gototopgototop
Get Adobe Flash player
Highlighter
การรอรับพระพร (Waiting Blessed) » การรอรับพระพร (Waiting Blessed) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com) การรอรับพระพรเพียงอย่างเดียวเป็นการเห็นแก่ตัว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขี้เกียจไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งคอยให้ราชรถมาเกย ซึ่งเป็นการไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแน่นอนก็เหมือนกับการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปร้องขอ หรือหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นเครื่องเซ่นไหว้เพื่อรอคอยให้สิ่งที่ขอตอบสนองความต้องการในชีวิต หรือขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่ มีรถคันโตอะไรทำนองนั้น หรือแสวงหาโชคลาภ รอคอยโชคชะตาราศีว่าสักวันหนึ่งจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พระเจ้าไม่ได้สอนไห้เรากระทำเช่นนั้น การที่จะได้รับพระพรต้องขึ้นอยู่กับการกระทำให้เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราเปล่า ฟรีๆ ไม่ได้คิดมูลค่าก็จริง แต่ถ้าเราจะรับเอาพระพรก็ต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ในข้อพระคัมภีร์ มธ.6:33”แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” การที่เราจะได้รับสิ่งทั้งปวงนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน คือการเข้ามามีสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นการส่วนตัว ผูกพันด้วยรักอย่างลึกซึ้งเป็นเนื้อเดียวกัน เปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง ในเมื่อเราเชื่อในพระองค์แล้วก็คิดว่าได้รับความรอดเบ็ดเสร็จโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว (ผิดครับ) ยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นความเชื่อที่ถูกต้องคือการประพฤติตาม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2คร.6:1”ในเมื่อเราทำงานร่วมกับพระคริสต์แล้ว เราจึงวิงวอนท่านว่า ‘อย่าสักแต่รับพระคุณ’ ของพระเจ้าเท่านั้น” เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ เพราะธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป มนุษยไม่สามารถกระทำตามธรรมบัญญัติได้เลย ยากเกินกว่ามนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างเราๆ จะทำตามได้ ไม่มีเหตุผลเลยที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากเบื้องบนเพื่อยอมตายบนไม้กางเขน ถ้าเรารอดโดยธรรมบัญญัติ กท.2:21”ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทำให้พระคุณพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ความเชื่อ คือการกระทำตามนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส เพราะว่าถ้าไม่กระทำตามเมื่อวันนั้นมาถึงมิใช่ทุกคนที่เรียกว่า “พระองค์เจ้าข้า” พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ มธ.7:21”มิใช่ทุกคนที่เรียกว่า พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  เพราะฉะนั้น ความชอบธรรมที่เราหวัง คือพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเสด็จกลับมา ถ้าเรามัวรอรับแต่พระพรที่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย คอยแต่แบมือขออย่างเดียวแล้วถ้าไม่มีใครให้ ชีวิตเราจะอยู่ได้อย่างไร เพราะไม่เคยช่วยเหลือตัวเอง ไม่เคยทำอะไรเองเหมือนเด็กที่เอาแต่แบมือขอตังค์พ่อแม่อะไรทำนองนั้นแหละครับ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้เพราะเราเป็นลูกก็ตาม แต่การให้นั้นเป็นด้วยความรักความผูกพัน เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ได้ถูกสอนให้พึงตัวเองใช่ไหมครับ ต้องทำมาหากินเอง แต่ก่อนที่จะมาช่วยตัวเองได้ก็ถูกเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในสารพัดสิ่ง ในทุกเรื่อง พระเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้พระองค์จะเทพระพรลงมาให้เรา แต่พระองค์ก็ตรัสให้เรากระทำตามในสิ่งที่พระองค์ได้สอนเหมือนกัน แนวความคิดของการแยกตัวเองออกมาจากความชั่ว คือพื้นฐานในการมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า พร้อมกับผู้คนของพระองค์สู่พระคัมภีร์ การแยกตัวผูกพัน คือ ปฏิเสธ และรับเอาสิ่งอื่นที่ดี แยกตัวเองดำเนินชีวิตออกมาจากบาป และจากทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเยซูคริสต์ เข้ามาสู่ความชอบธรรม และพระคำของพระเจ้า ต้องเข้ามาใกล้พระเจ้า ติดสนิท และเป็นความสนิทสนมด้วยการอุทิศตัว สรรเสริญและนมัสการ พร้อมกับการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยใจกล้าหาญ ไม่มีข้อแม้ใดๆ เป็นการตอบสนองพระคุณที่ได้มีให้กับเรา การกระทำเช่นนี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ออกมาจากการถูกกักขังของความบาป 2คร.6:16-18”วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์  ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นชนชาติของเรา””พระเจ้าตรัสว่า เหตุฉะนั้น เจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น และจงแยกตัวออกจากาเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลาย””เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” ดังนั้น การแยกตัวเองออกมาจากความบาปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ชีวิตที่จะดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าได้นั้นต้องยอมจำนนและดำเนินต่อไปซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อประชากรของพระองค์ พวกเราต้องคาดหวังที่จะบริสุทธิ์ แตกต่างและแยกออกมาจากผู้คนเหล่านั้นทั้งสิ้น และเข้ามาสู่ภายใต้พระเจ้าด้วยตัวของเราเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และต้องเกลียดบาปเหมือนกับที่พระองค์ทรงเกลียด การกระทำทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการแยกตัวเองออกมาจากสิ่งชั่วร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้ ถึงแม้การยืนอยู่ตรงข้ามกับบาปจะเป็นเรื่องที่ยากมากก็ตาม แต่ก็จะเป็นที่รักยิ่งหรือที่เรียกว่าเป็นคนโปรด คุณเคยเป็นคนโปรดหรือไม่ครับ? การเป็นคนโปรดจะมีความสุขมาก เพราะร้องทูลขอสิ่งใดก็จะได้รับคำตอบ หรือจะได้รับพระพรนานาประการจากพระองค์ เราจะพบว่าทำไมพระเจ้าจึงให้นางมารีย์ตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณ และคลอดบุตรชายที่มีชื่อว่า “เยซู” ล่ะครับ ก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนโปรดนั่นเอง การที่ได้เป็นคนโปรดก็ว่านางได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างสม่ำเสมอ ลก.1:28,30”ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น แล้วว่า เธอ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ””แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ยอย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว” เราจะพบถึงสองข้อด้วยกันที่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ “กาเบรียล” มากล่าวแก่นางว่า “เธอเป็นหญิงที่พระเจ้าทรงโปรดปราน” ขอบคุณพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความโปรดปรานแก่นาง ซึ่งนี่เองเป็นการยืนยันถึงพระพรที่ประชากรของพระองค์จะได้รับเช่นกัน เพียงแค่แยกตัวเองออกมาจากระบบของโลก ใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับนางมารีย์ด้วยกันครับ แล้วสิ่งที่รอคอยก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระองค์ ทุกอย่างเป็นไปได้โดยพระเจ้า ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่าน ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีแห่งพระพรนะครับ.... วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:37 น.
พลังแห่งความปรารถนาที่ลึก (The Power Of A Deep Desire) » pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   พลังความปรารถนานี้ก็เพียงแค่เข้ามาพิจารณาความจริง  สิ่งนี้อาจจะปฏิวัติชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง น้ำแห่งชีวิตก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตไหลเทลงมาด้วยความเชื่อ และความศรัทธาด้วยผลแห่งการอธิษฐาน และพระพรทั้งหมดแห่งชัยชนะของเราด้วยจิตวิญญาณภายใน พระพรนี้จะเข้ามาเป็นส่วนตัวและสำหรับคริสตจักรที่อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้า ไม่เชื่อว่าเราไม่เคยรู้ถึงพลังอันมหาศาลนี้ที่อยู่ในความปรารถนาลึกๆ ของเรา เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานของเราและพระคำแห่งความเชื่อ เมื่อเราได้จัดการกับความปรารถนาของเรา เราก็จะใส่สิ่งนี้เข้าไปก่อนเป็นอันดับแรก ความปรารถนาคือรากฐานของเราที่จะทำให้ภูเขาสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตของการอธิษฐาน นี่คือเคล็ดลับของการฟื้นฟูจิตวิญญาณทั้งหมด ความปรารถนาคืออะไร? เรามักจะใช้คำนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไร เรามักจะใช้ถึงความปรารถนาของตัวเราเอง “ต้องการ” แต่ถึงอย่างไรความจุของความลึกแห่งความปรารถนาซึ่งมีเพียงเล็กน้อยก็ยากที่จะหยั่งถึง ความลึกความเข้มแข็งแห่งความปรารถนา คือการใช้ถ้อยคำในความจริงและลึกที่สุดในความรู้สึกแห่งความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใต้สำนึกที่ลึกที่สุดในแต่อย่างที่เราปรารถนา ความปรารถนานี้เป็นความรักที่แข็งแกร่ง สำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการเป็นความบริสุทธิ์อย่างแรงกล้า “นิมิต” “แนวคิด” ที่จะกระตุ้นชีวิตของเรา และโชคชะตาถ้าเรายังไม่เคยรู้จักความจริงและความสำเร็จที่ชัดเจนจนกว่าพวกเขาจะมีไฟแห่งความรักความปรารถนานี้ภายในจิตใจของพวกเขา ความรู้ ความเข้าใจ และนิมิตที่ร่วมกัน มีข้อพระคัมภีร์อยู่สองเล่มที่น่าสนใจมาเปรียบเทียบ ข้อแรกอยู่ใน โฮเชยา 4:6 “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” ความรู้ของตัวเองไม่ได้นำมาซึ่งอำนาจ แต่การใช้ของพระองค์ คือ (ความเอาใจใส่) ความรู้เช่นนี้ก็จะสามารถเป็นไปได้ พระคัมภีร์เล่มที่สองอยู่ใน สภษ.29:18”ที่ใดๆ ที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติจะเป็นสุข” นิมิต เป็นแสงสว่าง (การเผย) เราได้รับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราในการรับใช้ มีอยู่สองสิ่งที่ได้สอนเรา คือประชากรขาดความรู้กำลังอยู่ในอันตรายของการถูกทำลาย และคนที่ไม่มีนิมิตก็จะพินาศ  การไม่มีนิมิตก็ไม่มีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ การก้าวก็จะช้าแต่แน่นอนก็จะสูญเสียผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลประโยชน์ที่ลึกคือผลแห่งการร่วมกันในความรู้และนิมิต มันเป็นความรู้ที่ลุกเป็นไฟอยู่ในเรา ความรู้เป็นเหมือนกับเครื่องจักรแต่นิมิตได้ผลิตความแข็งแกร่งแห่งความปรารถนาที่จะเคลื่อนเครื่องจักรไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ความเชื่อที่แท้จริงจะมาสู่เราได้ก็คือ ความรู้แห่งพระคำ แต่ความรู้ในตัวมันเองก็ยังไม่พอขาดพลังขับเคลื่อน ความรู้ของเราแห่งพระคำของพระเจ้าจำต้องถูกสร้างขึ้นภายในตัวเราที่มีแรงปรารถนาอันแรงกล้าสำหรับการปฏิบัติตามพระวจนะ หลายคนเข้าใจถึงพระสัญญาของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยปฏิบัติตามพระสัญญาเหล่านั้น เพราะพวกเขาขาดความปรารถนาอันแรงกล้าต่อความต้องการที่แท้จริง ที่ลึกภายในก้นบึ้งแห่งหัวใจของเขาเอง ความปรารถนาของเราไม่ใช่เพียงแค่รู้ถึงพระสัญญาเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นในทางความคิดด้วย กล่าวถึง และมีสันติสุขภายในด้วย การกระทำตามนั้นคือความเชื่อที่แท้จริง เป็นชนิดแห่งความเชื่อที่ได้ผลิตนิมิตให้เราติดตามด้วยไม่คาดสายตา  ดังนั้น ถ้าจะให้เกิดขึ้นได้ต้องเต็มไปความเชื่อชนิดนี้ที่แข็งแกร่งมั่นคง มก.11:24 “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และท่านจะได้รับสิ่งนั้น” ถ้ายังไม่ได้ขอให้เราขอก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนา แต่ต้องเป็นการขอที่เต็มไปด้วยความเชื่ออันแรงกล้าอย่างลึกๆ ในจิตวิญญาณของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจภายใต้จิตสำนึกที่ดี คิดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งความดีงามที่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อเราจะได้รับนิมิตและคว้าเอาไว้ด้วยความมั่นใจ และก้าวตามนิมิตนั้น ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้เรายึดนิมิตเอาไว้ด้วยใจที่แน่วแน่ปราศจากความสงสัยในความคิด โดยยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้มอบให้กับเราในพระวจนะที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช