มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย - World Vision รับสมัครงาน ผู้จัดการด้านสื่อและประชาสัมพันธ์

Be a  part in creating opportunities, Smile and give hope to children today.  
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส มอบรอยยิ้มและความหวังให้เด็กๆ วันนี้

Children are the future of the nation and the foundation of society. But at present the number of poor children are soaring and more. They are demanding urgent help. If you want to change are the poor child's life and a love of children. World Vision Foundation of Thailand is a Christian organization for development. And charity. To help the poor underprivileged in society with a focus on child development, family and community, the mission is currently in over 50 provinces over 70 projects across the country.

เด็ก คือ อนาคตของชาติและเป็นรากฐานของสังคมแต่ในปัจจุบันจำนวนของเด็กยากไร้กำลัง พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ พวกเขากำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากท่านคือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้และมีใจรักด้านการช่วย เหลือเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนา และสาธารณกุศล ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ครอบครัว และชุมชน ปัจจุบันดำเนินพันธกิจอยู่ใน  50  จังหวัด กว่า 70 โครงการทั่วประเทศ

ชื่อตำแหน่ง:     ผู้จัดการด้านสื่อและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งงาน:     Marketing & Public Relations Jobs - งานการตลาด / งานประชาสัมพันธ์, Media & Communications Jobs - งานสื่อสารมวลชน / งานนักข่าว / นักจัดรายการ, Social Services & Non-profit Organization Jobs - งานเพื่อสังคม / งานบริการสังคม

หน้าที่รับผิดชอบ:     

• วางแผนและประสานงานกับสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมงานด้านการระดมทุน การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์
• ประสานงานกับสื่อต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารในระหว่างเหตุภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน
• ส่งข่าว หรือบทความต่างๆ ขององค์กรให้ได้รับการเผยแพร่เป็นประจำในสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
• วางแผน ประสานงาน และสร้างเสริมให้องค์กรได้รับความสนใจและเห็นความสำคัญจากสื่อต่างๆ มากขึ้น

คุณสมบัติอื่นๆ:     

1. ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ระดับผู้จัดการปริญญาตรีขึ้นไป)
3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมฯ พื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวกับงาน เช่น Microsoft Office
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
6. ทุกตำแหน่งหากเป็นคริสเตียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

World Vision Foundation of Thailand
582/18-22 Soi Ekamai, Sukhumvit 63 Klongtun-Nua
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 02-3818863-5 ext 416, 411
Email : tha_recruitment@wvi.org