ผู้รับเชื่อรายล่าสุดในโครงการจิตอาสา โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย

ผู้รับเชื่อรายล่าสุดในโครงการจิตอาสา

เมื่อวันที่ 27 สค.2012 คุณแสงมณี และคุณ คำผาว บุญพาคม สองพี่น้องจากหมู่บ้านต้นผึ้ง

ประเทศลาว (ตรงข้าม อ.เชียงแสน) ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิต เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

โดยการนำของอจ.เสาร์คำ ทีมงานจิตอาสา รพ.โอเวอร์บรุ๊ค คุณแสงมณี สนใจเรื่องของพระเจ้ามานานแล้ว

เพราะได้เคยอ่านซองยาของโรงพยาบาลฯที่ว่า "เราเป็นผู้ให้ยา แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้รักษาท่านให้หาย"

และเมื่อทีมจิตอาสามาเยี่ยม และอธิบายเรื่องของพระเจ้าให้ฟัง จึงเกิดความเชื่อและตัดสินใจดังกล่าว

 

ทีมจิตอาสาอธิษฐานเผื่อผู้รับเชื่อ

ทีมจิตอาสาได้อธิษฐานเผื่อคุณแสงมณี และคุณคำผาว บุญพาคม ผู้รับเชื่อรายใหม่

 

ผู้รับเชื่อ

คุณแสงมณี(ผู้ป่วย) และคุณคำผาว บุญพาคม ผู้รับเชื่อรายล่าสุดของโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

จิตอาสาหนุนใจผู้รับเชื่อ

จิตอาสาพูดคุยหนุนใจผู้เชื่อรายล่าสุด

 

http://www.overbrook-hospital.com