เพราะว่า ถ้าประชากรขาดการเผยธรรม เขาเหล่านั้นก็ขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรโดยขาดจิตสำนึกที่ดี การขาดจิตสำนึกที่ดีเพียงนิดเดียวความปรารถนาเหล่านั้นก็ขาดพลังของการที่จะได้รับคำตอบ หรือไปไม่ถึงความต้องการ “นิมิต” นั้นๆ อย่างน่าผิดหวัง จริยธรรม คือ จริย+ธรรม  ซึ่งคำว่าจริยหมายถึง การประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ   ส่วนคำว่าธรรม หมายถึง คุณความดี เมื่อรวมกันแล้วก็คือการกระทำความดี หรือรวมถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปโลกก็จะวุ่นวาย ความชั่วหรือการขาดการยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นโดยปริยาย แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติก็จะเป็นสุข สุขกาย สุขใจ ทุกอย่างก็เป็นสุข โลกก็จะสงบ แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นผู้คนต่างชิงดีชิงเด่น แย่งชิงกัน ถ้าไม่ได้ตามใจปรารถนาก็ฆ่าฟันกัน เหตุเหล่านี้ก็คือความบาปที่ได้เข้ามาครอบงำมนุษยชาติ เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสตชนภายใต้ร่มพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าการยับยั้งชั่งใจจะมีอยู่ในเราทุกคนที่เชื่อและกระทำตามพระวจนะของพระองค์อย่างเคร่งครัด และยึดนิมิตอย่างเข้มแข็งเพื่อก้าวไปด้วยแรงแห่งศรัทธา จนไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยแรงผลักดันแห่งนิมิตที่ได้ทรงมอบให้กับทุกท่านตามแต่พระประสงค์ในจิตใจที่ลึกแห่งความต้องการนะครับ เอเมน..... ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านครับ.....   ................................................   วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 21:07 น.
ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) » ฉบับสุดท้าย เพื่อน (Friend) ศจ.พงศ์ศักดิ์ ปิ่นแก้ว pinkaewpongsak@gmail.com (mailto:pinkaewpongsak@gmail.com)   หลังจากที่ผมรับใช้อยู่ในคริสตจักรใหญ่นั้นอยู่ร่วมหนึ่งปี ไม่มีเวลาพักผ่อนนอนไม่พอจนกระทั่งล้มป่วยลง จึงได้ลาออกจากที่นั่นเพื่อมาพักผ่อนรักษาตัวให้กลับมีกำลังขึ้นมาใหม่ ในช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าไปด้วยเพื่อขอการทรงนำในก้าวต่อไป แต่ในใจก็คิดถึงคริสตจักรหนึ่งที่เคยไปนมัสการก่อนเดินทางไปอังกฤษ (ทุกครั้งเวลาผมจะทำอะไรต้องอธิษฐานก่อนเสมอ) ครั้งนี้ก็เหมือนกันได้อธิษฐานขอหมายสำคัญจากพระเจ้า หลังจากนั้นก็ได้รับคำตอบจึงได้โทรศัพท์ไปหาศิษยาภิบาลและนัดหมายที่จะพบกัน ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมเริ่มต้นรับใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เป็นอิสระ ชีวิตเริ่มเข้าไปสู่ทิศทางของพระเจ้ามากขึ้นถึงจะอยู่ไกลจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย ทุกวันดูมีสันติสุขมาก เยี่ยมเยียนเลี้ยงดูจิตวิญญาณ ทำกลุ่มเซลล์ ประกาศ เป็นพยานแต่ก็ไม่หนักเหมือนตอนที่อยู่คริสตจักรก่อน เช่นเคยก็ยังกลับบ้านดึกเหมือนเดิมเพราะต้องทำกลุ่มเซลล์ จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวเช่นเดิม การรับใช้ในคริสตจักรนี้ผมก็ได้เป็นผู้ประสานงานขององค์กรอีอีสามประเทศไทยด้วย จุดนี้เองมีความสำคัญมากในเรื่อง “เพื่อน” เพราะว่าการเป็นผู้ประสานงานนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อประสานงานขององค์กรในการกระตุ้นผู้ที่เคยมาอบรมหลักสูตรของการประกาศข่าวประเสริฐในรูปแบบของการทวีคูณ อีอี 3 ให้ได้กลับมาใช้ระบบนี้มากยิ่งขึ้น  ทำให้ผมได้มีเวลารู้จักเพื่อนผู้รับใช้ตามภาคนั้นๆ ที่ได้เดินทางไปเพิ่มมากขึ้น นี่ก็น่าจะเป็นการจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพราะงานของพระองค์จำเป็นที่จะต้องมีสายสัมพันธ์ต่อกันและกันเพื่อง่ายต่อการประสานฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีเต็มที่ปรนนิบัติรับใช้พระองค์อยู่ที่นี่มีความสุขมาก ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น ผูกพันกับสมาชิกเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งนานวันก็ยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระเจ้า ผมว่าคริสตจักรนี้พระเจ้าจัดเตรียมให้กับผมที่จะได้รับใช้ในหนทางที่จะไปสู่แผนการณ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ ตอนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับอับราฮัมว่า จงนำบุตรของเจ้ามาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับเรา พระองค์ทรงรู้ว่าอับราฮัมรักบุตรคนนี้มาก จึงต้องการทดสอบจิตใจดูว่าท่านจะรักบุตรของท่าน หรือว่ารักพระองค์มากกว่ากัน แต่ด้วยความเชื่อที่ท่านมีอยู่ไม่เคยจางหายไปนั้น ท่านได้กระทำตามที่พระองค์ทรงตรัสทุกประการ ได้นำบุตรไป ณ สถานที่ที่จะถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่ยื่นมือจับมีดาจะฆ่าบุตรชาย แต่ทูตของพระเจ้าเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่า  อับราฮัม อับราฮัม เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า ยอมถวายบุตรคนเดียวของเจ้า เราจะอวยพรเจ้าให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ และเมื่ออับราฮัมเงยหน้าขึ้น ก็พบแกะตัวหนึ่ง ปฐมกาล 22:13”อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่ง เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบ อับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนบุตรชาย” สถานที่นั้นเอง ท่านจึงเรียกชื่อนั้นว่า “เยโฮวาห์ยิเรห์” อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์ นี่คือคำที่ว่า “พระเจ้าผู้จัดเตรียม” ถ้าเราเชื่อและกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส เราก็จะได้พบกับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรา ผมเชื่อเช่นนั้นมาตลอดสิ่งที่พระองค์บอกเกิดขึ้นจริงกับชีวิตผมมาเสมอ ในช่วงที่รับใช้อยู่นั้นก็มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน แต่สิ่งที่ทำให้ผมได้ไปถึงนิมิตที่พระเจ้าให้ก็คืองาน “ฤทธิ์เดช” ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวคริสตชนในประเทศไทย เป็นงานที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับใช้ร่วมกันเป็นพระพรมาก ยังจำได้ว่าในปี