จุดยืนและแนวทาง กปท.เสนอให้คริสตจักรทั้งหลาย

กปท.จึงมีมติให้ออกจดหมายชี้แจงจุดยืนและแนวทาง กปท.เสนอให้คริสตจักรทั้งหลายทั่วไทยในทุกสังกัดกระทำ ดังนี้


1.หากการประชุมมีนักเทศน์หรือวิทยากรจากต่างประเทศ โดยมีกปท. หรือต้นสังกัดใดสังกัดหนึ่งในประเทศไทย อาทิ สภาฯ สหกิจฯ หรือ แบ๊บติสต์ เป็นเจ้าภาพหรือแม่งาน ก็ให้คริสตจักรต่างๆเข้าร่วมได้ด้วยความสบายใจ


2.หากการประชุมน้ันๆ ทางต้นสังกัดท้ัง3 ไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัด แต่่มีคริสตจักรหรือองค์การภายใต้สังกัดเหล่าน้ันเป็นผู้จัด และได้รับการรับรองหรืิอสนับสนุนจากต้นสังกัด ก็ขอให้คริสตจักรต่างๆเข้าร่วมตามความสนใจ และความต้องการของแต่ละคริสตจักรของตน


3.หากการประชุมใดๆ ไม่ได้จัดในนามของ กปท. หรือสังกัดใดสังกัดหนึ่ง หรือไม่ได้รับการรับรองจากสังกัดใดสังกัดหนึ่ง ก็สามารถเลือกกระทำได้ดังนี้

1)เข้าร่วมได้ หากว่าได้ตรวจเซ็ค สอบถามต้นสังกัดของตนจนได้ความกระจ่างชัดเจนแล้วว่าควรจะร่วมหรือไม่?หากไม่ มีปัญหา และไม่เสียหายใดๆ ก็ร่วมได้ตามความสนใจ


2)ปฏิเสธการเข้าร่วม หากว่า
ก.เป็นท่ีชัดเจนว่าวิทยากร หรือทีมงานจัด ไม่ได้เป็นบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ มีท่ีตำหนิได้อย่างชัดเจน อาทิ

ก)มีชีวิตหรือวิถีชีวิตท่ีขัดกับคำสอนโดยรวมของพระคัมภีร์ เช่น ยะโสเย่อหยิ่ง ฟุ่มเฟือย ละโมบ ย่อหย่อนทางศีลธรรมหรือไม่โปร่งใส(ทางการเงิน) และไม่เป็นแบบอย่างเรื่องครอบครัว
ข)มีคำสอนท่ีไม่สอดคล้องหรือบิดเบือนคำสอนให้แปลกไปจากคำสอนหลักของพระ คัมภีร์ หรือ เน้นความเชื่อหรือการปฏิบัติรูปแบบใดแบบหนึ่งจนเกินควร

ข.ต้นสังกัดมีแถลงการณ์ปฏิเสธการเข้่าร่วมอย่างเป็นทางการ
ค.เป็นท่ีชัดเจนว่า หากเข้าร่วมก็อาจก่อเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในคริสตจักร คณะ หรือ องค์กร อันจะทำให้พระกายของพระคริสต์ต้องเจ็บปวดหรือแตกแยก!

ที่มา : FB: Thongchai Pradabchananurat

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2012 เวลา 10:36 น.)