6.เรื่อง ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (ตอน 1/1) (Justification)

เรื่อง ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (ตอน 1/1) (Justification)

การถูกชำระให้เป็นคนบุญแล้ว

เขียนโดยบรรพต เวชกามา (ศูนย์พันธกิจอุดรธานี)

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:45 น.


ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) คือ การถูกชำระให้เป็นคนบุญ หรือการที่พระเจ้านับว่าเป็นคนบุญนี้ พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับปี 1971 แปลว่า “เป็นคนชอบธรรม” ส่วนพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานปี 2011 แปลว่า “ถูกชำระให้ชอบธรรม” ในบทเรียนนี้ขอใช้คำว่า “ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 คือการถูกชำระให้เป็นคนบุญแล้ว” เพราะว่า ก่อนหน้านี้เราเป็นคนบาป เมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว เราจึงกลายเป็น “คนบุญ”ในพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าโดยความเชื่อ

-คำว่า ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) คือการถูกชำระให้เป็นคนบุญ” นี้ ในภาษากรีกคือ dikaioo หมายถึง “เป็นคนบุญในสายตาของพระเจ้า” (รม.2:13) “เป็นคนถูกทำให้เป็นคนบุญ” (รม.5:18-19) “เป็นผู้ที่พระเจ้าตั้งไว้ในฐานะเป็นคนบุญ” หรือ “เป็นผู้ที่พระเจ้าจัดไว้หรือวางไว้ให้เป็นคนบุญ”

-แท้จริงคำนี้เป็นภาษาของศาล คือการประกาศว่า คนผิดเป็นคนถูก เมื่อคนผิดได้ผ่านขบวนการทางศาลแล้ว ศาลก็ได้ประกาศออกมาว่า คนๆนี้ ไม่มีความผิดอีกแล้ว (ด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์ภาษาไทยจึงแปลว่า “คนชอบธรรม แต่เมื่อคนไทยอีสานได้ยินคำนี้ จะคิดถึง คนที่ขยันทำงาน บทเรียนนี้จึงใช้ว่า “คนบุญ”)

-ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) คือการถูกชำระให้เป็นคนบุญนี้ เป็นการแสดงถึงการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า เป็นการประกาศว่าคนๆนั้นได้เป็นคนบุญแล้ว แม้ว่าจะยังอาศัยอยู่ในร่างของ “คนบาป”ก็ตาม และการเป็นคนบุญนั้นเป็นที่ภายในมากกว่าภายนอก กล่าวคือ ถ้ามองเพียงภายนอกก็ยังเป็นคนเดิม แต่ภายในได้เปลี่ยนแปลงแล้ว คือเปลี่ยนแปลงค่านิยม จากการพึ่งตนเอง ไปพึ่งในพระเจ้า

-ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) คือการถูกชำระให้เป็นคนบุญนี้ พระเจ้าอภัยให้คนบาปที่กลับใจ พระองค์อภัยโทษให้กับผู้ที่มีความผิดตามธรรมบัญญัติ (ฝ่าฝืนศีลห้า หรือศีลอื่นๆ) และจะต้องพบกับความตายนิรันดร์ (ถูกแยกจากพระเจ้านิรันดร) และพระองค์ทรงช่วยพวกเขาด้วยพรหมวิหารสี่ อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ของพระองค์ และตั้งพวกเขาไว้ให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์

-เปาโลได้แสดงความจริงหลายประการเกี่ยวกับ “ความหลุดพ้นขั้นที่ 1” (Justification) ที่เกี่ยวกับการถูกชำระให้เป็นคนบุญ และได้อธิบายว่าความหลุดพ้นนี้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้วโดยการกระทำของพระเจ้า พระองค์ทรงนับว่าเราเป็นคนบุญในความหลุดพ้นขั้นที่ 1 โดย “ความเชื่อ” และการที่เราเป็นคนบุญของพระเจ้านั้น:

1. เป็นของขวัญพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ (รม.3:24, อฟ.2:8)

-ไม่มีใครจะเป็นคนบุญในความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติอย่างสมบูรณ์ได้ หรือโดยการทำความดีประการใดก็ตาม (รม.4:2-6)

-เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า (รม.3:23)

2. เกิดขึ้นโดยการไถ่โดยพระเยซูคริสต์ (รม.3:24)

-ไม่มีใครเป็นคนบุญในความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) โดยไม่ผ่านการไถ่ของพระคริสต์ให้พ้นจากบาปและฤทธิ์ของมัน

3. เป็นมาโดย พระคุณ เพราะความเชื่อ ในพระเยซูคริสต์ ในฐานะจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้หลุดพ้น (รม. 3:22-24, รม.4:3-5)

4. เป็นความสัมพันธ์กับการยกโทษความบาปในเรา (รม.4:7)

-คนบาปเป็นผู้ที่มีความผิด (รม.3:9-18,23) แต่ได้รับการยกโทษเพราะการตายเพื่อไถ่บาปของพระเยซูคริสต์และการเป็นขึ้นมาของพระองค์ (รม.3:25, 4:5, 5:6-11)

5. เป็นการที่เราก็ถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในเรา (กท.2:16-21)

-โดยประสบการณ์นี้ เราจึงกลายเป็นคนบุญในความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) และเริ่มมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า (กท 2:19-21) และสิ่งนี้เป็นงานแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูคริสต์ในเรา ให้เราเป็นเหมือนพระองค์ คือเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจำวัน

-งานแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเยซูคริสต์ในเรา ในกระบวนการไถ่นี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำงานของพระธรรมซึ่งทรงกระทำในเราไปพร้อมๆ กัน (2 ธส.2:13, 1ปต.1:2)

-เมื่อเราเชื่อในพระองค์ พระธรรมของพระเจ้าจะมาอยู่ในจิตใจของเรา เป็นฤทธิ์อำนาจที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตเรา พระองค์จะเป็นผู้กระทำ โดยเราจะ “ยอมจำนน” ต่อพระองค์ ไม่ใช่เรากระทำด้วยตัวของเราเอง

เขียนโดย Banpote Wetchgama (ศูนย์พันธกิจอุดรธานี)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม 2012 เวลา 8:10 น.

(ข้อมูลที่นำมาเขียนในบทเรียน “ความหลุดพ้นขั้นที่ 1 (Justification) การถูกชำระให้เป็นคนบุญ” นี้ แปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือ Basic Introduction to the New Testament by John R. W. Stott” PP. 52-78,1964.)