ผู้นำองค์การมิชชั่นต่างๆใน สคท ประชุมพร้อมกันที่ ชั้น 4 สคท.

เมื่อวันที่21กันยายน 2010  สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้เชิญผู้นำองค์กร ผู้นำองค์การมิชชั่นต่างๆใน สคท.มาพบปะเสวนาร่วมกัน เพื่อแบ่งปันชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานของ สคท. ต่อผู้นำองค์กรเพื่อจะได้รับทราบและเข้าใจต่อการบริหารงานของสคท.  อีกทั้งได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำพันธกิจของแต่ละองค์กร-องค์การว่าได้เผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง  และมีอะไรที่จะเสนอแนะหรือฝากให้สคท.ได้รับทราบบ้าง  นับเป็นโอกาสที่ดีมาก ซึ่งผู้นำต่างๆได้มีโอกาสได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นของผู้นำใน สคท