก้าวต่อไป แต่ในใจก็คิดถึงคริสตจักรหนึ่งที่เคยไปนมัสการก่อนเดินทางไปอังกฤษ (ทุกครั้งเวลาผมจะทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนเสมอ) ครั้งนี้ก็เหมือนกันได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้รับคำตอบจึงได้โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลและนัดหมายที่จะพบกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมเริ่มต้นรับใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เป็นอิสระ ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ทิศทางของพระเจ้ามากขึ้นถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ทุกวันดูมีสันติสุขมาก เยี่ยมเยียนเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ทำกลุ่มเซลล์ ประกาศ เป็นพยานแต่ก็ไม่หนักเหมือนตอนที่อยู่คริสตจักรก่อน เช่นเคยก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมเพราะต้องทำกลุ่มเซลล์ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิม การรับใช้ในคริสตจักรนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประสานงานขององค์กรอีอีสามประเทศไทยด้วย จุดนี้เองมีความสำคัญมากในเรื่อง “เพื่อน” เพราะว่าการเป็นผู้ประสานงานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อประสานงานขององค์กรในการกระตุ้นผู้ที่เคยมาอบรมหลักสูตรของการประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบของการทวีคูณ อีอี 3 ให้ได้กลับมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ผมได้มีเวลารู้จักเพื่อนผู้รับใช้ตามภาคนั้นๆ ที่ได้เดินทางไปเพิ่มมากขึ้น นี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะงานของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อง่ายต่อการประสานฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ที่นี่มีความสุขมาก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ผูกพันกับสมาชิกเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระเจ้า ผมว่าคริสตจักรนี้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมที่จะได้รับใช้ในหนทางที่จะไปสู่แผนการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมว่า จงนำบุตรของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเรา พระองค์ทรงรู้ว่าอับราฮัมรักบุตรคนนี้มาก จึงต้องการทดสอบจิตใจดูว่าท่านจะรักบุตรของท่าน หรือว่ารักพระองค์มากกว่ากัน แต่ด้วยความเชื่อที่ท่านมีอยู่ไม่เคยจางหายไปนั้น ท่านได้กระทำตามที่พระองค์ทรงตรัสทุกประการ ได้นำบุตรไป ณ สถานที่ที่จะถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่ยื่นมือจับมีดาจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า  อับราฮัม อับราฮัม เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า ยอมถวายบุตรคนเดียวของเจ้า เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ และเมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น ก็พบแกะตัวหนึ่ง ปฐมกาล 22:13”อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย” สถานที่นั้นเอง ท่านจึงเรียกชื่อนั้นว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์” อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์ นี่คือคำที่ว่า “พระเจ้าผู้จัดเตรียม” ถ้าเราเชื่อและกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส เราก็จะได้พบกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรา ผมเชื่อเช่นนั้นมาตลอดสิ่งที่พระองค์บอกเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมมาเสมอ ในช่วงที่รับใช้อยู่นั้นก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปถึงนิมิตที่พระเจ้าให้ก็คืองาน “ฤทธิ์เดช” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวคริสตชนในประเทศไทย เป็นงานที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับใช้ร่วมกันเป็นพระพรมาก ยังจำได้ว่าในปี คศ.1998 ซึ่งก็จะถึงงานฤทธิ์เดชของปีนั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดงาน ทางคริสตจักรก็ได้ส่งผมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมกับเขาด้วย มีการประชุมอยู่หลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเลือกผู้นำนมัสการ ก็ได้เลือกท่านนั้นท่านนี้อยู่หลายท่านด้วยกัน แต่พอเอาเข้าจริงมีอยู่ท่านหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมด้วย ทางคณะกรรมการก็เลยพูดในที่ประชุมว่าก็เอาอาจารย์พงศ์ศักดิ์ นั่นแหละนำนมัสการแทน นี่คือที่มาของการที่จะเข้าไปสู่นิมิตที่ได้ให้ไว้ คือมีอยู่คืนหนึ่งในอังกฤษขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้เข้าไปสู่เวลาของพระเจ้า  แล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตว่าตัวเองยืนถือไมค์โครโฟนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอบด้าน กระโดดโลดเต้นไปมา นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า เป็นภาพที่ประทับใจมากแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แปลกภาพที่เห็นนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ผมก็ได้เฝ้ารอภาพนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย และนิมิตนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในงาน “ฤทธิ์เดช” นี่เอง คืนที่ผมได้นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า ในขณะที่ยืนถือไมค์มีฝูงชนของพระเจ้าทั้งยืนและนั่งอยู่รอบด้านเหมือนในนิมิตอย่างไงอย่างงั้นเลย ทำให้ผมรู้ว่านิมิตที่ให้นั้นคืองานฤทธิ์เดชผมตื้นตันใจมาก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นก็ได้รับใช้ในงานฤทธิ์เดชอยู่หลายปี และผมก็เชื่อว่างานเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พระเจ้าจะนำฝูงชนของพระองค์เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันมหาศาลเพื่อเสียงแห่งการสรรเสริญจะขึ้นไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อพระพรของพระองค์จะเทลงมาสู่ปวงประชาชาติทั้งสิ้น จากการได้ติดตามพระเจ้าเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่ำสมประสบการณ์ในทุกด้านที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ จากวันนั้นถึงวันนี้นิมิตต่างๆ ที่มีได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดพระองค์ไม่เคยที่จะไม่ทำตามพระสัญญาของพระองค์เลย จนกระทั่งได้มีโอกาสมารับใช้อยู่ในองค์กรหนึ่งจากหมายสำคัญที่ขอกับพระองค์ หลังจากที่ได้ออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้ว ในช่วงที่ยังคงรับใช้อยู่ในงานฤทธิ์เดชวันหนึ่งหลังจากมีการประชุมเสร็จ ก็ได้อยู่คุยต่อกับผู้รับใช้อาวุโสสองท่านซึ่งอยู่ในองค์กรนั้น แล้วก็ได้ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่า ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งถามว่าจะมารับใช้ด้วยกันในองค์กรนี้ไหม (นั้นคือหมายสำคัญ) และในเวลานั้นก็มีท่านหนึ่งได้ถามผมว่าจะมารับใช้ด้วยกันไหม ผมก็เลยรีบตกลง เพราะเป็นหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้า รับใช้อยู่ในคณะฯนี้มาประมาณ 12-13 ปีมาแล้ว ด้วยพระคุณของพระเจ้า การรับใช้เป็นการรับใช้ไปรอคอยพระสัญญาไปด้วย ผมเชื่อว่าในขณะที่รับใช้ถ้าหัวใจของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยากมากที่จะพรากเราออกไปจากพระองค์ สดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” พระธรรมข้อนี้ได้ทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างอัศจรรย์ อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เราออกไปจากน้ำพระทัยได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการยึดมั่น ทุกการทดลองก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องทนไม่ได้แม้สักครั้งเดียว 1คร.10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”   ทุกวันนี้การรับใช้ของผมอยู่ได้ก็โดยมีเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของผมก็คือ “พระเยซู” พระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นครอบครัวเดียวกันทุกสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตในพระมรรคาทุกลมหายใจเข้าออก คือผู้ที่ทรงนำข้าพระองค์กลับมา และเปลี่ยนแปลงทุกกระเบียนนิ้วในร่างกายนี้ บั้นปลายของชีวิตขอมอบอุทิศแด่พระองค์เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยนิมิตที่ได้มอบให้ วันเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่ง ด้วยทุกวันความเชื่อ และความศรัทธาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นว่าวันนั้นจะมาถึงอีกไม่นาน ฝูงชนของพระเจ้าจะรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาชาติอันมโหฬาร วางทุกสิ่งที่ถืออยู่ลง เหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเฉลิมฉลองโห่ร้องเต้นโลด สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังที่มีอยู่ ถวายสาธุการแด่องค์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยจะไม่เสียเปล่าพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องคอยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น  สดุดี 126:3,5-6 “พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” “ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน” “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้าน ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” ด้วยเสียงโห่ร้องนี้จะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยแล้ววันที่รอคอยก็จะมาถึงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดด้วยตกตะลึงพึงเพลิด แต่เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สำหรับเจ้าบ่าวคนเดียวของเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้เวลานั้นมาถึงเร็ววันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน....  (ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม ทุกถ้อยคำเหล่านี้ขอมอบถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียว)........       ................................................... วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 20:37 น.
  • 1.jpg
  • 8.jpg
  • 8c93171994eedd86cee381b2fcc378be.jpg
  • 15.jpg
  • download.png
  • images.2.png
  • no-fat-1.png
  • no-fat-2.png
  • s__5963780.jpg