คศ.1998 ซึ่งก็จะถึงงานฤทธิ์เดชของปีนั้นได้มีการประชุมของคณะกรรมการจัดงาน ทางคริสตจักรก็ได้ส่งผมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมกับเขาด้วย มีการประชุมอยู่หลายครั้งด้วยกันจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเลือกผู้นำนมัสการ ก็ได้เลือกท่านนั้นท่านนี้อยู่หลายท่านด้วยกัน แต่พอเอาเข้าจริงมีอยู่ท่านหนึ่งได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมด้วย ทางคณะกรรมการก็เลยพูดในที่ประชุมว่าก็เอาอาจารย์พงศ์ศักดิ์ นั่นแหละนำนมัสการแทน นี่คือที่มาของการที่จะเข้าไปสู่นิมิตที่ได้ให้ไว้ คือมีอยู่คืนหนึ่งในอังกฤษขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำให้เข้าไปสู่เวลาของพระเจ้า  แล้วก็ได้เห็นภาพนิมิตว่าตัวเองยืนถือไมค์โครโฟนอยู่ท่ามกลางฝูงชนรอบด้าน กระโดดโลดเต้นไปมา นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า เป็นภาพที่ประทับใจมากแต่ก็ไม่ทราบว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน เพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ แปลกภาพที่เห็นนั้นเป็นคนไทยไม่ใช่ฝรั่ง ผมก็ได้เฝ้ารอภาพนั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย และนิมิตนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงในงาน “ฤทธิ์เดช” นี่เอง คืนที่ผมได้นำพี่น้องนมัสการพระเจ้า ในขณะที่ยืนถือไมค์มีฝูงชนของพระเจ้าทั้งยืนและนั่งอยู่รอบด้านเหมือนในนิมิตอย่างไงอย่างงั้นเลย ทำให้ผมรู้ว่านิมิตที่ให้นั้นคืองานฤทธิ์เดชผมตื้นตันใจมาก มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นก็ได้รับใช้ในงานฤทธิ์เดชอยู่หลายปี และผมก็เชื่อว่างานเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พระเจ้าจะนำฝูงชนของพระองค์เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมกันเป็นพลังอันมหาศาลเพื่อเสียงแห่งการสรรเสริญจะขึ้นไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้า เพื่อพระพรของพระองค์จะเทลงมาสู่ปวงประชาชาติทั้งสิ้น จากการได้ติดตามพระเจ้าเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา ได้ส่ำสมประสบการณ์ในทุกด้านที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ จากวันนั้นถึงวันนี้นิมิตต่างๆ ที่มีได้เกิดขึ้นมาโดยตลอดพระองค์ไม่เคยที่จะไม่ทำตามพระสัญญาของพระองค์เลย จนกระทั่งได้มีโอกาสมารับใช้อยู่ในองค์กรหนึ่งจากหมายสำคัญที่ขอกับพระองค์ หลังจากที่ได้ออกมาจากคริสตจักรนั้นแล้ว ในช่วงที่ยังคงรับใช้อยู่ในงานฤทธิ์เดชวันหนึ่งหลังจากมีการประชุมเสร็จ ก็ได้อยู่คุยต่อกับผู้รับใช้อาวุโสสองท่านซึ่งอยู่ในองค์กรนั้น แล้วก็ได้ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่า ถ้ามีท่านใดท่านหนึ่งถามว่าจะมารับใช้ด้วยกันในองค์กรนี้ไหม (นั้นคือหมายสำคัญ) และในเวลานั้นก็มีท่านหนึ่งได้ถามผมว่าจะมารับใช้ด้วยกันไหม ผมก็เลยรีบตกลง เพราะเป็นหมายสำคัญที่มาจากพระเจ้า รับใช้อยู่ในคณะฯนี้มาประมาณ 12-13 ปีมาแล้ว ด้วยพระคุณของพระเจ้า การรับใช้เป็นการรับใช้ไปรอคอยพระสัญญาไปด้วย ผมเชื่อว่าในขณะที่รับใช้ถ้าหัวใจของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ยากมากที่จะพรากเราออกไปจากพระองค์ สดุดี 1:2 “แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” พระธรรมข้อนี้ได้ทำให้มีการเชื่อมต่ออย่างอัศจรรย์ อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถทำให้เราออกไปจากน้ำพระทัยได้ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อการยึดมั่น ทุกการทดลองก็จะผ่านพ้นไปได้ เพราะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องทนไม่ได้แม้สักครั้งเดียว 1คร.10:13 “ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”   ทุกวันนี้การรับใช้ของผมอยู่ได้ก็โดยมีเพื่อนๆ ที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของผมก็คือ “พระเยซู” พระองค์ทรงเป็นทั้งเพื่อน เป็นทั้งพ่อ เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นครอบครัวเดียวกันทุกสถานการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินชีวิตในพระมรรคาทุกลมหายใจเข้าออก คือผู้ที่ทรงนำข้าพระองค์กลับมา และเปลี่ยนแปลงทุกกระเบียนนิ้วในร่างกายนี้ บั้นปลายของชีวิตขอมอบอุทิศแด่พระองค์เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยนิมิตที่ได้มอบให้ วันเวลาเหล่านั้นที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่ง ด้วยทุกวันความเชื่อ และความศรัทธาจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นว่าวันนั้นจะมาถึงอีกไม่นาน ฝูงชนของพระเจ้าจะรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาชาติอันมโหฬาร วางทุกสิ่งที่ถืออยู่ลง เหมือนชาวนาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะเฉลิมฉลองโห่ร้องเต้นโลด สรรเสริญนมัสการพระเจ้าโดยสุดจิต สุดใจ สุดกำลังที่มีอยู่ ถวายสาธุการแด่องค์สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการรอคอยจะไม่เสียเปล่าพระองค์ไม่เคยทำให้ต้องคอยแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น  สดุดี 126:3,5-6 “พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เรา เรามีความยินดี” “ขอให้บรรดาผู้ที่หว่านด้วยน้ำตา ได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน” “ผู้ที่ร้องไห้ออกไป หอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหว่านจะกลับบ้าน ด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน นำฟ่อนข้าวของตนมาด้วย” ด้วยเสียงโห่ร้องนี้จะไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้า เป็นที่พอพระทัยแล้ววันที่รอคอยก็จะมาถึงอย่างฉับพลัน ปัจจุบันทันด่วน โดยไม่คาดคิดด้วยตกตะลึงพึงเพลิด แต่เราทุกคนพร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์สำหรับเจ้าบ่าวคนเดียวของเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้เวลานั้นมาถึงเร็ววันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน....  (ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตาม ทุกถ้อยคำเหล่านี้ขอมอบถวายแด่พระองค์เพียงผู้เดียว)........       ................................................... วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 20:37 น.

