พี่น้องกัมพูชารับมอบประกาศนียบัตร ศูนย์โฮเรบ ครูเสด นำทีมโดย ศจ.ยุทธยงค์ ศรีเกื้อกลิ่น

เมื่อวันที่ 23-26 ก.ค. 2012 ทีมงาน ได้เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชา เพื่อสอนพระคัมภีร์ให้กับพี่น้องกัมพูชา และทำพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาอบรมพระคัมถีร์ที่ ศูนย์โฮเรบ ครูเสด นำทีมโดย ศจ.ยุทธยงค์ ศรีเกื้อกลิ่น และทีมงานพันธกิจอินโดจีน

คำอธิบายภาพ :: การประชุมวางแผนงานของทีมงาน สำหรับการสอนและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร

อ.เจน วิริยาวารี ผู้สอนพระธรรมอิสยาห์ทั้งเล่ม บทเรียนสุดท้ายก่อนทำพิธีจบให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

นักศักษาที่สำเร็จการศึกษาพระคัมภีร์ หลักสูตร 3 ปี จำนวน 13 ท่าน