9.ผู้เชื่อในพระเจ้าและธรรมบัญญัติ มัทธิว 5:19-20

ผู้เชื่อในพระเจ้าและธรรมบัญญัติ มัทธิว 5:19-20

เขียนโดยบรรพต เวชกามา (ศูนย์พันธกิจอุดรธานี)

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:20 น.


19 เพราะฉะนั้น ใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้ มีความสำคัญน้อยลง และสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วย คนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ คนนั้นจะชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ 20 เพราะเราบอกพวกท่านว่า ถ้าบุญของท่านไม่มากกว่าบุญของพวกคัมภีราจารย์ และพวกฟาริสี พวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์


ในหนังสือมัทธิวบทที่ 5:19 ขึ้นต้นด้วยคำว่า “เพราะฉะนั้น” ซึ่งบ่งบอกว่าสิ่งที่พระเยซูสอนในข้อที่ 19 และ 20 นั้นเป็นผลมาจากความมั่นคงถาวรของธรรมบัญญัติและท่าทีของพระเยซูที่มีต่อธรรมบัญญัติ คำสอนตอนนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างธรรมบัญญัติของพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ เพราะว่าพระเยซูไม่ได้มาเลิกล้างธรรมบัญญัติแต่มาทำให้สมบูรณ์ และเพราะว่าแม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งจะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกอย่างสำเร็จ

เหตุฉะนั้นผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่การประพฤติตามธรรมบัญญัติยังไม่เพียงพอ สาวกของพระเยซูต้องสอนคนอื่นให้ตระหนักถึงความยั่งยืนถาวรของธรรมบัญญัติในการดำเนินชีวิตด้วย ธรรมบัญญัติทุกข้อ“มีความสำคัญ”ไม่เท่ากัน (เปรียบเทียบกับ มธ 23:23)

แม้แต่ข้อเล็กน้อยที่สุดก็สำคัญเพราะเป็นพระบัญชาของพระเจ้าผู้เป็นจอมกษัตริย์ การทำให้ธรรมบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดหย่อนยาน ก็เท่ากับไม่ยอมให้ธรรมบัญญัติมีสิทธิอำนาจควบคุมจิตสำนึกของเราและไม่เอาใจใส่ที่จะประพฤติตามธรรมบัญญัติ ทั้งสองอย่างเป็นการลบหลู่พระเจ้าผู้ทรงบัญชาธรรมบัญญัตินั้น

การละเลยธรรมบัญญัติข้อที่เล็กน้อยที่สุด คือไม่ประพฤติตามและไม่สอนคนอื่น จะทำให้ผู้นั้นเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้า ผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าคือ บุคคลที่ประพฤติ และสอนธรรมบัญญัติทางจริยธรรมทั้งหมดอย่างสัตย์ซื่อ

นักการศึกษาพระคัมภีร์คนหนึ่งคือ Spurgeon กล่าวว่า “เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความเป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าคือ การเชื่อฟังธรรมบัญญัติ”

คำสอนของพระเยซูเรืองการเป็นบุญ

พระเยซูอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า ไม่ใช่เพียงแต่การเป็นใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่เราไม่สามารถเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้หากไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติให้ยิ่งกว่าพวกคัมภีราจารย์ และฟาริสี เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินแห่งคนบุญ

บางคนอาจจะค้านว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพระว่าพวกคัมภีราจารย์และพวกฟาริสีเป็นพวกที่รู้จักกันดีในด้านการเป็นคนบุญที่อุทิศชีวิตเพื่อทำตามธรรมบัญญัติ

พวกเขาศึกษาธรรมบัญญัติและตีความว่ามีข้อควรปฏิบัติ 248 ข้อ และข้อห้าม 365 ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ทุกข้อ

ถ้าเป็นเช่นนี้บุญของผู้เชื่อในพระเจ้าจะยิ่งกว่าพวกคัมภีรจารย์และฟาริสีได้อย่างไร และทำไมพระเยซูจึงได้เอาบุญของผู้เชื่อในพระองค์ที่ยิ่งกว่าของคัมภีราจารย์และฟาริสีมาเป็นข้อแม้ในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งเท่ากับสอนว่าเราจะได้รับความหลุดพ้นโดยการทำดีมิใช่หรือ? และยังขัดกับคำสอนในตอนต้นที่ว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของบุคคลที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ที่จะอวดอ้างมิใช่หรือ?

บุญของผู้เชื่อในพระเจ้าจะต้องมากกว่าพวกฟาริสี

คนที่ฟังพระเยซูสอนในสมัยนั้นคงจะถามคำถามข้างต้นเช่นเดียวกับเราในปัจจุบัน แต่คำตอบสำหรับคำถามนี้อยู่ไม่ไกล บุญของผู้เชื่อในพระองค์เหนือกว่าบุญของพวกคัมภีราจารย์และฟาริสีในเชิงคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ บุญของผู้เชื่อพระเจ้าเหนือกว่าไม่ใช่เพราะว่าผู้เชื่อพระเจ้ารักษากฎได้ 240 ข้อ แต่ฟาริสีรักษากฎได้เพียง 230

แต่บุญของผู้เชื่อในพระเจ้าที่เหนือกว่าเพราะว่าเป็นบุญที่ลึกซึ้งกว่า นั่นคือ เป็นบุญที่ลึกไปถึงจิตใจ แม้มีการกล่าวถึงทฤษฎีจิตวิทยาระดับลึกของฟรอยด์ (Freud) อย่างมากมาย

แต่พระเยซูชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือ บุญระดับลึก ฟาริสีพอใจกับการเชื่อฟังที่เป็นพฤติกรรมภายนอกและเป็นพิธีกรรม แต่พระเยซูชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องบุญภายในจิตใจและเจตนา เพราะ “พระเจ้ามองที่จิตใจ” (1 ซมอ 16:7;เปรียบเทียบกับ 16:15)