ธรรมชีวิต 29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2012

29 กันยายน 2012

“ที่ระลึกแห่งพระพร”

...การซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไป เป็นที่ระลึกถึงเขา...

มัทธิว 26:13

เมื่อมีการเอ่ยชื่อบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักกันในอดีต มักจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาทีแตกต่างกันเช่นถ้าพูดถึงฮิตเลอร์ ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกดูหมิ่น ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่อย่างเชอร์ชิล ซึ่งจะได้รับการตอบสนองในทางที่ดี แม้แต่ในหมู่คนคุ้นเคยของเรา เราระลึกถึงบางคนด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณ แต่เราจะรู้สึกในแง่ลบกับคนที่ใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัว

ในวันระลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงคราม เราจะสงบนิ่งอยู่สักครู่ เพื่อเป็นการให้เกียรติกับคนรุ่นก่อนๆ ขณะที่ระลึกถึงเขาเหล่านั้น เราเองก็ได้ตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นความทรงจำแล้วคนอื่นๆ จะนึกถึงสิ่งที่เราได้พูดและทำเอาไว้ว่าอย่างไร

ครั้งหนึ่งผมได้อ่านเรื่องราวของ เจมส์ ลิวอิสเพตติกรู ชีวิตของเขาเป็นที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่าง เมื่อเขาเสียชีวิตลง ทางชุมชนได้ร่วมกันสร้างแผ่นหินเหนือหลุมฝังศพไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา และจารึกถ้อยคำต่อไปนี้ : บุคคลผู้ไม่หวั่นเกรงต่อความคิดเห็น ไม่หลงกลคำประจบสอพลอไม่ตื่นตระหนกต่อภัยพิบัติ เขาเผชิญชีวิตด้วยความกล้าหาญและเผชิญความตายด้วยความหวังของคริสตชน

คนอื่นจะระลึกถึงคุณเช่นไร จงตั้งใจโดยพระคุณของพระเจ้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์และมอบชีวิตของคุณเพื่อรับใช้ผู้อื่น เมื่อนั้นคำพยานชีวิตของคุณก็จะเป็นพระพรและเป็นที่หนุนนำใจแก่คนรุ่นต่อๆ ไป

ข้าแต่พระเจ้าแห่งการหนุนจิตชูใจ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพรแก่ลูก หลาน เหลน โหลน สืบๆไป ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

30 กันยายน 2012

“เหนือกว่าประหลาดใจ”

...ฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์...

สดุดี 102 : 25

ในปี คศ. 1977 สหรัฐอเมริกาได้ส่งจรวดซึ่งบรรทุกยานโวเยเจอร์ 1 ขึ้นสู่อวกาศ  ปล่อยทิ้งไว้ในอวกาศเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆ หลังจากยานโวเยเจอร์ได้ทำงานเสร็จสิ้นโดยการส่งภาพและข้อมูลของดาวพฤหัสและบริวารกลับมา มันก็ยังไม่หยุดทำงาน มันยังเดินทางต่อไป

แม้จะผ่านมาเกือบ 30 ปีแล้ว ยานลำเล็กๆ นี้ ก็ยังคงเดินทางด้วยความเร็วกว่า 38,000 ไมล์ต่อชั่วโมง และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เกือบ 9 พันล้านไมล์ ช่างน่าทึ่งและน่าประหลาดใจที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ปราดเปรื่องส่งยานอวกาศเพื่อจะไปให้ถึงสุดขอบของระบบสุริยจักรวาล

แต่สิ่งนี้กลับเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำ ก็เหมือนเราได้ยินคนคุยโม้กับสถาปนิกของตึกระฟ้าว่าเขาได้ไปถึงชั้นที่ 2 ของตึกแล้ว  มนุษย์แทบจะยังไม่ได้เริ่มสำรวจการทรงสร้างอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระเจ้าเลย แต่ทุกๆ ย่างก้าวของมนุษย์ชาติควรจะดำเนินไปเพื่อให้เรายิ่งยำเกรง ในฤทธานุภาพและพระสติปัญญาของพระเจ้า ลองคิดดูว่าเมื่อเราออกจากอาณาเขตของดาวหนึ่งดวงด้วยยานอวกาศ ขณะที่องค์ผู้สร้างดวงดาวเหล่านั้นทรง “เรียกชื่อมันทั้งหมด” (อสย. 40-26) แท้จริงแล้วพระองค์ทรงสร้างพวกมันทั้งหมด การสำรวจจักรวาลนั้นน่าอัศจรรย์ใจ แต่การสำรวจพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลน่าอัศจรรย์

