รับสมัครครูสอนภาษาจีน Agape Language Center

รับสมัครครูสอนภาษาจีน

Agape Language Center ต้องการครูสอนภาษาจีน อังกฤษ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายสาขา สนใจติดต่อด่วน
ศูนย์พัฒนาการ ซอย55
ที่อยู่:
27 ถนนพัฒนาการ ซอย55 ประเวศ กทม. 10250

อีเมล:     agapelanguage@gmail.com    
โทรศัพท์:     081-909-1819
แฟกซ์:     02-321-2442
เบอร์มือถือ:     089-882-7766,081-8660100

ข้อมูล:     สาขาของ Agape Learning Center
- ศูนย์บางกะปิ (แฮปปี้แลนด์)
- ศูนย์พัฒนาการ ซอย55
- ศูนย์ลาดพร้าว ซอย80
081-909-1819 089-882-7766,081-8660100

เป้าหมายสูงสุดของ Agape

ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางภาษาสู่สากล บนพื้นฐานความเชื่อ ความหวัง ความรัก

Faith

สร้างความเชื่อมั่นในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศ โดยเริ่มจากง่ายไปยาก ฟังพูดก่อนจึงอ่านเขียนทีละขั้นตอน จนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

Hope

สร้างความหวังและจินตนาการ ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้และให้รางวัลตนเอง

Love

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยความรัก เสริมสร้างให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

พันธกิจของ Agape

  • พัฒนาหลักสูตรภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตามลำดับขั้นพื้นฐานถึงระดับสูง โดยอาศัยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามลำดับความสามารถของตนเอง
  • จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และทันสมัย
  • เสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต (Life skills) และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง (6 Master Plans)
  • ขยายสาขาอย่างมีคุณภาพด้วยระบบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Model)

 

ที่มาของ Agape

เกิดจาการรวมตัวของคุณครู ภาษาจีนที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงระดับวัยทำงาน และได้พัฒนาหลักสูตรเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่าย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยอาศัยสื่อ อุปกรณ์และกิจกรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก และผู้เริ่มเรียนรู้ภาษาเมื่อมีความสนุกในการเรียนรู้จึงสามารถพัฒนาไปสู่ การเรียนรู้ด้วยตนเองได้

นอกจากเป้าหมายในการพัฒนา หลักสูตรสู่สากลแล้ว Agape มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่จะเป็นผู้ ประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยการเรียนรู้ทักษะชีวิต (Life skills) และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง (6 Master Plans) บนพื้นฐาน ความเชื่อ ความหวัง ความรัก (Faith, Hope and Love)

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2012 เวลา 11:34 น.)