พระสัญญาของพระเจ้า

บรรดาคนทรงของพระเจ้าได้พยากรณ์ว่า พระพรอย่างหนึ่งที่จะได้รับเมื่อพระมาซีอะห์ (Messiah) เสด็จมาคือ บุญในจิตใจ พระเจ้าทรงสัญญาว่า “เราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลาย” (ยรม 31:33) พระเจ้าจะทรงทำสิ่งนี้ได้อย่างไร “เราจะใส่ธรรมะของเราภายในเจ้า และกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา” (อสค 36:27)

พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะบรรจุทั้งธรรบบัญญัติและพระธรรมไว้ภายในเราในเวลาเดียวกัน เราต้องไม่คิดเหมือนอย่างบางคนว่า เมื่อเรามีพระธรรมแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมีธรรมบัญญัติอีกต่อไป เพราะสิ่งที่พระธรรมทำคือจารึกธรรบบัญญัติของพระเจ้าไว้บนดวงใจของเรา

ดังนั้น “พระธรรม” “ธรรมบัญญัติ” “บุญ” และ “ใจ” เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด พวกฟาริสีคิดว่าการกระทำภายนอกตามธรรมบัญญัติเป็นบุญที่เพียงพอ “ครูที่สอนเรื่องบุญ” (ที่บันทึกไว้ในหนังสือม้วนทะเลตาย) สอนให้พวกเอสเซน (Essenes) เชื่อฟังธรรมบัญญัติอย่างเคร่งคัดกว่าพวกฟาริสีเสียอีก

แต่พระเยซูสอนการเชื่อฟังธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัดที่สุด ถ้าพวกเอสเอซนเรียกร้องให้เชื่อฟังธรรมบัญญัติมากขึ้นๆ พระเยซูก็เรียกร้องให้เชื่อฟังธรรมบัญญัติแบบลึกขึ้นๆ การเชื่อฟังธรรมบัญญัติแบบลึกซึ้งนี้เป็นบุญในจิตใจที่จะเกิดขึ้นได้เฉพาะในบุคคลที่ได้เกิดใหม่โดยพระธรรมและมีพระธรรมสถิตตอยู่ในชีวิต

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมบุญที่เหนือกว่าของพวกคัมภีราจารย์และฟาริสีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเพราะบุญแบบนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการบังเกิดใหม่ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าได้นอกจากบุคคลที่บังเกิดใหม่แล้ว (ยน 3:3,5)

เนื้อหาสาระในมัทธิวบทที่ 5

เนื้อหาส่วนที่เหลือของมัทธิวบทที่ 5 เป็นตัวอย่างของบุญอันยิ่งใหญ่กว่าหรือลึกซึ้งกว่าของผู้เชื่อในพระเจ้า ตัวอย่าง 6 ประการซึ่งช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูสอน ในข้อที่ 17-20 เกี่ยวกับความยั่งยืนถาวรของธรรมบัญญัติ การเสด็จมาของพระองค์ซึ่งทำให้การทำตามธรรมบัญญัติด้านจริยธรรมสมบูรณ์ และความรับผิดชอบของเหล่าสาวกที่จะต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติให้ลึกซึ้งกว่าที่พวกคัมภีราจารย์และฟาริสีกระทำอยู่

ในทุกตัวอย่างที่มีการกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างสองแนวความคิดโดยใช้คำพูดแบบเดียวกัน “ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่า…ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า…”(21,22)

ความแตกต่างระหว่างพระเยซูและพวกคัมภีราจารย์

สาระของความแตกต่างกันนี้คืออะไร เราเห็นได้ชัดว่า พระเยซูสอนด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์เอง แต่พระองค์เปรียบเทียบคำสอนของพระองค์กับใครกัน เราจำเป็นต้องตอบคำถามนี้ก่อนที่จะพิจารณารายละเอียดของความขัดแย้งกันของคำสอนในบทต่อๆไป

นักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนคิดว่าพระเยซูเปรียบเทียบกับคำสอนของโมเสส นั่นคือพระเยซูกำลังตั้งระบบจริยธรรมขึ้นมาใหม่ที่ตรงข้ามกับธรรมบัญญัติของโมเสส โดยที่เราสามารถเรียบเรียงคำตรัสของพระเยซูอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้ “ท่านทั้งหลายรู้ว่าพระคัมภีร์เดิมสอนไว้ว่า…แต่เราสอนท่านทั้งหลายว่า”

ถึงแม้จะมีคนจำนวนมากตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้เช่นนี้ แต่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นการตีความหมายที่ไม่ถูกต้องและไม่มีหลักฐาน พระเยซูไม่ได้หักล้างธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานผ่านโมเสส

แต่พระองค์คัดค้านการที่พวกคัมภีราจารย์และฟาริสีบิดเบือนธรรมบัญญัติ โดยมีเหตุผลสนับสนุน 4 ประการว่า พระเยซูไม่ได้หักล้างธรรมบัญญัติ แต่พระองค์รับรองธรรมบัญญัติ ยืนยันถึงสิทธิอำนาจของธรรมบัญญัติและตีความธรรมบัญญัติให้เหล่าสาวกเข้าใจอย่างถูกต้องเสียอีก