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างสิ่งดีมากมายต่อชีวิตของเรา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

 

 

 

 

 

 

1 ตุลาคม 2012

พร้อมหรือยัง

เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว  เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา  เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหน  ท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย

ยอห์น 14:3

ผู้เชื่อบางคนในเมืองเธสะโลนิกาไม่ยอมทำงานอีกต่อไป  เปาโลจึงเตือนใจพวกเขาว่า  ใครที่ไม่เต็มใจทำงานก็อย่าให้เขากิน (2 เธสะโลนิกา 3 : 10)  คนที่ศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ตั้งข้อสังเกตว่า  การที่คนเหล่านี้ไม่ยอมทำงานต่อไปเพราะเขามีความเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้งในไม่ช้า  พวกเขาจึงต้องการรอคอยการกลับมาของพระเยซูเพียงอย่างเดียวโดยไม่ยอมทำอะไรอีกเลย

ผมไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวการเสด็จมาอีกครั้งของพระคริสต์  พระองค์จะปรากฏต่อหน้าต่อตาของทุกคนอย่างแน่นอน  แต่พระคริสต์จะเสด็จมาเมื่อใดและอย่างไรนั้นผมไม่ทราบ  แทนที่จะวิตกห่วงใยว่าพระองค์จะเสด็จมาอย่างไรเมื่อใด  ผมควรเตรียมจิตใจให้พร้อม  ถ้าผมเตรียมใจพร้อมแล้วไม่ว่าพระองค์จะปรากฏในลักษณะใดเมื่อใด  ผมก็พร้อมอยู่เสมอ

จึงมีความสำคัญที่จะใช้เวลาในการเตรียมตัวเราให้พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระคริสต์ทุกวัน  มากกว่าที่จะหมกมุ่นอยู่กับวันและเวลาที่พระองค์จะเสด็จมา  เรามีสติปัญญาพอที่จะเตรียมความคิด  จิตใจ  และจิตวิญญาณของเราให้พร้อมสำหรับวันแห่งพระพรที่จะมาถึงนั้น

ข้าแต่พระผู้ช่วยให้รอด โปรดเสด็จเข้ามาในจิตใจของข้าพระองค์  เพื่อข้าพระองค์จะรับความรอดของพระองค์อย่างเต็มบริบูรณ์  เช่นเดียวกับภาชนะว่างเปล่าที่รอคอยนั้นขอทรงเติมข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์  ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า  อาเมน

 

2 ตุลาคม 2012

“ปล้นค่าย”

...จิตใจของเรา มิได้ไปกับเจ้าดอกหรือ  นั่นเป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้า...หรือ

2 พงศ์กษัตริย์ 5:26

เมื่อคราวผมไปเที่ยวชมสนามรบสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จ.กาญจนบุรี ผมรู้สึกตกใจที่ได้ยินเรื่องราวของทหารหน่วยหนึ่งที่มาเข้าร่วมการสู้รบครั้งสำคัญช้าเกินไป พวกเขาแวะปล้นสะดมค่ายทหารแห่งหนึ่งที่ศัตรูทิ้งร้างไว้ และมัวแต่ชิงเอาของที่พวกเขาคิดว่าจำเป็นจนทำให้ภารกิจล้มเหลว

เหตุการณ์นี้เหมือนกับความล้มเหลวของเกหะซีคนรับใช้ของผู้เผยพระวจนะเอลีชาที่เรียกร้องเงินและเสื้อผ้าจากนาอามานผู้บัญชาการกองทัพประเทศซีเรีย (2 พกษ. 5:20-25) เอลีชาบอกวิธีรักษาโรคเรื้อนแก่นาอามาน และไม่ยอมรับของกำนันหรือของว่าจ้างจากเขา (ข้อ 16) แต่เกหะซีกลับตัดสินใจรับของนั้นด้วยตนเอง (ข้อ 20) เอลีชาต่อว่าเกหะซี อย่างรุนแรงว่า นั่นเป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้า...หรือ? ฉะนั้นโรคเรื้อนของนาอามานจะติดอยู่ที่เจ้าและที่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิตย์” (ข้อ 26-27)

ความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวอาจเป็นบ่วงแร้วในการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความต้องการได้หน้าเล็กๆ น้อย ๆ ไปจนถึงเงินรางวัลที่เย้ายวนใหญ่โต สิ่งกระตุ้นใดๆ ที่เปลี่ยนความสนใจของเราจากการทำเพื่อพระเจ้าไปสู่การเรียกร้องจากพระองค์คืออันตรายฝ่ายวิญญาณที่น่ากลัว

ข้าแต่พระเจ้า ความโลภทำให้เราเชื่อว่าเราสมควรจะได้รับสิ่งที่เราต้องการ มันจะนำลูกให้เดินไปผิดทาง ขอพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้แก่ลูกเพื่อหลีกเลี่ยงบาปของเกหะซีด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

3 ตุลาคม 2012

“ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด”

...การที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงอดกลั้นพระทัยไว้นานนั้น เป็นการช่วยเราให้รอด

2 เปโตร 3:15

20 มีนาคม 1980 ภูเขาเซนต์ เฮเลนในวอชิงตันซึ่งผู้คนคิดว่าเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้วเริ่มสั่นไหว และส่งเสียงคำราม ชาวบ้านถูกอพยพไปอยู่ที่ “ปลอดภัย” หลังจากนั้นด้านข้างของภูเขาเริ่มโป่งนูน นักวิทยาศาสตร์ไม่ตกใจเนื่องจากผลการวิจัยที่ผ่านมาระบุว่าภูเขาไฟไม่เคยระเบิดทางด้านข้าง