พระเยซูคัดค้านเรื่องการบิดเบือนพระคำ

เหตุผลประการแรกมาจากเนื้อหาของคำสอนที่ตรงข้ามกับคำสอนขงพระเยซู เมื่อดูครั้งแรกเราอาจคิดว่าคำสอนนี้คือ ธรรมบัญญัติของโมเสส ในตัวอย่างทั้ง 6 ตัวอย่างจะมีบางส่วนของคำสอนที่เหมือนกับธรรมบัญญัติของโมเสส เช่น อย่าฆ่าคน (21) อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา (27) ถ้าผู้ใดจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าแก่ภรรยานั้น (31)

แต่เมื่อมาถึงตัวอย่างที่ 6 เราพบว่ามีบางส่วนที่ต่างจากธรรมบัญญัติของโมเสส ในคำสอน จงรักเพื่อนบ้านแลเกลียดชังศัตรู (43) ส่วนแรกที่ว่า “จงรักเพื่อนบ้าน” เป็นส่วนที่มาจากธรรมบัญญัติ (ลนต 19:18) ถึงแม้จะมีการตัดส่วนที่สำคัญที่ว่า “เหมือนรักตนเอง” ออกไป

แต่ส่วนหลังที่ว่า “และเกลียดชังศัตรู” ไม่มีปรากฏอยู่ในธรรมบัญญัติเลย ไม่ว่าในหนังสือเลวีนิติ 19:18 หรือในที่อื่นๆ ส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่พวกคัมภีราจารย์เพิ่มเติมเข้าไปในธรรมบัญญัติเพื่อจะตีความหมายของธรรมบัญญัติ แต่มีผลให้ความหมายของธรรมบัญญัติบิดเบือนไป

และเมื่อพิจารณาตัวอย่างอีก 5 ตัวอย่างโดยละเอียด เราพบว่ามีการบิดเบือนธรรมบัญญัติเช่นเดียวกัน สิ่งที่พระเยซูคัดค้านคือส่วนที่บิดเบือนธรรมบัญญัติ ไม่ใช่ตัวธรรมบัญญัติที่แท้จริง

เพราะพระเยซูไม่ได้สอนให้ทำสิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมบัญญัติ แต่สอนให้รักษาธรรมบัญญัติอย่างลึกซึ้งสมบูรณ์ขึ้น (ไม่เพียงแต่จะฆ่าคนไม่ได้ แต่การโกรธก็ไม่ได้เช่นกัน)

พระเยซูหักล้างคำสอนของพวกคัมภีราจารย์

เหตุผลประการที่สอง อยู่ในคำกล่าวนำคำสอนที่พระเยซูต้องการหักล้างซึ่งกล่าวว่า ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่า (21,33) หรือ ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า (27,38,43) หรือสั้นกว่านั้นลงไปอีก มีคำกล่าวไว้ว่า (31)

คำในภาษากรีกที่พระเยซูใช้ในการกล่าวนำคำสอนเหล่านี้คือ เออร์เรเธ (errethe) ซึ่งแปลว่า “มีคำกล่าวว่า” แต่พระเยซูจะไม่ใช้คำนี้เลยเมื่อต้องการอ้างถึงสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์

ทุกครั้งที่พระเยซูยกสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้พระองค์จะใช้คำว่าเกรแกร็ปทัย (gegraptai) ซึ่งแปลว่า “มีคำเขียนไว้ว่า”

ดังนั้นในตัวอย่างทั้ง 6 ตัวอย่างพระเยซูไม่ได้หักล้างสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า (เปรียบเทียบกับ 12:35;9:4;21:16,42;22:31) แต่พระองค์หักล้างคำสอนของพวกคัมภีราจารย์ที่ตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนที่ได้ยินมาตั้งแต่พวกคัมภีราจารย์เริ่มสอนในธรรมศาลา

ศาสตราจารย์ ดาวิด เดาเบ (David Daube) ซึ่งมีความรู้กว้างขวางในเรื่องคัมภีราจารย์ได้ยืนยันสิ่งนี้ โดยอธิบายว่า “คำกริยา ได้ยิน (hear) เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับความหมายที่ผิวเผินตามตัวอักษรของพระคัมภีร์

ดังนั้นคำสอนที่พวกเขาได้ยินมาจึงเป็นคำสอนที่มาจากการตีความหมายพระคัมภีร์อย่างแคบๆและผิวเผิน แต่พระเยซูเปิดเผยความหมายที่สมบูรณ์ของพระคัมภีร์ในคำสนของพระองค์” คำพูดที่ว่า “ท่านได้ยินคำซึ่งกล่าวว่า…ฝ่ายเราบอกท่านว่า” ชี้ให้เห็นว่า พระเยซูไม่ได้ลบล้างธรรมบัญญัติ แต่สนับสนุนโดยเปิดเผยความหมายอันแท้จริงของธรรมบัญญัติ

พระเยซูไม่ได้ขัดแย้งกับพวกคัมภีราจารย์ในเรื่องสิทธิอำนาจของธรรมบัญญัติ เพราะทั้งพระเยซูและพวกคัมภีราจารย์ยอมรับสิทธิอำนาจของธรรมบัญญัติว่ามาจากพระเจ้า แต่พระเยซูขัดแย้งกับพวกคัมภีรจาย์ในเรื่องการตีความหมายธรรมบัญญัติของพวกเขา

พระเยซูมาเพื่อธรรมบัญญัติสมบูรณ์

เหตุผลประการที่ 3 มาจากบริบทใกล้เคียงของหนังสือตอนนี้ในข้อพระคัมภีร์ที่มาก่อนและเป็นคำนำสำหรับเนื้อหาตอนนี้ (17-20) พระเยซูได้สอนเหล่าสาวกอย่างชัดเจนว่าพระองค์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติเป็นจริงสมบูรณ์ทุกประการ และเหล่าสาวกจะต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติ

พระเยซูสอนว่าแม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะสำเร็จ เหล่าสาวกต้องทำตามธรรมบัญญัติทุกข้อไม่ละเลยแม้แต่ข้อที่เล็กน้อยที่สุด

เมื่อพระเยซูสอนเช่นนี้แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสอนสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมบัญญัติในตอนต่อมา ถ้าพระเยซูสอนสิ่งที่ขัดแย้งกับธรรมบัญญัติของโมเสสก็เท่ากับว่าพระองค์สอนสิ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระองค์เอง

ดังนั้นนักอธิบายพระคัมภีร์ที่คิดว่าพระเยซูต้องการหักล้างธรรมบัญญัติของโมเสสในคำสอนตอนนี้จะไม่สามารถอธิบายความขัดแย้งของการตีความหมายของเขากับบริบทได้ และต้องหันไปพึ่งการอธิบายแบบไร้สาระโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุน

ดังเช่นดับบลิว. ซี. แอลเล็น (W. C. Allen) อธิบายว่า “แต่เดิมนั้นไม่มี มธ 5:18,19 ในคำสั่งสอนบนภูเขาของพระเยซู แต่ผู้เขียนหนังสือมัทธิวได้ต่อเติมข้อความตอนนี้เข้าไปในภายหลัง”

แต่ในความจริงแล้วสิ่งที่พระเยซูสอนใน มธ 5:17-20 นั้นไม่เพียงแต่สอดคล้องกับคำสอนส่วนที่เหลือของคำสั่งสอนบนภูเขา แต่ยังสอดคล้องกับคำสอนของพระองค์ที่บันทึกไว้ในตอนอื่นๆด้วย

ท่าทีของพระเยซูต่อพระคัมภีร์เดิม

เหตุผลประการที่ 4 คือ ท่าทีของพระเยซูต่อพระคัมภีร์เดิมในหนังสือตอนอื่นๆก่อนหน้านี้มัทธิวได้บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูเผชิญกับการทดลองของมาร 40 วัน ในถิ่นทุรกันดารยูเดีย พระเยซูต่อสู้การทดสอบที่แยบยลของมารทุกประการโดยอ้างอิงถึงพระคำในพระคัมภีร์เดิม และไม่จำเป็นต้องโต้แย้งกับมารให้ยืดเยื้อ พระองค์สยบการทดสอบของมารได้ตั้งแต่ต้นในทุกเรื่องโดยอ้างถึงคำที่เขียนไว้ (gegraaptai=เกแกร็ปทัย)

พระธรรมที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้ยอมปฏิบัติตามพระคำที่เขียนไว้ทุกเรื่องทั้งด้านความประพฤติส่วนตัว และการปฏิบัติพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย พระเยซูมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์สำเร็จและไม่ยอมหันเหออกจากทางที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์

ดังนั้นเมื่อพระเยซูย้ำใน มธ 5:17 ว่า พระองค์ไม่มาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้พยากรณ์ แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการนั้น พระองค์ได้แสดงถึงท่าทีที่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ ซึ่งสอดคล้องกับท่าทีในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ

ความแตกต่างระหว่างการตีความหมายของธรรมบัญญัติ

จากเหตุผล 4 ประการข้างต้น จึงเห็นไดชัดว่า ไม่มีความขัดแย้งระหว่างพระคริสต์กับโมเสส หรือระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ หรือระหว่างบารมีพระเจ้ากับธรรมบัญญัติ แต่เป็นความขัดแย้งระหว่างการตีความหมายของธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องของพระคริสต์กับพวกคัมภีราจารย์ที่ตีความหมายของธรรมบัญญัติอย่างผิดๆ จนทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างความชอบธรรมของผู้เชื่อพระเจ้าและของพวกฟาริสี