จากนั้นวันที่ 18 พฤษภาคมภูเขาเซนต์ เฮเลน ก็ระเบิดออกด้านข้าง ซากหินดินทรายพุ่งลงเขาด้วยความเร็ว 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หนึ่งนาทีต่อมา ภูเขาไฟลูกนี้ก็ระเบิดขึ้นด้านบนด้วยกำลังเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณู 500 ลูก! ป่าเกือบ 600 ตารางกิโลเมตรถูกทำลายและมีผู้เสียชีวิต 57 คน นักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเหมือนที่เคยเกิด แต่พวกเขาคิดผิด

2 เปโตรบอกเราเกี่ยวกับวันข้างหน้าที่จะมาถึง ซึ่งในเวลานั้นความมั่นใจแบบผิด ๆ เช่นนี้จะถูกทำลายลงด้วยไฟแห่งวันสิ้นโลก (3:4-7) แต่ข่าวดีก็คือพระเจ้าจะทรงสร้าง “ท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่” (ข้อ 13) พระองค์ “ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย” เเละพระองค์ทรงรอคอยอย่างอดทนเพื่อคนอีกมากจะได้พบความปลอดภัยที่แท้จริงในพระเยซูพระบุตรของพระองค์ (ข้อ 9) สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือ แค่ยอมรับความรอดที่พระองค์ประทานให้

แต่พระเจ้า ขอทรงให้ปราชาชนทั้งหลายในโลกนี้ได้ตระหนักถึงวาระสุดท้ายของโลกและได้เชื่อวางใจพระเยซูเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์สถาน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า  อาเมน

4 ตุลาคม 2012

“ความยิ่งใหญ่จากพระเจ้า”

ยาโคบถวายพระพรแก่ฟาโรห์ แล้วทูลลาไปจากพระพักตร์ของฟาโรห์

ปฐมกาล 47:10

คนส่วนมากเห็นว่าเอซาวพี่ชายของยาโคบนั้นเก่งกว่ายาโคบ ตลอดเวลาหลายปีเขาได้สั่งสมความร่ำรวยและอำนาจมากมาย เขาเป็นผู้ปกครองเมืองเอโดมและสามารถเข้าเฝ้าฟาโรห์ได้ แต่ถึงแม้เอซาวจะมีอำนาจฝ่ายโลกมากมาย ก็ไม่สามารถถวายพระพรแก่ฟาโรห์ได้มีแต่ยาโคบที่มีอำนาจนั้น (ปฐก. 47:10)

จิตวิญญาณอยู่เหนือธรรมชาติ พระเจ้าสามารถประทานอำนาจยิ่งใหญ่ฝ่ายจิตใจให้แก่มนุษย์ที่ถ่อมใจ ความบริสุทธิ์มีอำนาจเหนืออำนาจทุกอย่างภาษากรีกที่แปลว่าสิทธิหรืออำนาจ (exousia) มีบุพบท ex นำหน้า ซึ่งหมายถึง “ออก” หรือ “จาก” แสดงว่าความสามารถในการจูงใจผู้อื่นออกมาจากภายใน จากตัวตนที่เราเป็นจริงๆ ออกัสตินถามว่า “คุณอยากยิ่งใหญ่หรือไม่? จงเริ่มด้วยการดำเนินชีวิต ความยิ่งใหญ่มาจากความบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งอื่น

เพื่อนของผมคนหนึ่งเดินเข้าไปสู่โลกแห่งอำนาจในวอชิงตัน ดีซี ได้พบปะบุคคลสำคัญต่างๆ ของโลก เขาพูดเพียงไม่กี่คำ อธิษฐาน และเดินจากมา แต่อิทธิพลของพระเยซูคริสต์ที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังยังเข้มข้นและไม่จางหาย เขามีรัศมีแห่งความยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีอยู่ล้อมรอบทุกชีวิตที่สะท้อนให้เห็นพระเยซูคริสต์ มันคือความยิ่งใหญ่ซึ่งมาจากพระเจ้า

ข้าแต่ะพระเจ้า ขอบคุณพระองค์ เพราะแท้ที่จริงพลังอำนาจ ก็ล้วนมาจากพระบิดาทั้งสิ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

5 ตุลาคม 2012

“ชีวประวัติของคุณ”

ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง  ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว

2 ทิโมธี 4:7

เมื่อ ดี.แอล. มูดดี้เริ่มชราภาพ มีผู้ไปขออนุญาตเขียนชีวประวัติของเขา แต่มูดดี้

กลับปฏิเสธโดยกล่าวว่า “เราไม่ควรจะเขียนเรื่องของคนๆ หนึ่งขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ สิ่งสำคัญคือชีวิตของเขาจบลงอย่างไร ไม่ใช่เริ่มต้นอย่างไร”   ผมก็เห็นด้วยกับมูดดี้ที่ว่าบั้นปลายชีวิตของเราคือการทดสอบความมั่นคงในการติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริง ถ้าความสัมพันธ์ของเรากับองค์พระผู้ช่วยให้รอดเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เราก็มั่นใจได้ว่าเราไม่เพียงแต่จะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์เท่านั้น แต่จะได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะด้วย (1 คร.9:25)

เปาโลกังวลว่าเขาเองอาจเป็นคนที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย (ข้อ 27) เขาเป็นผู้เชื่อที่ได้รับการไถ่และรับใช้พระเจ้า แต่ก็ยังกลัวว่างานรับใช้ของเขาจะกลายเป็นไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง แทนที่จะเป็นทองคำ เงินหรือเพชรพลอย (1 คร. 3:12-13)

พระเจ้าจะทรงตีค่าเราอย่างไร? คนที่ประเมินเราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากหรือไม่ว่าเรายังคงเกิดผลแม้เมื่อชราภาพ? (สดด. 92:14) ไม่ว่าเราจะได้รับมอบหมายให้ทำงานใดๆ ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถ “ตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา” ได้ (1 คร. 15:58)

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงนำและช่วยให้ข้าพองค์รักษาความเชื่อตลอดเส้นทางด้วยเถิด ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

6 ตุลาคม 2012

“มรดก”

ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าปีติยิ่งกว่านี้ คือี่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัจธรรม

3 ยอห์น 1:4

เออร์มา บอมแบค นักเขียนเรื่องขบขันชื่อดังได้ยึดอาชีพนักเขียนนานถึง 3 ทศวรรษ ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1960 จนถึงกลางทศวรรษที่ 1990 เธอเขียนหนังสือ 12 เล่มและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 16 ใบ แต่ 3 ปีก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 1996 เออร์มาได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์เอบีซีว่า ไม่ว่าเธอจะเขียนบทความไว้มากแค่ไหน มรดกของเธอก็คือลูกๆ ทั้ง 3 คนเท่านั้น ถ้าฉันอบรม พวกเขาได้ไม่ดีสิ่งอื่นๆ ที่ฉันทำก็ไม่มีความหมาย”

เออร์มามีทั้งความร่ำรวย ชื่อเสียงและได้รับความนิยมชมชอบจากผู้อ่านนับล้าน แต่เธอรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูลูกๆ  ถึงแม้ไม่มีพ่อแม่คนไหนสามารถรับประกันได้ว่าลูกของตนจะเติบโตเป็นพลเมืองตัวอย่าง แต่เราทุกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเริ่มด้วยทัศนคติเช่นเดียวกับเออร์มา แรงบันดาลใจของเราคือการสร้างลูกของเราทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญวณ พวกเขาจะเป็นมรดกสืบทอดของเรา

นั่นรวมไปถึงการสอนให้พวกเขารู้จักองค์พระผู้ช่วยให้รอด ให้คำแนะนำฝ่ายจิตวิญญาณ (สดด. 34:11-14) อธิษฐานเผื่อพวกเขา และหนุนใจให้พวกเขาหาพี่เลี้ยงที่สามารถนำเขาให้มีชีวิตในทางของพระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า บทบาทของพ่อแม่ บางครั้งมันก็เหมือนการสู้รบ เหน็ดเหนื่อยและใช้เวลามาก แต่คุณค่าของลูกคนหนึ่งอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้น ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังพ่อ แม่ ทุกคน ในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

7 ตุลาคม 2012

“ผู้นำหรือผู้ตาม”

...“จงตามเรามาเถิด”

ลูกา 5:27

เพื่อนสนิทคนหนึ่งถามคานธีว่า “ถ้าคุณชื่นชมพระคริสต์มาก ทำไมคุณถึงไม่เป็นคริสเตียน?” เขาตอบว่า “ถ้าผมพบคริสเตียนที่ติดตามพระคริสต์เมื่อไร ผมจะลองพิจารณาดู”

แต่คริสเตียนก็คือผู้ติดตามพระคริสต์มิใช่หรือ? โจ สโตเวลล์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพระคริสตธรรม มูดดี้เขียนไว้ในหนังสือชื่อ ติดตามพระคริสต์ (Following Christ) ว่า “พวกเราหลายคนใช้ชีวิตราวกับมีความเชื่อว่าพระคริสต์เป็นผู้ตามเรา เราเริ่มจะคิดว่าพระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่เพื่อให้เราได้รับตามที่เราต้องการ มันคือการสนองความต้องการของตนเองที่แฝงอยู่ในรูปแบบของศาสนา โดยการตั้งพระคริสต์ไว้ให้อำนวยความสะดวกในชีวิตและสานฝันของเราให้สำเร็จ”

เมื่อพระเยซูทรงเรียกเหล่าสาวกให้ติดตามพระองค์ พระองค์ตั้งใจจะเป็นผู้นำและผู้ควบคุม และสาวกคือผู้ตาม  (ลก.5:27) เช่นเดียวกับเหล่าสาวก เราต้องละทิ้งความปรารถนาของเรา เชื่อฟังพระองค์ และเลือกที่จะ “เสีย” ชีวิตของเราเพื่อพระองค์ (17:33)

สิ่งนี้ดูเผินๆ เหมือนจะทำได้ง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถทำโดยลำพังได้ ในแต่ละวันเราต้องละทิ้งแผนการของเรา และวางใจในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจึงจะสามารถทำงานของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราได้ นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนเราให้เป็นผู้ตามที่ยอมจำนนไม่ใช่เป็นผู้นำ

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะติดตามพระองค์ดั่งสาวกแท้ ขอทรงนำและช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน


8 ตุลาคม 2012

“พลังของแม่”

เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา และคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอ

สุภาษิต 31:26

เช้าวันหนึ่งผมกับภรรยาของผมกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะ พวกเราสังเกตเห็นแม่กระรอกตัวหนึ่งคาบลูกของมันวิ่งไปตามสายไฟอย่างรวดเร็ว มันวางลูกของมันในรังใหม่ที่มันสร้างไว้บนต้นไม้ จากนั้นก็วิ่งกลับไปคาบลูกอีกตัวจากรังเก่าของมัน มันวิ่งกลับไปกลับมาจนลูกทั้ง 6 ของมันย้ายไปอยู่รังใหม่โดยปลอดภัย ภรรยาของผมพึมพำว่า “เป็นแม่นี่ลำบากจัง!”

ใช่แล้ว หน้าที่ในการให้กำเนิดลูกเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เป็นแม่ต้องดูแลจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อจะดูแลลูก ๆ ได้! การใส่ใจในจิตวิญญาณของตัวเองสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด เพราะมันจะทำให้เธอมีสติปัญญาและรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

ซูซานนา เวสลีย์เป็นแม่ของลูก 19 คน เธอแทบไม่มีเวลาว่าง แต่ก็กันเวลาส่วนหนึ่งในแต่ละวันเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า บางวันเธอต้องนั่งลงเอาผ้ากันเปื้อนคลุมหัวและอธิษฐาน ลูกคนไหนที่เข้าไปรบกวนเธอจะต้องเสียใจ!

ผู้หญิงที่สุภาษิต 31 เขียนบรรยายไว้ให้ความสำคัญอย่างมากกับสติปัญญาความเมตตาและความยำเกรงพระเจ้า (ข้อ 26, 30) เราจงให้เกียรติผู้หญิงในชีวิตของเราที่ได้แบ่งปันสติปัญญาของเธอ สำแดงความเมตตาแก่เราและเหนือสิ่งอื่นใดคือถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเสริมกำลังคุณแม่ทุกคนด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

 
คำพยานชีวิต ผู้ที่ได้สัมผัสกับพระคุณพระเจ้า
Polls Zone
คุณอยากให้ประเทศไทยได้รับการแก้ไขปัญหาในด้านใดมากที่สุดจากพระเจ้า ?