วิธีการตีความธรรมบัญญัติของพวกฟาริสี

วิธีคดเคี้ยว (tortuous methods) ของพวกคัมภีราจารย์และฟาริสี (ดังที่คาลวินเรียก) ในการตีความหมายของธรรมบัญญัตินั้นเป็นอย่างไร? โดยทั่วไปพวกคัมภีราจารย์และฟาริสีจะทำให้ธรรมบัญญัติหย่อนยานโดยลดมาตรฐานทางศีลธรรมให้ต่ำลง เพราะเห็นว่าธรรมบัญญัติเป็นแอกและภาระหนัก จึงต้องการทำให้แอกนั้นง่ายและภาระนั้นเบา วิธีการของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธรรมบัญญัติแต่ละข้อว่าเป็นพระบัญญัติ (ซึ่งอาจเป็นข้อบังคับให้กระทำ หรือข้อห้ามไม่ให้กระทำ) หรือเป็นข้ออนุญาต

ข้อห้ามและข้อบังคับในธรรมบัญญัติ

ในตัวอย่าง 6 ประการที่พระเยซูยกมานั้น 4 ประการเป็นพระบัญญัติ โดยที่ 3 ประการเป็นข้อห้าม (อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าเสียคำสัตย์สาบาน) และประการที่ 4 เป็นข้อบังคับ (จงรักเพื่อนบ้าน) ทั้ง 4 ประการนี้เป็นคำสั่งที่ชัดเจนให้กระทำหรือไม่ไห้กระทำบางสิ่ง

ส่วนตัวอย่างที่เหลืออีก 2 ประการเป็นข้ออนุญาตที่ต่างจากพระบัญญัติ เพราะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยคำสั่งว่า “จง” หรือ “อย่า” ตัวอย่างหนึ่งเป็นข้ออนุญาตสำหรับการหย่าภายใต้สถานการณ์และข้อแม้ที่กำหนดไว้

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นข้ออนุญาตสำหรับการลงโทษ (ตาแทนตา) ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งผู้พิพากษาเป็นผู้ดำเนินการตามความผิดที่ได้กระทำไป ข้ออนุญาตเหล่านี้มีขอบเขตที่จำกัดไว้อย่างชัดเจน

พวกคัมภีราจารย์และฟาริสีทำให้มาตรฐานธรรมบัญญัติต่ำลง

พวกคัมภีราจารย์และฟาริสีทำให้มาตรฐานต่ำลงโดยจำกัดขอบเขตของพระบัญญัติให้แคบลง และขยายขอบเขตของข้ออนุญาตให้กว้างขึ้น แต่ว่าพระเยซูกลับทำตรงกันข้าม พระองค์ต้องการให้เรายอมรับความหมายทั้งหมดของพระบัญญัติโดยไม่สร้างข้อจำกัดตามใจเรา และให้ยอมรับขอบเขตขอข้ออนุญาตตามที่พระเจ้าขีดเส้นไว้ และไม่ขยายขอบเขตของข้ออนุญาตออกไปตามอำเภอใจของเราดังที่จะเห็นในตัวอย่างที่พระองค์ยกมาสอนเหล่าสาวก

ความเข้าใจของพวกคัมภีราจารย์และฟาริสีเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ

พวกคัมภีราจารย์และฟาริสีจำกัดขอบเขตของพระบัญญัติที่ห้ามไม่ให้ฆ่าคนและล่วงประเวณีเพียงการกระทำภายนอกเท่านั้น แต่พระเยซูชี้ให้เห็นว่าขอบเขตของพระบัญญัติครอบคลุมไปถึงความคิดโกรธเคือง คำพูดส่อเสียด และสายตาที่กำหนัด

พวกคัมภีราจารยและฟาริสีจำกัดการรักษาคำสัตย์สาบานไว้เฉพาะกรณีที่อ้างถึงพระนามพระเจ้าเท่านั้น และจำกัดการรักเพื่อนบ้านไว้สำหรับคนที่มีเชื้อชาติและศาสนาเดียวกันเท่านั้น แต่พระเยซูสอนว่าเราต้องรักษาคำสัญญาของเราในทุกกรณีและรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

พวกฟาริสีจำกัดและขยายขอบเขตของธรรมบัญญัติ

นอกจากพวกคัมภีราจารย์และฟาริสีจะจำกัดขอบเขตของพระบัญญัติแล้ว พวกเขายังขยายขอบเขตของข้ออนุญาตด้วยเช่น พวกเขาขยายขอบเขตของข้อแม้สำหรับการหย่าร้างจากการผิดศีลล่วงประเวณีเพียงข้อเดียวให้ครอบคลุมทุกสิ่งที่สามีต้องการใช้อ้างเพื่อหย่าภรรยา และขยายขอบเขตของการลงโทษผู้ทำผิด จากเฉพาะภายในกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุมการแก้แค้นส่วนตัวด้วย

แต่พระเยซูยืนยันให้รักษาขอบเขตเดิมที่กำหนดไว้ พระเยซูเรียกการหย่าร้างที่อ้างถึงเหตุผลอื่นๆนอกเหนือจากเหตุผลเดียวที่กำหนดไว้ว่า เป็นการล่วงประเวณี และเรียกร้องให้ละเว้นการแก้แค้นส่วนตัวในทุกกรณี

ผู้ที่หักล้างธรรมบัญญัติ

การพิจารณาตัวอย่างเหล่านี้ในขั้นต้นชี้ให้เห็นว่าพระเยซูไม่ได้หักล้างธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานแก่โมเสส พวกคัมภีร์จาร์ย์และฟาริสีต่างหากที่หักล้างธรรมบัญญัติ พระเยซูอธิบายความหมายที่แท้จริงของธรรมบัญญัติด้านจริยธรรม และชี้ให้เห็นสิ่งที่ธรรมบัญญัติเรียกร้องจากชีวิตของเราทุกประการ (แม้เราจะไม่ชอบบางประการ)

พระเยซูขยายขอบเขตของข้อบังคับที่คัมภีราจารย์และฟารีทำให้แคบลง และพระเยซูจำกัดขอบเขาของข้ออนุญาตที่คัมภีจารย์และฟาริสีทำให้กว้างขึ้น พระเยซูสอนว่าธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นธรรมบัญญัติที่มาจากพระเจ้า ซึ่งยั่งยืนถาวร และมีสิทธิอำนาจที่เราต้องน้อมรับ

คาลวิน (Calvin) กล่าวว่า “ในคำสั่งสอนบนภูเขาพระเยซูไม่ได้กำหนดธรรมบัญญัติใหม่ขึ้นมา แต่อธิบายธรรมบัญญัติที่พระเจ้าได้ทรงประทานไว้อย่างสัตย์ซื่อ” พวกฟาริสีทำให้ธรรมบัญญัติคลุมเครือ แต่พระเยซูทำให้ความเที่ยงตรงของธรรมบัญญัติเด่นชัดขึ้น

ในเรื่องนี้ ผู้เชื่อในพระเจ้าต้องเอาอย่างพระคริสต์ ไม่ใช่เอาอย่างฟาริสี เราไม่มีเสรีภาพที่จะลดมาตรฐานของธรรมบัญญัติเพื่อให้ประพฤติตามได้ง่ายขึ้น บุญของผู้เชื่อในพระองค์ต้องเหนือกว่าบุญของฟาริสี

ในปัจจุบันพวกที่ส่งเสริม “จริยธรรมแบบใหม่ที่ให้คนทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ” (New morality) และพวก “การเปลี่ยนแปลงจริยธรรมไปตามสถานการณ์” (Situational ethic) ก็กำลังทำเช่นเดียวกับพวกฟาริสี

บุคคลพวกนี้อาจอ้างว่าอยู่ฝ่ายพระคริสต์ และไม่เห็นด้วยกับวิธีการของฟาริสี แต่ในความเป็นจริงพวกเขาก็เป็นเหมือนฟาริสีที่คิดว่าธรรมบัญญัติเป็นภาระและพยายามแสดงภาระนี้โดยทำให้ธรรมบัญญัติหย่อนยาน

พวกเขายกเลิกธรรมบัญญัติ (ที่พระเยซูสอนว่าพระองค์ไม่ได้มาเลิกล้าง) และสอนว่าธรรมบัญญัติและพรหมวิหารสี่ อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันและไปด้วยกันไม่ได้ (แต่พระเยซูไม่เคยสอนเช่นนั้น)

พระองค์ไม่เห็นด้วยกับการตีความธรรมบัญญัติของฟาริสี แต่น้อมรับสิทธิอำนาจของธรรมบัญญัติว่าเป็นพระคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้ และสอนให้พวกสาวกน้อมรับมาตรฐานอันสูงส่งของความหมายที่แท้จริงของธรรมบัญญัติด้วย

พวกเราที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าในปัจจุบัน รักษาหรือทำตามธรรมบัญญัติ เพื่อจะได้รับความหลุดพ้นเหมือนพวกคัมภีราจารย์และพวกฟาริสี หรือว่า รักษาหรือทำตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าหลุดพ้นแล้ว ได้รับการชำระให้เป็นคนบุญในความหลุดพ้นขั้นที่หนึ่งแล้ว

25 พฤษภาคม 54

เขียนโดย Banpote Wetchgama (ศูนย์พันธกิจอุดรธานี)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 2012 เวลา 9:35 น.

(ข้อมูลที่เกี่ยวกับ“คริสเตียนและธรรมบัญญัติ” ที่นำมาเขียนในบทความนี้อ้างอิงจากหนังสือ “Christian Counter-Culture by John R. W. Stott” PP. 74-81)


 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2012 เวลา 12:44 น.)

 
คำพยานชีวิต ผู้ที่ได้สัมผัสกับพระคุณพระเจ้า
Polls Zone
คุณอยากให้ประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุดจากพระเจ้า ?